مشارکت

GNU Guix is a large project developed mostly by volunteers from all around the world. You are welcome to join us in the development mailing list or in the #guix channel on the Libera Chat IRC network. Tell us how would you like to help, and we will do our best to guide you.

We want to provide a warm, friendly, and harassment-free environment, so that anyone can contribute to the best of their abilities. To this end our project uses a “Contributor Covenant”, which was adapted from https://contributor-covenant.org/. You can find the full pledge in the CODE-OF-CONDUCT file.

مدیریت پروژه

ما از ساوانا به عنوان نقطهٔ مرکزی توسعه، نگه‌داری و توزیع سامانهٔ گیکس و گیکس گنو استفاده می‌کنیم.

پرونده‌های مبدأ تمامی مولّفه‌های پروژه از جمله نرم‌افزارها، پایگاه وب، مستندات و کارهای هنری در مخزن‌های گیت ساوانا موجودند.

دسترسی به ساوانا

هنر

همواره به دنبال هنرمندانی هستیم که در طرّاحی و بهبود رابط‌های کاربری و ایجاد محتوای چمدرسانه‌ای برای مستندات، ارائه‌ها و موارد تبلیغی، یاریمان دهند.

کارهای هنری استفاده شده در مولّفه‌های گوناگون پروژه در مخزن guix-artwork موجودند.

مشارکت

مستندات

You can read the project documentation already available in the system and in the website, and help us identify any errors or omissions. Creating new manuals, tutorials, and blog entries will also help users and developers discover what we do.

کمک در بهبود مستندات نرم‌افزارهای بسته‌بندی‌شده راهی دیگر برای مشارکت است.

آغاز نگارش

بسته‌ها

Hundreds of software, documentation, and assets need to be packaged to make it easier for users to install their favorite tools with the Guix package manager, and be productive using the system.

اطّلاعات دربارهٔ چگونگی افزودن بستهها به توزیع میتواند در راهنما پیدا شود.

برای سیاهه‌ای از بسته‌های موجود، پایگاه دادهٔ بسته‌ها و برای ثبت‌های منتظر، پایگاه دادهٔ ردیابی وصله را بررسی کنید.

فرستادن بسته‌ای جدید

برنامه‌نویسی

کد مبدأ در مخزن گیت اصلی. از گایل گنو به عنوان زبان اصلی برنامه و افزونه نویسی برای مولّفه‌های سامانه استفاده می‌کنیم.

You will find it useful to browse the Guile manual or other introductory material about Scheme. Also, make sure to read the Contributing section of the manual for more details on the development setup, as well as the coding and cooperation conventions used in the project.

فرستادن یک وصله

مدیریت سامانه

Our system infrastructure makes it possible for all the contributors to communicate and collaborate in the project, and users to be able to download and install packages. Help us keep the system up and running smoothly.

می‌توانید در نرم‌افزار یکپارچگی مداوممان مشارکت کنید: Cuirass. همچنین می‌توانید به مزرعه ساختمان سخت‌افزار یا میزبانی اعانه کنید

مشارکت

آزمون و گزارش اشکال‌ها

Install the software and send feedback to the community about your experience. Help the project by reporting bugs. You can also get started by picking an “easy” bug to work on.

Before reporting a bug, please check whether the bug is already in the bug database. See the developer information page for more information on how to manipulate bug reports.

گزارش یک مشکل

بازگردانی

You can help translate the software, the package descriptions, the manual, the cookbook, and this website into your language. See your language's team at the Translation Project to have a look at the styleguides and the work of other translators

ممکن است بسته‌های نرم‌افزاری فراهم شده به دست سامانه، ابزارهای ترجمهٔ خودشان را داشته باشند. به پایگاه وبشان سر زده و در ترجمه یاری کنید.

آغاز بازگردانی

دیگر منابع برای مشارکت‌کنندگان

مستندات، صحبت‌های پیشین از جنس پشتیبانی و اطّلاعات کمکی مفید برای هکرها و نگه‌دارندگان در https://git.sv.gnu.org/git/guix/maintenance.git موجود است.