انلایتمنت

انلایتمنت، اینک‌اسکیپ و متن سیریلیک

محیط میزکار گنوم

مدیر پنجرهٔ سوی روی وی‌لند

Plasma desktop environment

ماشین مجازی آغاز شده با «guix system vm»

محیط میزکار Xfce

صفحهٔ ورود گرافیکی