ماشین مجازی

ماشین مجازی آغاز شده با «guix system vm»

صفحهٔ ورود گرافیکی

محیط میزکار گنوم

محیط میزکار Xfce

Plasma desktop environment

ماشین مجازی آغاز شده با «guix system vm»

مدیر پنجرهٔ سوی روی وی‌لند