اعانه

مزرعهٔ ساخت گیکس روی سخت‌افزار و میزبانی‌های اعانه شده اجرا می‌شود. هر چه توزیع رشد می‌کند (سیاههٔ بسته‌ها را ببینید)، رایانش و ذخیره‌سازی لازم هم بیش‌تر می‌شود.

Back in 2015 we ran a fundraising campaign to strengthen our build farm, with support from the Free Software Foundation (FSF). The Guix project can always use financial support to further its mission. Please consider helping out by making a donation on this FSF-hosted page:

♥ اعانه!

سخت‌افزار و میزبانی

هم‌چنین به دنبال اعانه‌های سخت‌افزار و میزبانی برای دستگاه‌های زیر هستیم (باید فقط با نرم‌افزار آزاد قابل استفاده باشند):

برای بحث دربارهٔ احتمال‌ها از طریق کانال‌های معمول یا با استفاده از نام مستعار guix-hardware@gnu.org با ما در تماس باشید.

با سپاس از اعانه‌دهندگان!

جدول زیر، اعانه‌های سخت‌افزار و میزبانی را که مزرعهٔ ساخت توزیع سامانهٔ گیکس را محقّق کرده‌اند خلاصه کرده است.

دستگاهسامانهاعانه‌دهندگان
berlin.guix.gnu.orgمزرعهٔ ساخت با ۲۵ گره برای x86_64-linux و i686-linux و ذخیرهسازی اختصاصی
overdrive1aarch64-linux
bayfrontپیشانهٔ مزرعهٔ ساخت جدید (در حال تکمیل)
fosshost1.guix.gnu.org, fosshost2.guix.gnu.orgx86_64-linux, i686-linux
guix-x15.sjd.se, guix-x15b.sjd.searmhf-linux
hydra-slave1armhf-linux
  • استیو اسپرَنگ (سخت‌افزار)
  • مارک اچ وی‌وِر (میزبانی)
hydra-slave2armhf-linux
hydra-slave3armhf-linux
redhillarmhf-linux

Other organizations and individuals helped Guix with hardware and hosting in the past and we thank them: Free Software Foundation, GNU España, FSF France, and the Free Secure Network Systems Group at the Technische Universität München.