راهنما

دستور کار گیکس گنو 1.4.0

مستندات گیکس گنو به صورت برخط موجودند. ممکن است با اجرای info guix اطّلاعات بیش‌تری نیز دربارهٔ گیکس بیابید.

خواندن دفترچهٔ راهنمای 1.4.0

Deutsch | English | español | français | русский | 简体中文

گرفتن کارت مرجع گیکس

دستور کار گیکس گنو (جدیدترین)

This version of the manual is updated frequently to include the latest changes from Guix's source files. It is more up-to-date than the manual for the release of Guix.

خواندن جدیدترین دستور کار

ویدیوها

The collection of videos includes instructional material to help you get started with every day use of GNU Guix as well as other topics that present advanced features of the system.

مرور تمام ویدیوها

دستور پخت

Tutorials, how-to guides and examples contributed by the Guix community which show you how to use the system and its collection of packages to achieve common and not-so-common goals users may have.

مرور دستور خوراک‌ها

دستورالعمل‌های گنو

گیکس توزیعی از سیستم‌عامل گنو است. مستندات بسته‌های گنو در قالب‌های مختلف به صورت برخط موجودند.

مرور دستورالعمل‌های گنو

ویکی

The LibrePlanet Wiki provides a collaborative space for people to share additional information about the Guix project and its subprojects. It may contain help information, feature proposals, and notes about work in progress (among other things).

مرور ویکی

گپ آی‌آر‌سی

For real-time support from the community, you can connect to the #guix channel on irc.libera.chat. There you can get help about anything related to GNU Guix.

گزارش کانال #guix ثبت می‌شود. گفت‌گوهای پیشین میتوانند برخط مرور شوند. گزارش‌های کانال را ببینید.

پیوستن

فهرست‌های پستی

پشتیبانی رایانامه‌ای از اجتماع هم از طریق سیاهه‌های پستی مختلف موجود است. پیام‌های فرستاده به سیاهه‌ها عمومیند و به صورت برخط بایگانی می‌شوند.

دیدن تمامی فهرست‌ها