محیط میزکار گنوم

ماشین مجازی آغاز شده با «guix system vm»

انلایتمنت، اینک‌اسکیپ و متن سیریلیک

محیط میزکار Xfce

صفحهٔ ورود گرافیکی

مدیر پنجرهٔ سوی روی وی‌لند

Plasma desktop environment