ماشین مجازی

ماشین مجازی آغاز شده با «guix system vm»

ماشین مجازی آغاز شده با «guix system vm»

انلایتمنت، اینک‌اسکیپ و متن سیریلیک

مدیر پنجرهٔ سوی روی وی‌لند

محیط میزکار گنوم

صفحهٔ ورود گرافیکی

محیط میزکار Xfce