سوی

مدیر پنجرهٔ سوی روی وی‌لند

صفحهٔ ورود گرافیکی

محیط میزکار Xfce

محیط میزکار گنوم

ماشین مجازی آغاز شده با «guix system vm»

مدیر پنجرهٔ سوی روی وی‌لند

انلایتمنت، اینک‌اسکیپ و متن سیریلیک