دربارهٔ پروژه

مدیر بسته و سامانهٔ گیکس گنو یک نرم‌افزار آزاد است که توسط داوطلبانی از سراسر جهان، زیر چتر پروژهٔ گنو توسعه یافته است.

سامانهٔ گیکس توزیعی از سیستمعامل گنو است. از هستهٔ لینوکس لیبره استفاده میکند، و پشتیبانی از هرد را در دست کار دارد. به عنوان یک توزیع گنو، نسبت به محترم شمردن آزادی کاربرانش متعهد است. همچنین، به خط مشی سامانهٔ توزیع آزاد گنو پایبند است.

گیکس ویژگیها مدیریت بستهای خارقالعاده چون ارتقاهای تراکنشی و عقبگرد، محیطهای ساخت بازتولیدپذیر، مدیریت بسته بدون دسترسی ویژه و نمایههای مختص کاربر را فراهم میکند. گیکس از سازوکارهای سطح پایین مدیر بستهٔ نیکس استفاده میکند، ولی بستههایش با استفاده از افزونههایی روی زبان اسکیم به شکل پیمانههای بومی گایل تعریف شدهاند که آن را بسیار هکپذیر میکند.

گیکس با افزودن پشتیبانی از پیکربندیهای سیستمعامل بدون وضعیت و بازتولیدپذیر، گامی پیشتر برداشته است. این بار تمامی سامانه با اسکیم هکپذیر است؛ از دیسک رم نخستین تا راهاندازی و خدمتهای سامانه.

نگه‌دارندگان

گیکس د حال حاضر به دست افریم فلَش‌نِر، متیو اوتاکه و توبیاس گیرینک‌رایس نگه‌داری می‌شود. لطفاً برای تماس از سیاههٔ پستی استفاده کنید. برای مسائل حسّاس می‌توانید از طریق نام مستعار guix-maintainers@gnu.org با آن‌ها در تماس باشید.

پروانش

گیکس یک نرمافزار آزاد است؛ شما میتوانید آن را تحت شرایط پروانهٔ جامع همگانی گنو همانطور که توسط بنیاد نرمافزار آزاد منتشر شده است؛ یا نگارش ۳ از پروانه، یا (به انتخاب شما) هر نگارش بعد از آن، بازتوزیع کنید و/یا تغییر دهید.