مدیر پنجرهٔ سوی روی وی‌لند

محیط میزکار Xfce

انلایتمنت، اینک‌اسکیپ و متن سیریلیک

صفحهٔ ورود گرافیکی

ماشین مجازی آغاز شده با «guix system vm»

محیط میزکار گنوم