Receptár GNU Guix

Next: , Up: (dir)   [Contents][Index]

Receptár GNU Guix

Tento dokument obsahuje návody a podrobné príklady použitia GNU Guix, funkcionálneho správcu balíkov napísaného pre systém GNU. Získajte viac podrobností o systéme, jeho API a súvisiacich pojmoch v see GNU Guix reference manual.

Táto príručka je dostupná aj v angličtine (see GNU Guix Cookbook), francúzštine (see Livre de recettes de GNU Guix), nemčine (see GNU-Guix-Kochbuch), kórejčine (see GNU Guix 쿡북), brazílskej portugalčine (see Livro de Receitas do GNU Guix) a švédčine (see Kokbok för GNU Guix). Ak chcete pomôcť s prekladom tohto dokumentu do vášho rodného jazyka, pripojte sa k Weblate (see Translating Guix in GNU Guix reference manual).

Table of Contents


1 Návody na Scheme

GNU Guix je zapísaný v programovacom jazyku Scheme. K mnohým jeho súčastiam je možné pristupovať a upravovať ich prostredníctvom programovania. Pomocou jazyka Scheme môžete zadávať, upravovať a zostavovať balíky, nasadzovať celé operačné systémy, atď.

Poznať základy programovania v jazyku Scheme vám otvorí dvere k množstvu pokročilých súčastí, ktoré Guix ponúka — a to ani nemusíte byť skúseným vývojárom, aby ste ich mohli využívať!

Poďme na to!


1.1 Zrýchlené školenie jazyka Scheme

Guix používa Guile implementáciu jazyka Scheme. Ak si chcete tento jazyk vyskúšať, nainštalujte si Guile pomocou guix install guile a spustite REPL, tzv. slučku čítaj-vykonaj-zobraz, zadaním guile v príkazovom riadku.

Môžete tiež použiť príkaz guix shell guile -- guile ak nechcete inštalovať Guile do vášho používateľského profilu.

Riadky v nasledovných príkladoch znázorňujú to, čo treba zadať v rámci REPL; riadky začínajúce na „⇒“ znázorňujú výsledok vykonania príkazu, zatiaľ čo riadky začínajúce na „-|“ znázorňujú to čo sa zobrazí na obrazovke. See Using Guile Interactively in GNU Guile Reference Manual, pre viac podrobností o REPL.

 • Skladbu jazyka Scheme si možno predstaviť ako strom výrazov (alebo ako s-expression v jazyku Lisp). Výrazom môže byť priama konštanta, napr. číselná hodnota či reťazec znakov, alebo môže predstavovať zoznam iných zložených prvkov a priamych konštánt ohraničený v zátvorkách. #true a #false (skrátene #t a #f) znázorňujú logické hodnoty „pravda“ a „nepravda“.

  Príklady platných výrazov:

  "Ahoj svet!"
   "Ahoj svet!"
  
  17
   17
  
  (display (string-append "Ahoj " "Guix" "\n"))
  -| Ahoj Guix!
   #<unspecified>
  
 • Tento posledný príklad znázorňuje volanie funkcie vnorené do iného volania funkcie. Pri vykonávaní výrazu v zátvorkách predstavuje prvá položka funkciu a zvyšok sú parametre volania. Návratová hodnota každej funkcie je výsledok vykonania posledného výrazu v nej.
 • Anonymous functions—procedures in Scheme parlance—are declared with the lambda term:
  (lambda (x) (* x x))
   #<procedure 120e348 at <unknown port>:24:0 (x)>
  

  Vyššie uvedená funkcia vracia druhú mocninu hodnoty jej parametra. Keďže všetko sa považuje za výraz, aj výraz lambda vracia bezmennú funkciu, ktorú je následne možné uplatniť na nejaký parameter:

  ((lambda (x) (* x x)) 3)
   9
  

  Procedures are regular values just like numbers, strings, Booleans, and so on.

 • Všetkému je možné prideliť globálny názov pomocou define:
  (define a 3)
  (define druha-mocnina (lambda (x) (* x x)))
  (druha-mocnina a)
   9
  
 • Funkcie možno zadávať aj v kratšom tvare s použitím nasledovnej skladby:
  (define (druha-mocnina x) (* x x))
  
 • Zoznam je možné vytvoriť pomocou funkcie list:
  (list 2 a 5 7)
   (2 3 5 7)
  
 • Standard procedures are provided by the (srfi srfi-1) module to create and process lists (see list processing in GNU Guile Reference Manual). Here are some of the most useful ones in action:
  (use-modules (srfi srfi-1)) ;import list processing procedures
  
  (append (list 1 2) (list 3 4))
   (1 2 3 4)
  
  (map (lambda (x) (* x x)) (list 1 2 3 4))
   (1 4 9 16)
  
  (delete 3 (list 1 2 3 4))     (1 2 4)
  (filter odd? (list 1 2 3 4))   (1 3)
  (remove even? (list 1 2 3 4))   (1 3)
  (find number? (list "a" 42 "b")) 42
  

  Notice how the first argument to map, filter, remove, and find is a procedure!

 • quote (jednoduchá úvodzovka) zabraňuje vykonaniu výrazu v zátvorke, ktorému sa tiež hovorí S-výraz alebo „s-exp“: prvá položka sa nevykoná ako volanie funkcie s ostatnými položkami ako parametrami (see quote in GNU Guile Reference Manual). Výsledkom je teda zoznam výrazov.
  '(display (string-append "Ahoj " "Guix" "\n"))
   (display (string-append "Ahoj " "Guix" "\n"))
  
  '(2 a 5 7)
   (2 a 5 7)
  
 • quasiquote (`, obrátená jednoduchá úvodzovka) zabraňuje vykonaniu výrazu v zátvorke dovtedy, kým nie je jeho vykonanie opätovne povolené pomocou unquote (,, čiarky). Týmto spôsobom dopodrobna rozhodujeme o tom, čo sa vykoná a čo nie.
  `(2 a 5 7 (2 ,a 5 ,(+ a 4)))
   (2 a 5 7 (2 3 5 7))
  

  Všimnite si, že hore uvedený výsledok je zoznam rôznorodých položiek: čísel, znakov (a) a posledná položka je tiež zoznam.

 • Guix defines a variant of S-expressions on steroids called G-expressions or “gexps”, which come with a variant of quasiquote and unquote: #~ (or gexp) and #$ (or ungexp). They let you stage code for later execution.

  For example, you’ll encounter gexps in some package definitions where they provide code to be executed during the package build process. They look like this:

  (use-modules (guix gexp)      ;so we can write gexps
         (gnu packages base)) ;for 'coreutils'
  
  ;; Below is a G-expression representing staged code.
  #~(begin
    ;; Invoke 'ls' from the package defined by the 'coreutils'
    ;; variable.
    (system* #$(file-append coreutils "/bin/ls") "-l")
  
    ;; Create this package's output directory.
    (mkdir #$output))
  

  See G-Expressions in GNU Guix Reference Manual, for more on gexps.

 • Pomocou let (see Local Bindings in GNU Guile Reference Manual) môžeme zadať a pomenovať viacero miestnych premenných:
  (define x 10)
  (let ((x 2)
     (y 3))
   (list x y))
   (2 3)
  
  x
   10
  
  y
  error→ In procedure module-lookup: Unbound variable: y
  

  Ak chcete, aby bolo možné v neskorších zadaniach premenných odkazovať na predtým zadané premenné, použite let*.

  (let* ((x 2)
      (y (* x 3)))
   (list x y))
   (2 6)
  
 • Kľúčové slová sa bežne používajú na stotožnenie pomenovaných parametrov funkcie. Začínajú sa #: (mriežkou a dvojbodkou), po ktorých nasledujú písmenové či číselné znaky: #:takto. See Keywords in GNU Guile Reference Manual.
 • Znak percento % je bežne používaný pre globálne premenné s prístupom len na čítanie počas zostavovania. Všimnite si, že je to len všeobecným zvykom, ako napr. _ v jazyku C. Scheme spracúva % ako hocijaký iný znak.
 • Moduly sa vytvárajú pomocou define-module (see Creating Guile Modules in GNU Guile Reference Manual). Napríklad
  (define-module (guix build-system ruby)
   #:use-module (guix store)
   #:export (ruby-build
        ruby-build-system))
  

  určuje modul guix build-system ruby, ktorý má byť umiestnený v guix/build-system/ruby.scm niekde vo vyhľadávacej ceste Guilu. Závisí na module (guix store) a určuje dve premenné, ruby-build a ruby-build-system.

  See Package Modules in GNU Guix Reference Manual, for info on modules that define packages.

Dozvedieť sa viac: Scheme je jazyk, ktorý sa hojne využíva pri výuke programovania a sú na ňom založené mnohé podklady. V nasledovných dokumentoch sa môžete o Scheme dozvedieť viac:

Ďalšie knihy, návody ako aj iné druhy zdrojov nájdete na https://schemers.org/.


2 Zadávanie balíkov

Tento oddiel je zameraný na pridávanie nových balíkov do zbierky balíkov GNU Guix, čo zahŕňa zadávanie balíkov v Guile Scheme, ich usporadúvanie do modulov a zostavovanie.


2.1 Návod na zadávanie balíkov

GNU Guix sa vyznačuje ako prispôsobiteľný správca balíkov hlavne preto, že používa GNU Guile, výkonný vysokoúrovňový programovací jazyk, jedno z nárečí jazyka Scheme z jazykovej rodiny Lispu.

Zadania balíkov sú rovnako písané v jazyku Scheme, čo dáva Guixu jedinečnú výhodu v porovnaní s ostatnými správcami balíkov, ktoré používajú skripty shellu alebo jednoduché programovacie jazyky.

 • Vo vašich zadaniach balíkov môžete využiť funkcie, štruktúry, makrá a všetku schopnosť vyjadrovania jazyka Scheme.
 • Dedičnosť zjednodušuje prispôsobovanie balíka tým, že umožňuje zdediť vybraný jestvujúci balík a upraviť len to čo je potrebné.
 • Dávkové spracovanie: celú zbierku balíkov je možné načítať, prefiltrovať a spracovať. Potrebujete zostaviť server bez grafického rozhrania? Dá sa to. Potrebujete opätovne zostaviť všetko zo zdrojových súborov s použitím odlišných optimalizačných príznakov? Pridajte parameter #:make-flags "..." do zoznamu balíkov. Tiež by nebolo od veci spomenúť Gentoo príznak USE, ale to je na dlhšie: tvorca balíkov nemusí vopred myslieť na tieto zmeny, pretože ich môže neskôr naprogramovať koncový používateľ!

Nasledovný návod vysvetľuje základy vytvárania balíkov s Guixom. Nepredpokladá žiadnu znalosť systému Guix ani jazyka Lisp. Čitateľ by však mal byť oboznámený s príkazovým riadkom a mať aspoň základnú znalosť programovania.


2.1.1 Balík „Vitaj svet“

Oddiel „Zadávanie balíkov“ v príručke obsahuje základy tvorby balíkov s Guixom (see Defining Packages in GNU Guix Reference Manual). V nasledovnom oddieli si tieto základy z časti pripomenieme.

GNU Hello je šablóna projektu, ktorá slúži ako základný príklad zadávania balíkov. Využíva zostavovací systém GNU (./configure && make && make install). Guix už obsahuje zadanie príslušného balíka, ktoré predstavuje vhodný odrazový bod. Môžete si zadanie balíka prezrieť zadaním guix edit hello do príkazového riadku. Pozrime sa ako toto zadania balíka vyzerá:

(define-public hello
 (package
  (name "hello")
  (version "2.10")
  (source (origin
       (method url-fetch)
       (uri (string-append "mirror://gnu/hello/hello-" version
                 ".tar.gz"))
       (sha256
        (base32
        "0ssi1wpaf7plaswqqjwigppsg5fyh99vdlb9kzl7c9lng89ndq1i"))))
  (build-system gnu-build-system)
  (synopsis "Hello, GNU world: An example GNU package")
  (description
   "GNU Hello prints the message \"Hello, world!\" and then exits. It
serves as an example of standard GNU coding practices. As such, it supports
command-line arguments, multiple languages, and so on.")
  (home-page "https://www.gnu.org/software/hello/")
  (license gpl3+)))

Ako môžete vidieť, tá najobsiahlejšia časť je dosť jednoduchá. Ale prejdime si spoločne jednotlivé polia:

name

Názov projektu. Podľa všeobecných zvyklostí ho zapisujeme malými písmenami, bez podčiarkovníkov a s použitím pomlčiek na oddelenie jednotlivých slov.

source

Toto pole obsahuje popis pôvodu zdrojového kódu. Záznam origin obsahuje tieto polia:

 1. Spôsob, v tomto prípade url-fetch pre stiahnutie prostredníctvom HTTP/FTP, ale poznáme aj iné spôsoby, ako napr. git-fetch pre Git repozitáre.
 2. Prepojenie (URI), čo obyčajne predstavuje nejaké umiestnenie https:// pre url-fetch. V tomto prípade zvláštne „mirror://gnu“ odkazuje na súbor dobre známych umiestnení, ktoré môžu byť všetky použité na získanie zdrojového kódu ak by niektoré z nich nebolo dostupné.
 3. Kontrolný súčet sha256 požadovaného súboru. Je dôležitý pre zaistenie celistvosti zdroja. Všimnite si, že Guix pracuje z base32 reťazcami, čo vysvetľuje použitie funkcie base32.
build-system

Práve tu má príležitosť zažiariť sila všeobecnosti jazyka Scheme: v tomto prípade, gnu-build-system je zovšeobecnenie známych príkazov shellu ./configure && make && make install. Medzi ďalšie zostavovacie systémy patrí trivial-build-system, ktorý nerobí nič a necháva na programátorovi, aby zadal všetky potrebné kroky zostavenia, python-build-system, emacs-build-system a mnohé ďalšie (see Build Systems in GNU Guix Reference Manual).

synopsis

Toto by mal byť súhrnný popis toho, na čo balík slúži. Pri mnohých balíkoch je vhodné použiť slogan zo stránky príslušného projektu.

description

Podobne ako v prípade súhrnného popisu je vhodné použiť popis projektu z jeho domovskej stránky. Všimnite si, že Guix používa značkovanie Texinfo.

home-page

Použitie HTTPS prepojenie, ak je dostupné.

license

Viď guix/licenses.scm v zdrojovom kóde projektu pre zoznam všetkých dostupných licencií.

Nastal čas na zostavenie nášho prvého balíka! Zatiaľ nič zvláštne: spoľahneme sa jednoducho na kópiu vyššie uvedeného zadania my-hello.

Tak ako pri rituálnom „Ahoj svet“, ktorý sa vyučuje pri väčšine programovacích jazykov, toto bude ten „najručnejší“ spôsob zadávania balíka, ktorý použijete. Neskôr si ukážeme dokonalejší postup, no zatiaľ sa vyberieme tou najjednoduchšou cestou.

Uložte nasledujúci obsah do súboru s názvom my-hello.scm.

(use-modules (guix packages)
       (guix download)
       (guix build-system gnu)
       (guix licenses))

(package
 (name "my-hello")
 (version "2.10")
 (source (origin
      (method url-fetch)
      (uri (string-append "mirror://gnu/hello/hello-" version
                ".tar.gz"))
      (sha256
       (base32
       "0ssi1wpaf7plaswqqjwigppsg5fyh99vdlb9kzl7c9lng89ndq1i"))))
 (build-system gnu-build-system)
 (synopsis "Hello, Guix world: An example custom Guix package")
 (description
  "GNU Hello prints the message \"Hello, world!\" and then exits. It
serves as an example of standard GNU coding practices. As such, it supports
command-line arguments, multiple languages, and so on.")
 (home-page "https://www.gnu.org/software/hello/")
 (license gpl3+))

Dodatočné príkazy si vysvetlíme o chvíľu.

Neváhajte a vyskúšajte si, čo sa stane ak zmeníte hodnoty niektorých polí. Ak zmeníte zdroj balíka, budete musieť aktualizovať aj kontrolný súčet. Guix nezostaví nič ak daný kontrolný súčet neodpovedá kontrolnému súčtu zdrojového kódu. Pre získanie správneho kontrolného súčtu potrebujeme stiahnuť zdroj, vypočítať kontrolný súčet sha256 a previesť ho do base32.

Našťastie, Guix to môže urobiť za nás; všetko čo budeme potrebovať je prepojenie (URI) zdroja:

$ guix download mirror://gnu/hello/hello-2.10.tar.gz

Starting download of /tmp/guix-file.JLYgL7
From https://ftpmirror.gnu.org/gnu/hello/hello-2.10.tar.gz...
following redirection to `https://mirror.ibcp.fr/pub/gnu/hello/hello-2.10.tar.gz'...
 …10.tar.gz 709KiB                 2.5MiB/s 00:00 [##################] 100.0%
/gnu/store/hbdalsf5lpf01x4dcknwx6xbn6n5km6k-hello-2.10.tar.gz
0ssi1wpaf7plaswqqjwigppsg5fyh99vdlb9kzl7c9lng89ndq1i

V tomto konkrétnom prípade nám výstup hovorí, aké zrkadlo bolo vybraté. Ak výsledok tohto príkazu nie je rovnaký ako v predchádzajúcom úryvku, aktualizujte vaše zadanie my-hello podľa potreby.

Všimnite si, že archívy GNU balíkov sú poskytované spolu s OpenPGP podpisom, takže by ste si jednoznačne mali overiť podpis tohto archívu pomocou „gpg“ predtým než budete pokračovať:

$ guix download mirror://gnu/hello/hello-2.10.tar.gz.sig

Starting download of /tmp/guix-file.03tFfb
From https://ftpmirror.gnu.org/gnu/hello/hello-2.10.tar.gz.sig...
following redirection to `https://ftp.igh.cnrs.fr/pub/gnu/hello/hello-2.10.tar.gz.sig'...
 ….tar.gz.sig 819B                                                            1.2MiB/s 00:00 [##################] 100.0%
/gnu/store/rzs8wba9ka7grrmgcpfyxvs58mly0sx6-hello-2.10.tar.gz.sig
0q0v86n3y38z17rl146gdakw9xc4mcscpk8dscs412j22glrv9jf
$ gpg --verify /gnu/store/rzs8wba9ka7grrmgcpfyxvs58mly0sx6-hello-2.10.tar.gz.sig /gnu/store/hbdalsf5lpf01x4dcknwx6xbn6n5km6k-hello-2.10.tar.gz
gpg: Podpis vytvorený Ne 16. november 2014, 13:08:37 CET
gpg:        pomocou RSA kľúča A9553245FDE9B739
gpg: Dobrý podpis od "Sami Kerola <kerolasa@iki.fi>" neznáme
gpg:         alias "Sami Kerola (http://www.iki.fi/kerolasa/) <kerolasa@iki.fi>" neznáme
gpg: VAROVANIE: Tento kľúč nie certifikovaný dôveryhodným podpisom!
gpg:     Nič nenaznačuje tomu, že tento podpis patrí vlastníkovi kľúča.
Primárny fingerprint kľúča: 8ED3 96E3 7E38 D471 A005 30D3 A955 3245 FDE9 B739

Potom môžete spokojne spustiť

$ guix package --install-from-file=my-hello.scm

Teraz by ste už mali mať my-hello vo vašom profile!

$ guix package --list-installed=my-hello
my-hello	2.10	out
/gnu/store/f1db2mfm8syb8qvc357c53slbvf1g9m9-my-hello-2.10

Dostali sme sa tak ďaleko ako sa dalo bez znalosti Scheme. Predtým než prejdeme k zložitejším balíkom si dáme rýchlokurz jazyka Scheme. Na začiatok odporúčame see Zrýchlené školenie jazyka Scheme.


2.1.2 Nastavenie

V ďalších častiach tohto oddielu sa budeme spoliehať na vašu základnú znalosť jazyka Scheme. Teraz si predstavíme rôzne možnosti práce s balíkmi Guix.

Jestvuje viacero spôsobov nastavenia prostredia pre zadávanie balíkov Guix.

Odporúčame vám pracovať priamo v repozitári zdrojových súborov Guixu za účelom jednoduchšieho prispievania do projektu.

Ale najprv sa pozrime na ostatné možnosti.


Next: , Up: Nastavenie   [Contents][Index]

2.1.2.1 Miestny súbor

Toto je spôsob, ktorý sme práve použili v prípade ‘my-hello’. Vďaka základom Scheme, ktoré sme si predstavili, vám teraz môžeme vysvetliť tie najdôležitejšie časti. Ako je uvedené v guix package --help:

 -f, --install-from-file=SÚBOR
             inštalovať balíky priamo definované
             v SÚBORE

Teda, posledný výraz musí vracať balík, čo pre náš skorší príklad aj platí.

Výraz use-modules nám hovorí, ktoré moduly potrebujeme. Moduly predstavujú zbierky hodnôt a funkcií. V iných programovacích jazykoch sa všeobecne označujú ako „knižnice“ alebo „balíky“.


2.1.2.2 Channels

Guix and its package collection can be extended through channels. A channel is a Git repository, public or not, containing .scm files that provide packages (see Defining Packages in GNU Guix Reference Manual) or services (see Defining Services in GNU Guix Reference Manual).

How would you go about creating a channel? First, create a directory that will contain your .scm files, say ~/my-channel:

mkdir ~/my-channel

Suppose you want to add the ‘my-hello’ package we saw previously; it first needs some adjustments:

(define-module (my-hello)
 #:use-module (guix licenses)
 #:use-module (guix packages)
 #:use-module (guix build-system gnu)
 #:use-module (guix download))

(define-public my-hello
 (package
  (name "my-hello")
  (version "2.10")
  (source (origin
       (method url-fetch)
       (uri (string-append "mirror://gnu/hello/hello-" version
                 ".tar.gz"))
       (sha256
        (base32
        "0ssi1wpaf7plaswqqjwigppsg5fyh99vdlb9kzl7c9lng89ndq1i"))))
  (build-system gnu-build-system)
  (synopsis "Hello, Guix world: An example custom Guix package")
  (description
   "GNU Hello prints the message \"Hello, world!\" and then exits. It
serves as an example of standard GNU coding practices. As such, it supports
command-line arguments, multiple languages, and so on.")
  (home-page "https://www.gnu.org/software/hello/")
  (license gpl3+)))

Všimnite si, že sme tentokrát zadanie balíka uložili do verejnej premennej my-hello pomocou define-public, na ktorú je možné odkazovať, medzi iným aj ako na závislosť v rámci zadania nejakého ďalšieho balíka.

Ak spustíte guix package --install-from-file=my-hello.scm s použitím vyššie uvedeného súboru, tak príkaz zlyhá, pretože posledný výraz, define-public, nevracia balík. Ak aj napriek tomu chcete v tomto prípade použiť define-public, uistite sa, že súbor končí vykonaním my-hello:

;; ...
(define-public my-hello
 ;; ...
 )

my-hello

Tento posledný príklad nie je veľmi bežný.

Now how do you make that package visible to guix commands so you can test your packages? You need to add the directory to the search path using the -L command-line option, as in these examples:

guix show -L ~/my-channel my-hello
guix build -L ~/my-channel my-hello

The final step is to turn ~/my-channel into an actual channel, making your package collection seamlessly available via any guix command. To do that, you first need to make it a Git repository:

cd ~/my-channel
git init
git add my-hello.scm
git commit -m "First commit of my channel."

And that’s it, you have a channel! From there on, you can add this channel to your channel configuration in ~/.config/guix/channels.scm (see Specifying Additional Channels in GNU Guix Reference Manual); assuming you keep your channel local for now, the channels.scm would look something like this:

(append (list (channel
        (name 'my-channel)
        (url (string-append "file://" (getenv "HOME")
                  "/my-channel"))))
    %default-channels)

Next time you run guix pull, your channel will be picked up and the packages it defines will be readily available to all the guix commands, even if you do not pass -L. The guix describe command will show that Guix is, indeed, using both the my-channel and the guix channels.

See Creating a Channel in GNU Guix Reference Manual, for details.


Previous: , Up: Nastavenie   [Contents][Index]

2.1.2.3 Priamy zásah do git repozitára

Odporúčame vám pracovať priamo v rámci projektu Guix: znižuje to čas potrebný na odoslanie a zapracovanie vašich zmien do oficiálnej verzie Guixu, aby aj ostatní mali úžitok z vašej ťažkej práce!

Na rozdiel od väčšiny softvérových distribúcií, repozitár Guixu obsahuje aj nástroje (vrátane správcu balíkov) aj zadania balíkov. Vývojárom je takto možné zaistiť pružnosť potrebnú pre upravovanie API bez toho, aby niečo pokazili. Všetky zadania balíkov sa po každej úprave samy aktualizujú, čím sa predíde zdržaniam vo vývoji.

Vytvorte si kópiu oficiálneho Git repozitára:

$ git clone https://git.savannah.gnu.org/git/guix.git

Vo zvyšku tohto príspevku použijeme pri odkazovaní na túto kópiu premennú ‘$GUIX_CHECKOUT’.

Pre nastavenie prostredia repozitára postupujte podľa pokynov v príručke (see Contributing in GNU Guix Reference Manual).

Keď budete pripravení, mali by ste byť schopní použiť zadania balíkov z prostredia repozitára.

Nebojte sa upravovať zadania balíkov v ‘$GUIX_CHECKOUT/gnu/packages’.

Skript ‘$GUIX_CHECKOUT/pre-inst-env’ vám umožňuje použiť ‘guix’ so zbierkou balíkov v repozitári (see Running Guix Before It Is Installed in GNU Guix Reference Manual).

 • Vyhľadávajte balíky, napríklad Ruby:
   $ cd $GUIX_CHECKOUT
   $ ./pre-inst-env guix package --list-available=ruby
     ruby  1.8.7-p374   out   gnu/packages/ruby.scm:119:2
     ruby  2.1.6  out   gnu/packages/ruby.scm:91:2
     ruby  2.2.2  out   gnu/packages/ruby.scm:39:2
  
 • Zostavte balík, v tomto prípade Ruby vo verzii 2.1:
   $ ./pre-inst-env guix build --keep-failed ruby@2.1
   /gnu/store/c13v73jxmj2nir2xjqaz5259zywsa9zi-ruby-2.1.6
  
 • Nainštaluje ho do vášho používateľského profilu:
   $ ./pre-inst-env guix package --install ruby@2.1
  
 • Overte si, či ste neurobili niektorú z častých chýb:
   $ ./pre-inst-env guix lint ruby@2.1
  

Guix sa usiluje udržať vysokú úroveň zadávania balíkov; pri prispievaní do projektu Guix si zapamätajte, že je potrebné

 • dodržiavať spôsob kódovania (see Coding Style in GNU Guix Reference Manual),
 • a prejsť si kontrolný zoznam z príručky (see Submitting Patches in GNU Guix Reference Manual).

Keď ste spokojní s výsledkom, privítame, ak nám zašlete váš príspevok, aby sa mohol stať súčasťou Guixu. Tento postup je tiež opísaný v príručke. (see Contributing in GNU Guix Reference Manual)

Guix závisí od spoločného úsilia, preto čím viac ľudí prispeje, tým bude Guix lepší!


2.1.3 Zložitejší príklad

Vyššie uvedený príklad zadania balíka „Ahoj svet“ je taký jednoduchý ako sa len dá. Avšak, zadania balíkov môžu byť zložitejšie a Guix si poradí aj s omnoho náročnejšími balíkmi. Pozrime sa teda na iné, zložitejšie zadanie balíka (mierne upravené v porovnaní s pôvodným zadaním):

(define-module (gnu packages version-control)
 #:use-module ((guix licenses) #:prefix license:)
 #:use-module (guix utils)
 #:use-module (guix packages)
 #:use-module (guix git-download)
 #:use-module (guix build-system cmake)
 #:use-module (gnu packages compression)
 #:use-module (gnu packages pkg-config)
 #:use-module (gnu packages python)
 #:use-module (gnu packages ssh)
 #:use-module (gnu packages tls)
 #:use-module (gnu packages web))

(define-public my-libgit2
 (let ((commit "e98d0a37c93574d2c6107bf7f31140b548c6a7bf")
    (revision "1"))
  (package
   (name "my-libgit2")
   (version (git-version "0.26.6" revision commit))
   (source (origin
        (method git-fetch)
        (uri (git-reference
           (url "https://github.com/libgit2/libgit2/")
           (commit commit)))
        (file-name (git-file-name name version))
        (sha256
         (base32
         "17pjvprmdrx4h6bb1hhc98w9qi6ki7yl57f090n9kbhswxqfs7s3"))
        (patches (search-patches "libgit2-mtime-0.patch"))
        (modules '((guix build utils)))
        ;; Odstrániť pribalený softvér.
        (snippet '(delete-file-recursively "deps"))))
   (build-system cmake-build-system)
   (outputs '("out" "debug"))
   (arguments
    `(#:tests? #true             ; Preveriť výsledok zostavenia (predvolené).
     #:configure-flags '("-DUSE_SHA1DC=ON") ; Zisťovanie rozporov v odtlačkoch SHA-1
     #:phases
     (modify-phases %standard-phases
      (add-after 'unpack 'fix-hardcoded-paths
       (lambda _
        (substitute* "tests/repo/init.c"
         (("#!/bin/sh") (string-append "#!" (which "sh"))))
        (substitute* "tests/clar/fs.h"
         (("/bin/cp") (which "cp"))
         (("/bin/rm") (which "rm")))))
      ;; Bohatší výstup pri preverovaní zostavenia
      (replace 'check\n"
       (lambda* (#:key tests? #:allow-other-keys)\n"
        (when tests?\n"
         (invoke \"./libgit2_clar\" \"-v\" \"-Q\"))))\n"
      (add-after 'unpack 'make-files-writable-for-tests
       (lambda _ (for-each make-file-writable (find-files "." ".*")))))))
   (inputs
    (list libssh2 http-parser python-wrapper))
   (native-inputs
    (list pkg-config))
   (propagated-inputs
    ;; Tieto dve knižnice sa nachádzajú v „Requires.private“ v libgit2.pc.
    (list openssl zlib))
   (home-page "https://libgit2.github.com/")
   (synopsis "Library providing Git core methods")
   (description
    "Libgit2 is a portable, pure C implementation of the Git core methods
provided as a re-entrant linkable library with a solid API, allowing you to
write native speed custom Git applications in any language with bindings.")
   ;; GPLv2 s odkazovou výnimkou
   (license license:gpl2))))

(V prípade, že chcete zmeniť len pár polí v pôvodnom zadaní balíka by ste sa mali spoľahnúť na dedičnosť namiesto skopírovania celého zadania. Viď nižšie.)

Pozrime sa teraz na tieto polia zblízka.

2.1.3.1 spôsob git-fetch

Narozdiel od funkcie url-fetch, git-fetch vyžaduje git-reference, ktorú určuje Git repozitár a príslušná úprava. Úpravou sa rozumie akýkoľvek odkaz Git ako napríklad značka. Teda, ak je version označená, tak je možné použiť priamo číslo verzie. Niekedy majú značky verzií perdponu v. V tomto prípade môžete použiť (commit (string-append "v" version)).

Aby sme sa uistili, že sa zdrojový kód z Git repozitára uloží do priečinka s výstižným názvom, použijeme (file-name (git-file-name name version)).

Keď zadávate balík pre program s určitým číslom úpravy, môžete pre odvodenie správneho označenia verzie použiť funkciu git-version podľa pokynov v príručke prispievateľa do Guixu (see Version Numbers in GNU Guix Reference Manual).

Pýtate sa ako získať správny odtlačok sha256? Vyvolaním guix hash na miestnej kópii repozitára v požadovanej úprave, asi takto:

git clone https://github.com/libgit2/libgit2/
cd libgit2
git checkout v0.26.6
guix hash -rx .

guix hash -rx vypočíta odtlačok SHA256 celého priečinka nezahŕňajúc pod-priečinok .git (see Invoking guix hash in GNU Guix Reference Manual).

Do budúcna bude snáď guix download schopný vykonávať tieto kroky za vás, tak ako je tomu pri bežných sťahovaniach súborov.

2.1.3.2 Kusy kódu

Kusy kódu predstavujú malé časti Scheme kódu v úvodzovkách, t.j. bežne nevykonávané, ktoré sa používajú na plátanie zdrojových súborov. Je to taká Guixová náhrada za dobre známe .patch súbory. Vďaka úvodzovkám sa daný kód vykoná len vtedy, keď sa odošle démonovi Guixu na zostavenie. V praxi môžeme použiť toľko kusov kódu, koľko potrebujeme.

Kusy kódu môžu vyžadovať prídavné moduly Guilu, ktoré je možné načítať pomocou poľa modules.

2.1.3.3 Vstupy

Jestvujú tri rôzne druhy vstupov. V skratke:

native-inputs

Vyžadované pri zostavovaní ale nie pri spúšťaní. V prípade inštalácie balíka prostredníctvom náhrady sa tieto vstupy nebudú inštalovať.

vstupy

Inštalované do úložiska ale nie do profilu a prítomné pri zostavovaní.

propagated-inputs

Inštalované do úložiska aj do profilu a prítomné pri zostavovaní.

See package Reference in GNU Guix Reference Manual pre viac podrobností.

Správne rozlišovanie medzi jednotlivými druhmi vstupov je dôležité: ak je možné závislosť zaradiť ako input namiesto propagated input, tak by sa to tak malo urobiť. Inak bezdôvodne „znečistí“ používateľský profil.

Napríklad, ak inštalujete grafický program, ktorý závisí na nejakom nástroji spúšťanom v príkazovom riadku, tak vám pravdepodobne ide len o tú grafickú časť. Nie je teda potrebné siliť inštaláciu nástroja spúšťaného v príkazovom riadku do používateľského profilu. Závislosti sú spravované balíkmi a nie používateľmi. Vstupy umožňujú spravovať závislosti bez toho, aby to nejako zaťažovalo používateľov pridávaním neužitočných programov či knižníc do ich profilu.

Rovnako to platí aj pre native-inputs: po inštalácii programu môžu byť závislosti vyžadované pri zostavovaní bezpečne odstránené zberačom odpadkov. Okrem toho, ak je dostupná binárna náhrada, stiahnu sa len inputs a propagated inputs: native inputs nie sú pri inštalácii balíka prostredníctvom náhrady potrebné.

Poznámka: Tu a tam nájdete úryvky, v ktorých sú vstupy zapísané pomerne odlišne, teda asi takto:

;; „Pôvodný tvar“ zápisu vstupov
(inputs
 `(("libssh2" ,libssh2)
  ("http-parser" ,http-parser)
  ("python" ,python-wrapper)))

Toto je „pôvodný tvar“, v ktorom má každá položka zoznamu vstupov pridelenú menovku (reťazec). Tento tvar je stále podporovaný ale odporúčame vám používať už len vyššie uvedený tvar. Viď See package Reference in GNU Guix Reference Manual pre viac podrobností.

2.1.3.4 Výstupy

Tak ako môže mať balík viacero vstupov, môže mať aj viacero výstupov.

Každý výstup má osobitný priečinok v úložisku.

Používateľ si môže vybrať, ktorý výstup nainštaluje; pomáha to šetriť úložné miesto a predchádzať znečisteniu používateľského profilu nechcenými programami či knižnicami.

Oddeľovanie výstupov je voliteľné. Ak sa pole outputs vynechá, predvoleným a jediným výstupom (celý balík) bude "out".

Často vidíme oddelené výstupy s názvom debug alebo doc.

Oddelené výstupy by ste mali používať len vtedy, keď sa to oplatí: ak je výstup značne veľký (možno porovnať pomocou guix size), alebo ak je balík modulárny.

2.1.3.5 Argumenty zostavovacieho systému

Pole arguments obsahuje páry kľúč-hodnota používané pri nastavovaní postupu zostavenia.

Ten najjednoduchší argument #:tests? možno použiť na vynechanie testov po zostavení balíka. Je to užitočné najmä v prípade, keď balík neobsahuje žiadnu testovaciu súpravu. Je dôrazne odporúčané ponechať testovaciu súpravu povolenú, ak je nejaká dostupná.

Ďalším bežným argumentom je :make-flags určujúci zoznam dodatočných príznakov, ktoré sa majú použiť pri spúšťaní nástroja make ako keby ste pridali priamo do príkazového riadku. Napríklad, nasledovné príznaky

#:make-flags (list (string-append "prefix=" (assoc-ref %outputs "out"))
          "CC=gcc")

sú chápané ako

$ make CC=gcc prefix=/gnu/store/...-<out>

Toto nastaví prekladač jazyka C na gcc a premennú prefix (cieľový priečinok inštalácie v prípade nástroja Make) na (assoc-ref %outputs "out"), čo predstavuje globálnu premennú prítomnú pri zostavovaní, ktorá udáva cestu k cieľovému priečinku v úložisku (niečo ako /gnu/store/...-my-libgit2-20180408).

Podobným spôsobom môžete nastaviť aj príznaky nastavenia:

#:configure-flags '("-DUSE_SHA1DC=ON")

Dostupná je aj premenná %build-inputs. Predstavuje tabuľku, ktorá priraďuje názvy vstupov k ich priečinkom v úložisku.

Kľúčové slovo phases predstavuje postupnosť krokov zostavovacieho systému. Medzi bežné kroky patria unpack, configure, build, install a check. Ak chcete o týchto krokoch zistiť viac, musíte nájsť to správne zadanie zostavovacieho systému v ‘$GUIX_CHECKOUT/guix/build/gnu-build-system.scm’:

(define %standard-phases
 ;; Standard build phases, as a list of symbol/procedure pairs.
 (let-syntax ((phases (syntax-rules ()
             ((_ p ...) `((p . ,p) ...)))))
  (phases set-SOURCE-DATE-EPOCH set-paths install-locale unpack
      bootstrap
      patch-usr-bin-file
      patch-source-shebangs configure patch-generated-file-shebangs
      build check install
      patch-shebangs strip
      validate-runpath
      validate-documentation-location
      delete-info-dir-file
      patch-dot-desktop-files
      install-license-files
      reset-gzip-timestamps
      compress-documentation)))

Alebo cez REPL:

(add-to-load-path "/path/to/guix/checkout")
,use (guix build gnu-build-system)
(map first %standard-phases)
 (set-SOURCE-DATE-EPOCH set-paths install-locale unpack bootstrap patch-usr-bin-file patch-source-shebangs configure patch-generated-file-shebangs build check install patch-shebangs strip validate-runpath validate-documentation-location delete-info-dir-file patch-dot-desktop-files install-license-files reset-gzip-timestamps compress-documentation)

Ak chcete vedieť čo sa počas jednotlivých krokov odohráva, preštudujte si príslušné funkcie.

Napríklad, v čase písania týchto riadkov, bolo zadanie kroku unpack v zostavovacom systéme GNU nasledovné:

(define* (unpack #:key source #:allow-other-keys)
 "Unpack SOURCE in the working directory, and change directory within the
source. When SOURCE is a directory, copy it in a sub-directory of the current
working directory."
 (if (file-is-directory? source)
   (begin
    (mkdir "source")
    (chdir "source")

    ;; Preserve timestamps (set to the Epoch) on the copied tree so that
    ;; things work deterministically.
    (copy-recursively source "."
             #:keep-mtime? #true))
   (begin
    (if (string-suffix? ".zip" source)
      (invoke "unzip" source)
      (invoke "tar" "xvf" source))
    (chdir (first-subdirectory "."))))
 #true)

Všimnite si volanie chdir: zmení súčasný priečinok na umiestnenie, kde boli rozbalené zdrojové súbory. To znamená, že kroky nasledujúce po unpack použijú priečinok so zdrojovými súbormi ako ich pracovný priečinok. Preto môžeme priamo narábať so zdrojovými súbormi. Teda aspoň dovtedy, kým niektorý ďalší krok nezmení pracovný priečinok na iný.

Zoznam krokov %standard-phases zostavovacieho systému upravujeme pomocou makra modify-phases určujúceho aké úpravy sa majú vykonať, čo môže vyzerať asi takto:

 • (add-before krok novy-krok funkcia): Spustiť funkcia s názvom novy-krok pred krok.
 • (add-after krok novy-krok funkcia): Tak isto, ale za krok.
 • (replace krok funkcia).
 • (delete krok).

Funkcia prijíma parametre inputs a outputs v tvare kľúčových slov. Každý vstup (či už pôvodný, rozšírený alebo nie) a výstupný priečinok je označený svojim názvom v týchto premenných. Takže (assoc-ref outputs "out") predstavuje priečinok úložiska hlavného výstupu balíka. Funkcia kroku vyzerá nasledovne:

(lambda* (#:key inputs outputs #:allow-other-keys)
 (let ((bash-directory (assoc-ref inputs "bash"))
    (output-directory (assoc-ref outputs "out"))
    (doc-directory (assoc-ref outputs "doc")))
  ;; ...
  #true))

Funkcia musí po úspešnom vykonaní vrátiť #true. Nie je veľmi spoľahlivé opierať sa o návratovú hodnotu posledného výrazu keďže nie je isté, že to bude práve #true. Koncové #true zaisťuje, že bude po úspešnom vykonaní vrátená správna hodnota.

2.1.3.6 Oddialené vykonanie

Ak ste boli pozorní, mohli ste si všimnúť obrátenú úvodzovku a čiarku v poli parametrov. Vskutku, zdrojový kód zostavenia v zadaní balíka by sa nemal vykonávať na strane klienta, ale až vtedy, keď sa odovzdá démonovi Guixu. Toto odovzdávanie zdrojového kódu medzi dvoma procesmi nazývame oddialené vykonanie.

2.1.3.7 Pomocné funkcie

Pri prispôsobovaní phases budete často potrebovať funkcie zodpovedajúce systémovým volaniam (make, mkdir, cp, atď.), ktoré sú zvyčajne dostupné na Unixových systémoch.

Niektoré z nich, ako napríklad chmod, sú priamo dostupné v jazyku Guile. Viď úplný zoznam v See Guile reference manual.

Guix poskytuje ďalšie pomocné funkcie, užitočné najmä v súvislosti so správou balíkov.

Niektoré z týchto funkcií sa nachádzajú v ‘$GUIX_CHECKOUT/guix/guix/build/utils.scm’. Väčšinou napodobňujú správanie pôvodných Unixových systémových príkazov:

which

Rovnaká ako systémový príkaz ‘which’.

find-files

Podobná príkazu ‘find’.

mkdir-p

Rovnaká ako príkaz ‘mkdir -p’, ktorý v prípade potreby vytvorí aj všetky nadradené priečinky.

install-file

Podobná ako príkaz ‘install’ na inštaláciu súboru do priečinka (aj nejestvujúceho). Guile má funkciu copy-file, ktorá funguje ako príkaz ‘cp’.

copy-recursively

Ako ‘cp -r’.

delete-file-recursively

Ako ‘rm -rf’.

invoke

Vyvolať spustiteľný súbor. Toto by ste mali používať namiesto system*.

with-directory-excursion

Vykoná telo funkcie v odlišnom pracovnom priečinku a následne obnoví pôvodný pracovný priečinok.

substitute*

Funkcia podobná príkazu sed.

Viď See Build Utilities in GNU Guix Reference Manual pre viac podrobností o pomocných funkciách.

2.1.3.8 Predpony modulov

Licencia v našom predošlom príklade je uvedená s predponou vzhľadom na spôsob akým bol načítaný modul licenses v tomto balíku: #:use-module ((guix licenses) #:prefix license:). Spôsob načítavania modulov v Guile (see Using Guile Modules in Guile reference manual) používateľovi dáva úplnú kontrolu nad menným priestorom. Môže sa tak predísť rozporom, povedzme, medzi premennou ‘zlib’ zo súboru ‘licenses.scm’ (názov licencie) a premennou ‘zlib’ zo súboru ‘compression.scm’ (názov balíka).


2.1.4 Ďalšie zostavovacie systémy

To čo sme doteraz videli pokrýva väčšinu balíkov využívajúcich iný zostavovací systém ako je trivial-build-system, ktorý nič neautomatizuje a nechá vás všetko zostaviť ručne. Tento postup môže byť náročnejší a zatiaľ sa tu ním nebudeme zaoberať. Našťastie je nutné uchýliť sa k nemu len zriedkavo.

Pri ostatných zostavovacích systémoch, ako sú ASDF, Emacs, Perl, Ruby a mnoho ďalších, je postup, okrem niekoľkých zvláštnych parametrov, veľmi podobný zostavovaciemu systému GNU.

Viď See Build Systems in GNU Guix Reference Manual alebo zdrojový kód v priečinkoch ‘$GUIX_CHECKOUT/guix/build’ a ‘$GUIX_CHECKOUT/guix/build-system’ pre viac podrobností o zostavovacích systémoch.


2.1.5 Programovateľné a automatické zadávanie balíkov

Nemôžme to nezdôrazniť: mať po ruke plnohodnotný programovací jazyk nám umožňuje oveľa viac než len bežnú správu balíkov.

Ukážme si to na príklade niekoľkých úžasných súčastí Guixu!


2.1.5.1 Rekurzívne nahrávače

Niektoré zostavovacie systémy sú natoľko dobré, že toho na zadanie balíka ani veľa netreba, a to až do takej miery, že sa vám zadávanie balíkov rýchlo zunuje. Jedným z dôvodov bytia počítačov je nahradiť ľudí pri vykonávaní týchto nudných činností. Nechajme teda Guix urobiť to za nás a vytvoriť zadanie nejakého balíka R pochádzajúceho z CRANu (výstup bol skrátený pre ušetrenie miesta):

$ guix import cran --recursive walrus

(define-public r-mc2d
  ; ...
  (license gpl2+)))

(define-public r-jmvcore
  ; ...
  (license gpl2+)))

(define-public r-wrs2
  ; ...
  (license gpl3)))

(define-public r-walrus
 (package
  (name "r-walrus")
  (version "1.0.3")
  (source
   (origin
    (method url-fetch)
    (uri (cran-uri "walrus" version))
    (sha256
     (base32
      "1nk2glcvy4hyksl5ipq2mz8jy4fss90hx6cq98m3w96kzjni6jjj"))))
  (build-system r-build-system)
  (propagated-inputs
   (list r-ggplot2 r-jmvcore r-r6 r-wrs2))
  (home-page "https://github.com/jamovi/walrus")
  (synopsis "Robust Statistical Methods")
  (description
   "This package provides a toolbox of common robust statistical
tests, including robust descriptives, robust t-tests, and robust ANOVA.
It is also available as a module for 'jamovi' (see
<https://www.jamovi.org> for more information). Walrus is based on the
WRS2 package by Patrick Mair, which is in turn based on the scripts and
work of Rand Wilcox. These analyses are described in depth in the book
'Introduction to Robust Estimation & Hypothesis Testing'.")
  (license gpl3)))

Rekurzívny nahrávač nahrá len balíky, pre ktoré Guix ešte nemá zadanie, okrem úplne prvého.

Takto vytvoriť zadania balíkov nie je možné pre všetky aplikácie, iba pre tie, ktoré sa opierajú o vybraný počet podporovaných systémov. Viď úplný zoznam nahrávačov v príslušnom oddiele príručky (see Invoking guix import in GNU Guix Reference Manual).


2.1.5.2 Automatické aktualizácie

Guix môže byť dostatočne múdry na to, aby vyhľadal aktualizácie v systémoch, ktoré pozná. To, ktoré balíky sú zastarané možno zistiť pomocou

$ guix refresh hello

Vo väčšine prípadov vyžaduje aktualizácia balíka na novšiu verziu len o niečo viac ako zmeniť číslo verzie a kontrolný súčet. Aj toto môže Guix vykonať automaticky:

$ guix refresh hello --update

2.1.5.3 Dedičnosť

Ak ste si už začali prezerať zadania jestvujúcich balíkov, možno ste si všimli, že niektoré z nich obsahujú pole inherit:

(define-public adwaita-icon-theme
 (package (inherit gnome-icon-theme)
  (name "adwaita-icon-theme")
  (version "3.26.1")
  (source (origin
       (method url-fetch)
       (uri (string-append "mirror://gnome/sources/" name "/"
                 (version-major+minor version) "/"
                 name "-" version ".tar.xz"))
       (sha256
        (base32
        "17fpahgh5dyckgz7rwqvzgnhx53cx9kr2xw0szprc6bnqy977fi8"))))
  (native-inputs (list `(,gtk+ "bin")))))

Všetky neupresnené polia sú zdedené z nadradeného balíka. Je to veľmi užitočné na vytváranie obmien balíkov, napr. s odlišným zdrojom, verziou alebo voľbami zostavenia.


2.1.6 Získavanie pomoci

Nanešťastie, zadanie balíka môže byť pre niektoré aplikácie veľmi zložité. Niekedy je potrebná záplata, aby mohla aplikácia fungovať v neobyčajnom systéme súborov úložiska. Niekedy sa zase sústava testov nespúšťa správne (môžete ich preskočiť ale neodporúča sa to). Inokedy nie je výsledný balík opakovateľný.

Keď už neviete ako ďalej a nie ste schopní prísť na to, ako vyriešiť nejakú ťažkosť so zadávaním balíka, neváhajte požiadať o pomoc spoločenstvo.

Viď Guix homepage pre podrobnosti o elektronických konferenciách, IRC, atď.


2.1.7 Záver

Tento návod vám predviedol vyumelkovanú správu balíkov, ktorou sa Guix chváli. V tejto chvíli sme tento úvod zúžili na gnu-build-system predstavujúci ústrednú abstrakčnú vrstvu, na ktorej sú založené pokročilejšie abstrakčné vrstvy.

Kam teraz? Ďalej by sme si mali posvietiť na vnútorné fungovanie zostavovacích systémov vynechajúc všetky abstrakčné vrstvy prostredníctvom trivial-build-system. Malo by nám to umožniť lepšie porozumieť postupu zostavenia, skôr ako sa dostaneme k pokročilejším postupom a výnimkám.

Ďalšie funkcie, ktoré sa oplatí preskúmať, sú interaktívna úprava a možnosti ladenia Guixu poskytované cez Guile REPL.

Tieto pokročilé funkcie sú len doplnkové a môžu počkať. Teraz je ten správny čas na zaslúženú prestávku. S tým, čo sme si ukázali, by ste si mali vystačiť pri zadávaní balíkov pre mnoho programov. Môžete sa do toho hneď pustiť a dúfame, že nás vašim príspevkom potešíte už čoskoro!


3 Nastavenie systému

Guix ponúka všestranný jazyk na deklaratívne nastavenie vášho systému Guix. Táto všestrannosť sa môže niekedy zdať nadmerná. Účelom tohto oddielu je predstaviť niektoré pokročilé spôsoby nastavenia.

Viď úplnú odvolávku v see System Configuration in GNU Guix Reference Manual.


3.1 Automatické pripojenie k určitému TTY

Zatiaľ čo príručka pre Guix popisuje automatické prihlásenie jedného používateľa ku všetkým TTY (see auto-login to TTY in GNU Guix Reference Manual), mohol by vám viac vyhovovať stav, keď je jeden používateľ pripojený k jednému TTY a ostatné TTY sú nastavené na prihlasovanie ďalších používateľov alebo nikoho. Všimnite si, že jedného používateľa je možné automaticky prihlásiť k akémukoľvek TTY. Avšak, je lepšie vynechať tty1, ktorý je predvolene využívaný na zobrazovanie varovaných a chybových hlásení.

Takto je možné nastaviť automatické prihlásenie jedného používateľa k jednému TTY:

(define (auto-login-to-tty config tty user)
 (if (string=? tty (mingetty-configuration-tty config))
    (mingetty-configuration
     (inherit config)
     (auto-login user))
    config))

(define %my-services
 (modify-services %base-services
  ;; …
  (mingetty-service-type config =>
              (auto-login-to-tty
              config "tty3" "alice"))))

(operating-system
 ;; …
 (services %my-services))

Tiež je možné použiť compose (see Higher-Order Functions in The Guile Reference Manual) s auto-login-to-tty pre prihlásenie viacerých používateľov k viacerým TTY.

Varovanie na koniec. Nastavenie automatického prihlásenia k TTY znamená, že ktokoľvek môže zapnúť váš počítač a spúšťať príkazy ako zvyčajný používateľ. Hoci, ak používate zašifrovaný koreňový systém a pri spustení systému je nutné zadať heslo, automatické prihlásenie predstavuje praktickú možnosť.


3.2 Prispôsobenie jadra

Guix je, vo svojom jadre, distribúcia založená na zdrojových súboroch a náhradách (see Substitutes in GNU Guix Reference Manual). Zostavovanie balíkov z ich zdrojových súborov je teda prirodzenou súčasťou inštalácie a aktualizácie balíkov. Vzhľadom na túto skutočnosť dáva zmysel snaha o zníženie množstva času potrebného na zostavenie balíkov a nedávne zmeny v zostavovaní a šírení náhrad sú aj naďalej súčasťou rozhovorov vrámci projektu Guix.

Aj keď nevyžaduje veľké množstvo pamäte RAM, zostavenie jadra na priemerných počítačoch môže trvať veľmi dlho. Oficiálne nastavenie jadra, tak ako je to v prípade mnohých iných distribúcií GNU/Linuxu, sa prikláňa k širšej ponuke súčastí a to je to, čo spôsobuje, že zostavenie jadra zo zdrojových súborov trvá tak dlho.

Avšak, aj samotné jadro Linuxu možno opísať ako balík a teda prispôsobiť ho rovnako ako hociktorý iný balík. Postup je mierne odlišný, aj keď hlavne kvôli tomu ako je zadanie balíka napísané.

Balík jadra linux-libre je vlastne funkcia tvoriaca balík.

(define* (make-linux-libre* version gnu-revision source supported-systems
              #:key
              (extra-version #f)
              ;; Funkcia vyžadujúca označenie a druh architektúry.
              ;; Viď príklad v kernel-config.
              (configuration-file #f)
              (defconfig "defconfig")
              (extra-options (default-extra-linux-options version)))
 ...)

Terajší balík linux-libre pre vydania 5.15.x je zadaný nasledovne:

(define-public linux-libre-5.15
 (make-linux-libre* linux-libre-5.15-version
           linux-libre-5.15-gnu-revision
           linux-libre-5.15-source
           '("x86_64-linux" "i686-linux" "armhf-linux"
            "aarch64-linux" "riscv64-linux")
           #:configuration-file kernel-config))

Kľúče, ktoré nemajú pridelenú hodnotu dedia ich predvolenú hodnotu zo zadania make-linux-libre. Pri porovnávaní vyššie uvedených úryvkov zdrojového kódu si všimnite komentár odvolávajúci sa na #:configuration-file. Kvôli tomu vlastne nie je jednoduché zahrnúť do zadania svoje vlastné nastavenie jadra, ale nezúfajte, pretože jestvujú ďalšie spôsoby ako pracovať s tým čo máme.

Jestvujú dva spôsoby ako vytvoriť jadro s vlastným nastavením. Prvý je poskytnúť zvyčajný súbor .config počas zostavenia zahrnutím tohto súboru do pôvodných vstupov nášho vlastného jadra. Nižšie je uvedený úryvok kódu vlastného 'configure kroku zo zadania balíka make-linux-libre:

(let ((build (assoc-ref %standard-phases 'build))
   (config (assoc-ref (or native-inputs inputs) "kconfig")))

 ;; Použiť vlastný alebo predvolený súbor
 ;; nastavenia jadra.
 (if config
   (begin
    (copy-file config ".config")
    (chmod ".config" #o666))
   (invoke "make" ,defconfig)))

Tu je príklad balíka jadra. Balík linux-libre nie je ničím výnimočný, môžeme ho zdediť a nahradiť jeho pôvodné polia ako pri hociktorom inom balíku:

(define-public linux-libre/E2140
 (package
  (inherit linux-libre)
  (native-inputs
   `(("kconfig" ,(local-file "E2140.config"))
   ,@(alist-delete "kconfig"
           (package-native-inputs linux-libre))))))

V rovnakom priečinku, kde je súbor zadávajúci linux-libre-E2140 je aj súbor s názvom E2140.config, ktorý predstavuje súbor nastavenia jadra. Kľúčové slovo defconfig funkcie make-linux-libre je tu ponechané prázdne, takže jediné nastavenie jadra v balíku je to, ktoré bolo zahrnuté do poľa native-inputs.

Druhý spôsob ako vytvoriť vlastné jadro je dať novú hodnotu kľúčovému slovu extra-options funkcie make-linux-libre. Kľúčové slovo extra-options funguje s inou funkciou zadanou nižšie:

(define (default-extra-linux-options version)
 `(;; https://lists.gnu.org/archive/html/guix-devel/2014-04/msg00039.html
  ("CONFIG_DEVPTS_MULTIPLE_INSTANCES" . #true)
  ;; Moduly potrebné pre initrd:
  ("CONFIG_NET_9P" . m)
  ("CONFIG_NET_9P_VIRTIO" . m)
  ("CONFIG_VIRTIO_BLK" . m)
  ("CONFIG_VIRTIO_NET" . m)
  ("CONFIG_VIRTIO_PCI" . m)
  ("CONFIG_VIRTIO_BALLOON" . m)
  ("CONFIG_VIRTIO_MMIO" . m)
  ("CONFIG_FUSE_FS" . m)
  ("CONFIG_CIFS" . m)
  ("CONFIG_9P_FS" . m)))

(define (config->string options)
 (string-join (map (match-lambda
           ((option . 'm)
            (string-append option "=m"))
           ((option . #true)
            (string-append option "=y"))
           ((option . #false)
            (string-append option "=n")))
          options)
        "\n"))

A vo vlastnom „configure“ skripte balíka „make-linux-libre“:

;; Vkladanie na koniec funguje aj keď voľba v súbore nebola.
;; Pri viacnásobnom uvedení prevažuje to posledné.
(let ((port (open-file ".config" "a"))
   (extra-configuration ,(config->string extra-options)))
 (display extra-configuration port)
 (close-port port))

(invoke "make" "oldconfig")

Takže, neposkytnutie súboru nastavenia spôsobí, že je súbor .config spočiatku prázdny. Potom doň zapíšeme voľby, ktoré chceme. Viď ďalšie vlastné zadanie jadra:

(define %macbook41-full-config
 (append %macbook41-config-options
     %file-systems
     %efi-support
     %emulation
     ((@@ (gnu packages linux) default-extra-linux-options) version)))

(define-public linux-libre-macbook41
 ;; XXX: Prístup k funkcii „make-linux-libre*“, ktorá je súkromná,
 ;; neexportuje sa a v budúcnosti by sa mohla zmeniť.
 ((@@ (gnu packages linux) make-linux-libre*)
  (@@ (gnu packages linux) linux-libre-version)
  (@@ (gnu packages linux) linux-libre-gnu-revision)
  (@@ (gnu packages linux) linux-libre-source)
  '("x86_64-linux")
  #:extra-version "macbook41"
  #:extra-options %macbook41-config-options))

In the above example %file-systems is a collection of flags enabling different file system support, %efi-support enables EFI support and %emulation enables a x86_64-linux machine to act in 32-bit mode also. The default-extra-linux-options procedure is the one defined above, which had to be used to avoid loosing the default configuration options of the extra-options keyword.

Všetko toto znie veľmi dobre, ale ako zistiť, ktoré moduly vyžaduje určitý systém? Na túto otázku nám môžu pomôcť odpovedať dva zdroje: Príručka Gentoo a dokumentácia samotného jadra. Podľa dokumentácie jadra sa zdá, že make localmodconfig je príkaz, ktorý hľadáme.

Skôr ako budeme môcť spustiť make localmodconfig, musíme stiahnuť a rozbaliť zdrojové súbory jadra:

tar xf $(guix build linux-libre --source)

V priečinku obsahujúcom zdrojové súbory spustite touch .config pre vytvorenie počiatočného prázdneho .config súboru. make localmodconfig funguje tak, že zistí, čo ste už zadali do .config a povie vám, čo vám ešte chýba. Ak je súbor prázdny, tak vám chýba všetko. Ďalším krokom je spustiť:

guix shell -D linux-libre -- make localmodconfig

a pozrite si výstup. Všimnite si, že súbor .config je stále prázdny. Výstup obvykle obsahuje dva druhy varovných správ. Prvá začína slovom „WARNING“ a v našom prípade si ju nemusíme všímať. Druhá správa nám hovorí, že:

module pcspkr did not have configs CONFIG_INPUT_PCSPKR

Pre každý z týchto riadkov skopírujte časť CONFIG_XXXX_XXXX do .config súboru priečinka a pridajte =m tak, aby nakoniec vyzeral takto:

CONFIG_INPUT_PCSPKR=m
CONFIG_VIRTIO=m

Po skopírovaní všetkých volieb nastavenia znova spustite make localmodconfig, aby ste sa uistili, že výstup už neobsahuje žiadne správy začínajúce slovom „module“. Okrem všetkých týchto modulov vzťahujúcich sa k stroju nám ostáva ešte niekoľko ďalších dôležitých modulov. CONFIG_MODULES umožňuje zostavovať a načítavať moduly oddelene, aby nemuseli byť zabudované do jadra. CONFIG_BLK_DEV_SD umožňuje čítať pevné disky. Je tiež možné, že budete potrebovať aj iné moduly.

Tento príspevok nemá za úlohu vás previesť nastavením vášho vlastného jadra. Ak sa rozhodnete zostaviť si vlastné jadro, budete si musieť nájsť iné návody na vytvorenie jadra, ktoré vám bude vyhovovať.

Druhý spôsob nastavenia jadra využíva funkcie Guixu vo väčšej miere a umožňuje vám zdieľať časti nastavenia medzi rôznymi jadrami. Napríklad, všetky stroje používajúce na zavádzanie EFI vyžadujú určitý počet volieb nastavenia EFI. Je tiež pravdepodobné, že viaceré jadrá budú zdieľať podporu niekoľkých súborových systémov. Použitím premenných je jednoduchšie spozorovať, ktoré súčasti sú povolené a uistiť sa, či nie sú niektoré z nich prítomné v jednom jadre ale v druhom chýbajú.

Nepozreli sme sa však na initrd a jeho prispôsobenie. Je pravdepodobné, že budete potrebovať prispôsobiť initrd na stroji s vlastným jadrom, keďže niektoré moduly nemusia byť dostupné pre zahrnutie do initrd.


3.3 API pre vytváranie obrazov systému Guix

Z dejinného pohľadu je systém Guix sústredený okolo štruktúry operating-system. Táto štruktúra obsahuje rôzne polia počínajúc zadaním zavádzača a jadra až k službám, ktoré sa majú nainštalovať.

Požiadavky na obraz sa môžu značne líšiť v závislosti na cieľovom stroji, čo môže byť obvyklý x86_64 alebo malý jednodoskový počítač ako Pine64. Výrobcovia technického vybavenia presadzujú rôzne formáty obrazov s rôznymi veľkosťami a umiestneniami oddielov.

Na vytváranie obrazov vhodných pre všetky tieto stroje je nevyhnutné ďalšie zovšeobecnenie, čo je cieľom záznamu image. Tento záznam obsahuje všetky potrebné údaje k premene na samostatný obraz, ktorý je možno priamo zaviesť na hocijakom cieľovom stroji.

(define-record-type* <image>
 image make-image
 image?
 (name        image-name ;symbol
           (default #f))
 (format       image-format) ;symbol
 (target       image-target
           (default #f))
 (size        image-size ;size in bytes as integer
           (default 'guess))
 (operating-system  image-operating-system ;<operating-system>
           (default #f))
 (partitions     image-partitions ;list of <partition>
           (default '()))
 (compression?    image-compression? ;boolean
           (default #t))
 (volatile-root?   image-volatile-root? ;boolean
           (default #t))
 (substitutable?   image-substitutable? ;boolean
           (default #t)))

Tento záznam obsahuje operačný systém na zostavenie. Pole format určuje druh obrazu a medzi jeho platné hodnoty patria efi-raw, qcow2 alebo iso9660. V budúcnosti by sa mohli rozšíriť o docker a ďalšie druhy obrazov.

Na zadávanie obrazov bol spomedzi zdrojových súborov Guixu vyhradený nový priečinok. Zatiaľ sa v ňom nachádzajú štyri súbory:

 • gnu/system/images/hurd.scm
 • gnu/system/images/pine64.scm
 • gnu/system/images/novena.scm
 • gnu/system/images/pinebook-pro.scm

Pozrime sa na pine64.scm. Obsahuje premennú pine64-barebones-os predstavujúcu najmenšie možné zadanie operačného systému určeného pre dosku Pine A64 LTS.

(define pine64-barebones-os
 (operating-system
  (host-name "vignemale")
  (timezone "Europe/Bratislava")
  (locale "sk_SK.utf8")
  (bootloader (bootloader-configuration
        (bootloader u-boot-pine64-lts-bootloader)
        (targets '("/dev/vda"))))
  (initrd-modules '())
  (kernel linux-libre-arm64-generic)
  (file-systems (cons (file-system
            (device (file-system-label "moj-korenovy-system"))
            (mount-point "/")
            (type "ext4"))
            %base-file-systems))
  (services (cons (service agetty-service-type
              (agetty-configuration
               (extra-options '("-L")) ; bez zisťovania nosného signálu
               (baud-rate "115200")
               (term "vt100")
               (tty "ttyS0")))
          %base-services))))

Polia kernel a bootloader odkazujú na balíky určené pre túto dosku.

Tesne pod nimi je zadaná aj premenná pine64-image-type.

(define pine64-image-type
 (image-type
  (name 'pine64-raw)
  (constructor (cut image-with-os arm64-disk-image <>))))

Využíva záznam, o ktorom sme ešte nehovorili, a teda image-type, zadaný nasledovne:

(define-record-type* <image-type>
 image-type make-image-type
 image-type?
 (name      image-type-name) ; znak
 (constructor  image-type-constructor)) ; <operating-system> -> <image>

Hlavným účelom tohto záznamu je priradiť názov funkcii pretvárajúcej operating-system na obraz. Aby sme pochopili, prečo je to dôležité, pozrime sa na príkaz vytvárajúci obraz zo súboru nastavení operating-system:

guix system image moj-os.scm

Tento príkaz očakáva nastavenie druhu operating-system, ale ako by sme mali určiť, že chceme obraz pre dosku Pine64? Musíme poskytnúť doplňujúci údaj, image-type, pomocou voľby --image-type alebo -t a to takto:

guix system image --image-type=pine64-raw moj-os.scm

Tento image-type parameter odkazuje na pine64-image-type uvedený vyššie. Na operating-system zadaný v moj-os.scm sa teda použije funkcia (cut image-with-os arm64-disk-image <>) pre vytvorenie obrazu.

Výsledný obraz vyzerá asi takto:

(image
 (format 'disk-image)
 (target "aarch64-linux-gnu")
 (operating-system moj-os)
 (partitions
 (list (partition
     (inherit root-partition)
     (offset root-offset)))))

čo je združenie člena operating-system zadaného v moj-os.scm so záznamom arm64-disk-image.

Stačilo už tohto Scheme šialenstva. Čo toto API prináša používateľom Guixu?

Môžete spustiť:

mathieu@cervin:~$ guix system --list-image-types
Dostupné druhy obrazov sú:

  - unmatched-raw
  - rock64-raw
  - pinebook-pro-raw
  - pine64-raw
  - novena-raw
  - hurd-raw
  - hurd-qcow2
  - qcow2
  - iso9660
  - uncompressed-iso9660
  - tarball
  - efi-raw
  - mbr-raw
  - docker
  - wsl2
  - raw-with-offset
  - efi32-raw

a vytvorením súboru druhu operating-system, založenom na pine64-barebones-os, si môžete váš obraz prispôsobiť v súbore (moj-pine-os.scm) asi takto:

(use-modules (gnu services linux)
       (gnu system images pine64))

(let ((base-os pine64-barebones-os))
 (operating-system
  (inherit base-os)
  (timezone "Europe/Bratislava")
  (services
   (cons
   (service earlyoom-service-type
        (earlyoom-configuration
        (prefer-regexp "icecat|chromium")))
   (operating-system-user-services base-os)))))

spustite:

guix system image --image-type=pine64-raw moj-os.scm

alebo

guix system image --image-type=hurd-raw moj-hurd-os.scm

pre získanie obrazu, ktorý možno zapísať priamo na pevný disk a zaviesť.

Bezo zmeny v moj-hurd-os.scm, volanie:

guix system image --image-type=hurd-qcow2 moj-hurd-os.scm

namiesto toho vytvorí Hurd QEMU obraz.


3.4 Používanie bezpečnostných kľúčov

Používanie bezpečnostných kľúčov môže zvýšiť vašu bezpečnosť tým, že hlavnému predmetu utajenia (heslo - niečo, čo poznáte) poskytne podružný zdroj overenia, ktorý nemožno jednoducho ukradnúť alebo skopírovať (niečo, čo vlastníte), aspoň v prípade vzdialených protivníkov, čo znižuje riziko krádeže totožnosti.

Nižšie uvedený podrobný príklad znázorňuje najstručnejšie možné nastavenie potrebné pre umožnenie používania bezpečnostného kľúča Yubico v systéme Guix. Dúfame, že toto nastavenie bude, s menšími úpravami, možné použiť aj pre iné bezpečnostné kľúče.

3.4.1 Nastavenie pre použitie v rámci dvojstupňového overenia (2FA)

Aby sa kľúč dal použiť, je nutné rozšíriť udev pravidlá systému o pravidlá príznačné pre daný kľúč. Nasledovný postup popisuje kroky pre rozšírenie udev pravidiel prostredníctvom súboru udev pravidiel lib/udev/rules.d/70-u2f.rules poskytovaného balíkom libfido2 z modulu (gnu packages security-token) a pre pridanie vášho používateľského účtu do skupiny ‘"plugdev"’, ktorú využíva:

(use-package-modules ... security-token ...)
...
(operating-system
 ...
 (users (cons* (user-account
        (name "vas-pouzivatelsky-ucet")
        (group "users")
        (supplementary-groups
		'("wheel" "netdev" "audio" "video"
         "plugdev"))      ;<- pridaná systémová skupina
        (home-directory "/home/vas-pouzivatelsky-ucet"))
       %base-user-accounts))
 ...
 (services
 (cons*
  ...
  (udev-rules-service 'fido2 libfido2 #:groups '("plugdev")))))

Znovunastavením systému a opätovným prihlásením do vášho grafického sedenia uplatníte členstvo vášho používateľského účtu v novej skupine. Potom môžete overiť použiteľnosť vášho kľúča spustením:

guix shell ungoogled-chromium -- chromium chrome://settings/securityKeys

a potvrdením, že bezpečnostný kľúč sa dá vynulovať v ponuke „Vynulovať váš bezpečnostný kľúč“. Ak to funguje, blahoželáme! Váš bezpečnostný kľúč je pripravený na použitie v aplikáciách podporujúcich dvojstupňové overenie (2FA).

3.4.2 Disabling OTP code generation for a Yubikey

If you use a Yubikey security key and are irritated by the spurious OTP codes it generates when inadvertently touching the key (e.g. causing you to become a spammer in the ‘#guix’ channel when discussing from your favorite IRC client!), you can disable it via the following ykman command:

guix shell python-yubikey-manager -- ykman config usb --force --disable OTP

Alternatively, you could use the ykman-gui command provided by the yubikey-manager-qt package and either wholly disable the ‘OTP’ application for the USB interface or, from the ‘Applications -> OTP’ view, delete the slot 1 configuration, which comes pre-configured with the Yubico OTP application.

3.4.3 Requiring a Yubikey to open a KeePassXC database

The KeePassXC password manager application has support for Yubikeys, but it requires installing a udev rules for your Guix System and some configuration of the Yubico OTP application on the key.

The necessary udev rules file comes from the yubikey-personalization package, and can be installed like:

(use-package-modules ... security-token ...)
...
(operating-system
 ...
 (services
 (cons*
  ...
  (udev-rules-service 'yubikey yubikey-personalization))))

After reconfiguring your system (and reconnecting your Yubikey), you’ll then want to configure the OTP challenge/response application of your Yubikey on its slot 2, which is what KeePassXC uses. It’s easy to do so via the Yubikey Manager graphical configuration tool, which can be invoked with:

guix shell yubikey-manager-qt -- ykman-gui

First, ensure ‘OTP’ is enabled under the ‘Interfaces’ tab, then navigate to ‘Applications -> OTP’, and click the ‘Configure’ button under the ‘Long Touch (Slot 2)’ section. Select ‘Challenge-response’, input or generate a secret key, and click the ‘Finish’ button. If you have a second Yubikey you’d like to use as a backup, you should configure it the same way, using the same secret key.

Your Yubikey should now be detected by KeePassXC. It can be added to a database by navigating to KeePassXC’s ‘Database -> Database Security...’ menu, then clicking the ‘Add additional protection...’ button, then ‘Add Challenge-Response’, selecting the security key from the drop-down menu and clicking the ‘OK’ button to complete the setup.


3.5 Dynamic DNS mcron job

If your ISP (Internet Service Provider) only provides dynamic IP addresses, it can be useful to setup a dynamic DNS (Domain Name System) (also known as DDNS (Dynamic DNS)) service to associate a static host name to a public but dynamic (often changing) IP address. There are multiple existing services that can be used for this; in the following mcron job, DuckDNS is used. It should also work with other dynamic DNS services that offer a similar interface to update the IP address, such as https://freedns.afraid.org/, with minor adjustments.

The mcron job is provided below, where DOMAIN should be substituted for your own domain prefix, and the DuckDNS provided token associated to DOMAIN added to the /etc/duckdns/DOMAIN.token file.

(define duckdns-job
 ;; Update personal domain IP every 5 minutes.
 #~(job '(next-minute (range 0 60 5))
	 #$(program-file
      "duckdns-update"
      (with-extensions (list guile-gnutls) ;required by (web client)
       #~(begin
         (use-modules (ice-9 textual-ports)
                (web client))
         (let ((token (string-trim-both
                (call-with-input-file "/etc/duckdns/DOMAIN.token"
                 get-string-all)))
            (query-template (string-append "https://www.duckdns.org/"
                            "update?domains=DOMAIN"
                            "&token=~a&ip=")))
          (http-get (format #f query-template token))))))
     "duckdns-update"
     #:user "nobody"))

The job then needs to be added to the list of mcron jobs for your system, using something like:

(operating-system
 (services
 (cons* (service mcron-service-type
      (mcron-configuration
       (jobs (list duckdns-job ...))))
     ...
     %base-services)))

3.6 Pripojenie k Wireguard VPN

Pre pripojenie k serveru Wireguard VPN je potrebné načítať príslušný modul jadra ako aj balík poskytujúci sieťové nástroje, ktoré ho podporujú (napr. wireguard-tools alebo network-manager).

Nasleduje príklad nastavenia pre jadrá Linux-Libre < 5.6, ktoré príslušný modul nezahŕňajú a vyžadujú jeho ručné načítanie. V novších vydaniach jadra je modul už zabudovaný a takéto nastavenie nie je potrebné:

(use-modules (gnu))
(use-service-modules desktop)
(use-package-modules vpn)

(operating-system
 ;; …
 (services (cons (simple-service 'wireguard-module
                 kernel-module-loader-service-type
                 '("wireguard"))
         %desktop-services))
 (packages (cons wireguard-tools %base-packages))
 (kernel-loadable-modules (list wireguard-linux-compat)))

Po znovunastavení a opätovnom spustení systému môžete použiť buď nástroje Wireguard alebo NetworkManager pre pripojenie k VPN serveru.

3.6.1 Použitie nástrojov Wireguard

Pre vyskúšanie nastavenia Wireguard je vhodné použiť wg-quick. Stačí mu poskytnúť súbor nastavení wg-quick up ./wg0.conf. Súbor tiež môžete umiestniť do /etc/wireguard a namiesto predošlého príkazu vykonať wg-quick up wg0.

Poznámka: Vedzte však, že autor tento príkaz opísal ako „[…] veľmi narýchlo napísaný bash skript […]“.

3.6.2 Použitie nástroja NetworkManager

Vďaka podpore nástroja NetworkManager pre Wireguard sa môžeme k našej VPN sieti pripojiť pomocou príkazu nmcli. Tento návod predpokladá, že používate službu NetworkManager, ktorú poskytujú %desktop-services. V opačnom prípade budete musieť rozšíriť váš zoznam služieb o network-manager-service-type a znovunastaviť váš systém Guix.

Pre načítanie vášho nastavenia VPN vykonajte nasledovný nmcli príkaz:

# nmcli connection import type wireguard file wg0.conf
Connection 'wg0' (edbee261-aa5a-42db-b032-6c7757c60fde) successfully added

Týmto sa vytvorí súbor nastavení /etc/NetworkManager/wg0.nmconnection. Potom sa pripojte k serveru Wireguard:

$ nmcli connection up wg0
Connection successfully activated (D-Bus active path: /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/6)

Predvolene sa NetworkManager sám pripojí pri spustení systému. Toto správanie môžete zmeniť v nastaveniach:

# nmcli connection modify wg0 connection.autoconnect no

Podrobnejšie poznatky o nástroji NetworkManager a wireguard získate v tomto príspevku od thallera.


3.7 Prispôsobenie správcu okien


3.7.1 StumpWM

StumpWM so systémom Guix môžete nainštalovať pridaním stumpwm a nepovinne aj `(,stumpwm "lib") balíkov do súboru nastavení systému, napr. /etc/config.scm.

Príklad nastavenia:

(use-modules (gnu))
(use-package-modules wm)

(operating-system
 ;; …
 (packages (append (list sbcl stumpwm `(,stumpwm "lib"))
          %base-packages)))

StumpWM predvolene používa písma X11, ktoré môžu byť primalé alebo nedostatočne ostré. Lepšie zobrazenie môžete docieliť nainštalovaním Lisp modulu sbcl-ttf-fonts pre StumpWM, teda jeho pridaním k balíkom systému Guix:

(use-modules (gnu))
(use-package-modules fonts wm)

(operating-system
 ;; …
 (packages (append (list sbcl stumpwm `(,stumpwm "lib"))
          sbcl-ttf-fonts font-dejavu %base-packages)))

Potom musíte pridať nasledovný kód do súboru nastavení StumpWM ~/.stumpwm.d/init.lisp:

(require :ttf-fonts)
(setf xft:*font-dirs* '("/run/current-system/profile/share/fonts/"))
(setf clx-truetype:+font-cache-filename+ (concat (getenv "HOME")
                         "/.fonts/font-cache.sexp"))
(xft:cache-fonts)
(set-font (make-instance 'xft:font :family "DejaVu Sans Mono"
                  :subfamily "Book" :size 11))

3.7.2 Uzamykanie sedenia

V závislosti na vašom prostredí, uzamykanie obrazovky môže byť zabudované alebo ho je potrebné nastaviť ručne. Ak používate prostredie pracovnej plochy ako GNOME alebo KDE, uzamykanie je v ňom pravdepodobne zabudované. Ak používate správcu okien ako StumpWM alebo EXWM, budete ho musieť nastaviť ručne.


3.7.2.1 Xorg

Ak používate Xorg, môžete využiť nástroj xss-lock pre uzamykanie vášho sedenia. xss-lock je vyvolaný DPMS, ktoré sa od Xorg 1.8 zisťuje a zapína samo, ak je pri spúšťaní jadra povolené aj ACPI.

Použiť xss-lock môžete tak, že ho jednoducho spustíte na pozadí ešte pred spustením vášho správcu okien, napríklad z vášho ~/.xsession:

xss-lock -- slock &
exec stumpwm

V tomto príklade sa xss-lock spolieha na slock pre uzamknutie obrazovky, keď je to vhodné, napríklad, pri uspaní zariadenia.

Aby mohol slock uzamknúť obrazovku grafického sedenia, musí mať nastavený setuid-root príznak pre potreby overenia totožnosti používateľov. slock tiež vyžaduje službu PAM. Toto je možné zabezpečiť pridaním nasledovnej služby do vášho config.scm:

(service screen-locker-services-type
     (screen-locker-configuration
     (name "slock")
     (program (file-append slock "/bin/slock"))))

Pri ručnom uzamknutí obrazovky, napr. pri priamom vyvolaní slocku, keď chcete uzamknúť obrazovku ale nechcete uspať počítač, je dobré o tom oboznámiť aj xss-lock, aby nedošlo k omylu. Môžete tak urobiť vyvolaním xset s activate tesne pred spustením slocku.


3.8 Spúšťanie Guixu na serveri Linode

Ak chcete spustiť Guix na serveri hosťovanom na Linode, začnite s odporúčaným Debianovým serverom. Na zavedenie Guixu vám odporúčame použiť predvolenú distribúciu. Vytvorte si kľúče SSH.

ssh-keygen

Pridajte si SSH kľúč pre rýchle prihlasovanie na vzdialený server. Vďaka grafickému rozhraniu Linode je pridávanie SSH kľúčov veľmi jednoduché. Choďte do vášho profilu a kliknite na Pridať SSH kľúč. Tam potom skopírujte výstup príkazu:

cat ~/.ssh/<pouzivatel>_rsa.pub

Vypnite Linode.

Na karte „Storage“ (úložisko) v Linode zmenšite disk s Debianom. Odporúča sa 30 GB voľného priestoru. Potom kliknite na „Add a disk“ (pridať disk) a vyplňte formulár nasledujúcimi údajmi:

 • Label (menovka): "Guix"
 • Filesystem (súborový systém): ext4
 • Využite zvyšné voľné miesto

Na karte „Configurations“ (nastavenia) kliknite na „Edit“ (upraviť) pri predvolenom profile Debianu. Pod „Block Device Assignment“ (pridelenie diskových zariadení) kliknite na „Add a Device“ (pridať zariadenie). Malo by to byť /dev/sdc a môžete pridať disk „Guix“. Uložte zmeny.

Teraz „Add a Configuration“ (pridať nastavenie) s nasledovným:

 • Label (menovka): Guix
 • Kernel (jadro): GRUB 2 (je to naspodku! Tento krok je DÔLEŽITÝ!)
 • Block device assignment (pridelenie diskových zariadení):
 • /dev/sda: Guix
 • /dev/sdb: swap (odkladací priestor)
 • Root device (koreňové zariadenie): /dev/sda
 • Vypnite všetky pomocné programy pre systém súborov a zavádzanie

Teraz opätovne spustite server s nastavením Debianu. Po spustení sa k vášmu serveru pripojte cez SSH pomocou ssh root@<IP-adresa-vasho-servera-tu> (IP adresu vášho servera môžete nájsť v odseku „Summary“, t.j. zhrnutie, na Linode). Teraz môžete vykonať inštalačné kroky z see Binary Installation in GNU Guix:

sudo apt-get install gpg
wget https://sv.gnu.org/people/viewgpg.php?user_id=15145 -qO - | gpg --import -
wget https://git.savannah.gnu.org/cgit/guix.git/plain/etc/guix-install.sh
chmod +x guix-install.sh
./guix-install.sh
guix pull

Teraz je čas dať dohromady nastavenia servera. Kľúčové poznatky sú uvedené nižšie. Uložte výsledný súbor ako guix-config.scm.

(use-modules (gnu)
       (guix modules))
(use-service-modules networking
           ssh)
(use-package-modules admin
           package-management
           ssh
           tls)

(operating-system
 (host-name "moj-server")
 (timezone "Europe/Bratislava")
 (locale "sk_SK.UTF-8")
 ;; Tento kód vytvorí grub.cfg
 ;; bez inštalácie grubu na disk.
 (bootloader (bootloader-configuration
        (bootloader
        (bootloader
         (inherit grub-bootloader)
         (installer #~(const #true))))))
 (file-systems (cons (file-system
            (device "/dev/sda")
            (mount-point "/")
            (type "ext4"))
           %base-file-systems))


 (swap-devices (list "/dev/sdb"))


 (initrd-modules (cons "virtio_scsi"  ; Potrebné pre nájdenie disku
            %base-initrd-modules))

 (users (cons (user-account
        (name "jozkomrkvicka")
        (group "users")
        ;; Pridá účet do skupiny „wheel“,
        ;; aby sa z neho stal sudoer.
        (supplementary-groups '("wheel"))
        (home-directory "/home/jozkomrkvicka"))
        %base-user-accounts))

 (packages (cons* openssh-sans-x
          %base-packages))

 (services (cons*
       (service dhcp-client-service-type)
       (service openssh-service-type
           (openssh-configuration
            (openssh openssh-sans-x)
            (password-authentication? #false)
            (authorized-keys
            `(("jozkomrkvicka" ,(local-file "jozkomrkvicka_rsa.pub"))
             ("root" ,(local-file "jozkomrkvicka_rsa.pub"))))))
       %base-services)))

Nahraďte nasledovné polia vo vyššie uvedenom nastavení:

(host-name "moj-server")    ; nahraďte názvom vášho servera
; ak si vyberiete Linode server mimo Slovenska, tak pomocou
; tzselect vyhľadajte správne nastavenie časového pásma
(timezone "Europe/Bratislava") ; v prípade potreby, nahraďte časové pásmo
(name "jozkomrkvicka")       ; nahraďte vašim používateľským menom
("jozkomrkvicka" ,(local-file "jozkomrkvicka_rsa.pub")) ; nahraďte vašim používateľským menom a SSH kľúčom
("root" ,(local-file "jozkomrkvicka_rsa.pub")) ; nahraďte vašim SSH kľúčom

Posledný riadok vo vyššie uvedenom príklade vám umožňuje prihlásiť sa na server ako root a nastaviť prvotné heslo používateľa root (viď poznámku o prihlasovaní používateľa root na konci receptu). Po tomto môžete daný riadok z nastavenia vymazať a znovunastaviť, aby ste zabránili prihlasovaniu ako root.

Skopírujte váš verejný SSH kľúč (napr. ~/.ssh/id_rsa.pub) do <vase-pouzivatelske-meno-tu>_rsa.pub a premiestnite guix-config.scm do rovnakého priečinka. V novom príkazovom riadku vykonajte nasledovné príkazy.

sftp root@<ip adresa vzdialeného servera>
put /cesta/k/súborom/<používateľ>_rsa.pub .
put /cesta/k/súborom/guix-config.scm .

Vo vašom prvom príkazovom riadku pripojte disk guix:

mkdir /mnt/guix
mount /dev/sdc /mnt/guix

Kvôli spôsobu akým sme nastavili zavádzač v príslušnom oddieli guix-config.scm sa nainštaluje iba súbor nastavení grubu. Musíme, teda, prekopírovať nejaké súbory zavádzača GRUB, ktoré už sú nainštalované v systéme Debian:

mkdir -p /mnt/guix/boot/grub
cp -r /boot/grub/* /mnt/guix/boot/grub/

Teraz nastavte inštaláciu Guixu do východzieho stavu:

guix system init guix-config.scm /mnt/guix

Dobre, vypnite server! Cez príkazový riadok Linode spustite server a vyberte „Guix“.

Po spustení by ste mali byť schopní prihlásiť sa cez SSH! (Nastavenie servera ale bude zmenené.) Môžete sa stretnúť s chybou ako je táto:

$ ssh root@<ip adresa servera>
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@    WARNING: REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED!    @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ IT IS POSSIBLE THAT SOMEONE IS DOING SOMETHING NASTY!
Someone could be eavesdropping on you right now (man-in-the-middle attack)!
It is also possible that a host key has just been changed.
The fingerprint for the ECDSA key sent by the remote host is
SHA256:0B+wp33w57AnKQuHCvQP0+ZdKaqYrI/kyU7CfVbS7R4.
Please contact your system administrator.
Add correct host key in /home/jozkomrkvicka/.ssh/known_hosts to get rid of this message.
Offending ECDSA key in /home/jozkomrkvicka/.ssh/known_hosts:3
ECDSA host key for 198.58.98.76 has changed and you have requested strict checking.
Host key verification failed.

Buď odstráňte súbor ~/.ssh/known_hosts, alebo vymažte dotknutý riadok začínajúci IP adresou vášho servera.

Nezabudnite si nastaviť vaše heslo ako aj heslo používateľa root.

ssh root@<vzdialená ip adresa>
passwd ; pre nastavenie hesla používateľa root
passwd <používateľ> ; pre nastavenie hesla daného používateľa

V tomto bode možno nebudete môcť vyššie uvedené príkazy vykonať. Ak máte ťažkosti so vzdialeným prihlásením cez SSH, tak možno budete musieť používateľské heslá nastaviť kliknutím na možnosť „Launch Console“ (spustiť príkazový riadok) vo vašom Linode. Vyberte „Glish“ namiesto „Weblish“. Teraz by ste už mali byť schopní prihlásiť sa do stroja.

Sláva! Teraz môžete server vypnúť, odstrániť disk s Debianom a rozšíriť disk Guixom. Blahoželáme!

Inak, ak teraz výsledok uložíte ako obraz disku, uľahčíte si tým spúšťanie nových obrazov s Guixom! Pre uloženie ako obraz disku možno budete musieť disk s Guixom zmenšiť na 6144 MB, ale potom ho môžete znovu rozšíriť na pôvodnú veľkosť.


3.9 Running Guix on a Kimsufi Server

To run Guix on a server hosted by Kimsufi, click on the netboot tab then select rescue64-pro and restart.

OVH will email you the credentials required to ssh into a Debian system.

Now you can run the "install guix from see Binary Installation in GNU Guix" steps:

wget https://git.savannah.gnu.org/cgit/guix.git/plain/etc/guix-install.sh
chmod +x guix-install.sh
./guix-install.sh
guix pull

Partition the drives and format them, first stop the raid array:

mdadm --stop /dev/md127
mdadm --zero-superblock /dev/sda2 /dev/sdb2

Then wipe the disks and set up the partitions, we will create a RAID 1 array.

wipefs -a /dev/sda
wipefs -a /dev/sdb

parted /dev/sda --align=opt -s -m -- mklabel gpt
parted /dev/sda --align=opt -s -m -- \
 mkpart bios_grub 1049kb 512MiB \
 set 1 bios_grub on
parted /dev/sda --align=opt -s -m -- \
 mkpart primary 512MiB -512MiB
 set 2 raid on
parted /dev/sda --align=opt -s -m -- mkpart primary linux-swap 512MiB 100%

parted /dev/sdb --align=opt -s -m -- mklabel gpt
parted /dev/sdb --align=opt -s -m -- \
   mkpart bios_grub 1049kb 512MiB \
   set 1 bios_grub on
parted /dev/sdb --align=opt -s -m -- \
   mkpart primary 512MiB -512MiB \
   set 2 raid on
parted /dev/sdb --align=opt -s -m -- mkpart primary linux-swap 512MiB 100%

Create the array:

mdadm --create /dev/md127 --level=1 --raid-disks=2 \
 --metadata=0.90 /dev/sda2 /dev/sdb2

Now create file systems on the relevant partitions, first the boot partitions:

mkfs.ext4 /dev/sda1
mkfs.ext4 /dev/sdb1

Then the root partition:

mkfs.ext4 /dev/md127

Initialize the swap partitions:

mkswap /dev/sda3
swapon /dev/sda3
mkswap /dev/sdb3
swapon /dev/sdb3

Mount the guix drive:

mkdir /mnt/guix
mount /dev/md127 /mnt/guix

Now is time to write an operating system declaration os.scm file; here is a sample:

(use-modules (gnu) (guix))
(use-service-modules networking ssh vpn virtualization sysctl admin mcron)
(use-package-modules ssh tls tmux vpn virtualization)

(operating-system
 (host-name "kimsufi")

 (bootloader (bootloader-configuration
	    (bootloader grub-bootloader)
	    (targets (list "/dev/sda" "/dev/sdb"))
	    (terminal-outputs '(console))))

 ;; Add a kernel module for RAID-1 (aka. "mirror").
 (initrd-modules (cons* "raid1" %base-initrd-modules))

 (mapped-devices
  (list (mapped-device
     (source (list "/dev/sda2" "/dev/sdb2"))
     (target "/dev/md127")
     (type raid-device-mapping))))

 (swap-devices
  (list (swap-space
     (target "/dev/sda3"))
     (swap-space
     (target "/dev/sdb3"))))

 (issue
  ;; Default contents for /etc/issue.
  "\
This is the GNU system at Kimsufi. Welcome.\n")

 (file-systems (cons* (file-system
		     (mount-point "/")
		     (device "/dev/md127")
		     (type "ext4")
		     (dependencies mapped-devices))
		    %base-file-systems))

 (users (cons (user-account
	    (name "guix")
	    (comment "guix")
	    (group "users")
	    (supplementary-groups '("wheel"))
	    (home-directory "/home/guix"))
	    %base-user-accounts))

 (sudoers-file
  (plain-file "sudoers" "\
root ALL=(ALL) ALL
%wheel ALL=(ALL) ALL
guix ALL=(ALL) NOPASSWD:ALL\n"))

 ;; Globally-installed packages.
 (packages (cons* tmux gnutls wireguard-tools %base-packages))
 (services
  (cons*
  (service static-networking-service-type
	   (list (static-networking
		  (addresses (list (network-address
				   (device "enp3s0")
				   (value "server-ip-address/24"))))
		  (routes (list (network-route
				  (destination "default")
				  (gateway "server-gateway"))))
		  (name-servers '("213.186.33.99")))))

  (service unattended-upgrade-service-type)

  (service openssh-service-type
	   (openssh-configuration
	   (openssh openssh-sans-x)
	   (permit-root-login #f)
	   (authorized-keys
	    `(("guix" ,(plain-file "ssh-key-name.pub"
                   "ssh-public-key-content"))))))
  (modify-services %base-services
   (sysctl-service-type
    config =>
    (sysctl-configuration
	(settings (append '(("net.ipv6.conf.all.autoconf" . "0")
			  ("net.ipv6.conf.all.accept_ra" . "0"))
			 %default-sysctl-settings))))))))

Don’t forget to substitute the server-ip-address, server-gateway, ssh-key-name and ssh-public-key-content variables with your own values.

The gateway is the last usable IP in your block so if you have a server with an IP of ‘37.187.79.10’ then its gateway will be ‘37.187.79.254’.

Transfer your operating system declaration os.scm file on the server via the scp or sftp commands.

Now all that is left is to install Guix with a guix system init and restart.

However we first need to set up a chroot, because the root partition of the rescue system is mounted on an aufs partition and if you try to install Guix it will fail at the GRUB install step complaining about the canonical path of "aufs".

Install packages that will be used in the chroot:

guix install bash-static parted util-linux-with-udev coreutils guix

Then run the following to create directories needed for the chroot:

cd /mnt && \
mkdir -p bin etc gnu/store root/.guix-profile/ root/.config/guix/current \
 var/guix proc sys dev

Copy the host resolv.conf in the chroot:

cp /etc/resolv.conf etc/

Mount block devices, the store and its database and the current guix config:

mount --rbind /proc /mnt/proc
mount --rbind /sys /mnt/sys
mount --rbind /dev /mnt/dev
mount --rbind /var/guix/ var/guix/
mount --rbind /gnu/store gnu/store/
mount --rbind /root/.config/ root/.config/
mount --rbind /root/.guix-profile/bin/ bin
mount --rbind /root/.guix-profile root/.guix-profile/

Chroot in /mnt and install the system:

chroot /mnt/ /bin/bash

guix system init /root/os.scm /guix

Finally, from the web user interface (UI), change ‘netboot’ to ‘boot to disk’ and restart (also from the web UI).

Wait a few minutes and try to ssh with ssh guix@server-ip-address> -i path-to-your-ssh-key

You should have a Guix system up and running on Kimsufi; congratulations!


3.10 Nastavenie podvojného pripojenia

Pre vytvorenie podvojného pripojenia systému súborov je najskôr nutné pridať niekoľko zadaní do oddielu operating-system v zadaní systému. Aby sme nevyčerpávali hlavný SSD disk, v tomto príklade vytvoríme podvojné pripojenie pre priečinok z pevného disku k /tmp bez nutnosti vyhradenia celého jedného oddielu pre /tmp.

Po prvé, zdrojové zariadenie s priečinkom, pre ktorý chceme vytvoriť podvojné pripojenie, musí byť dané, aby na ňom mohlo podvojné pripojenie závisieť.

(define zdrojove-zariadenie ;; „zdrojove-zariadenie“ môžete ľubovoľne nahradiť
  (file-system
  (device (uuid "sem príde UUID"))
  (mount-point "/sem-príde-cesta-k-pevnému-disku")
  (type "ext4"))) ;Uistite sa, že druh systému súborov zodpovedá tomu, čo je na disku.

Zdrojový priečinok musí byť taktiež určený, aby Guix vedel, že sa jedná o priečinok, a nie o diskovú jednotku.

;; „zdrojovy-priecinok“ môžete nahradiť ľubovoľným platným názvom premennej.
(define (%zdrojovy-priecinok) "/sem-príde-cesta-k-pevnému-disku/tmp")

Nakoniec musíme samotné pripojenie pridať do zadania file-systems.

(file-systems (cons*

        ...<ostatné pripojenia sme vynechali>...

        ;; Musí sa zhodovať s názvom, ktorý ste pridelili zdrojovému
        ;; zariadeniu vyššie.
        zdrojove-zariadenie

        (file-system
         ;; „zdrojovy-priecinok“ sa musí zhodovať s predošlým zadaním.
         (device (%zdrojovy-priecinok))
         (mount-point "/tmp")
         ;; Pripájame priečinok, nie zväzok, takže tento druh
         ;; musí byť „none“ (žiadny)
         (type "none")
         (flags '(bind-mount))
         ;; „zdrojove-zariadenie“ sa musí zhodovať s predošlým zadaním.
         (dependencies (list zdrojove-zariadenie))
         )

         ...<ostatné pripojenia sme vynechali>...

        ))

3.11 Získavanie náhrad prostredníctvom Tor

Démon Guixu môže na získavanie náhrad využívať HTTP proxy server. V tomto prípade ho nastavíme tak, aby ich získaval cez Tor.

Upozornenie: Nie všetka sieťová prevádzka démona Guixu bude prechádzať cez Tor! Presmerované bude len HTTP/HTTPS; protokol Git, SSH, atď. pôjdu aj naďalej cez otvorenú sieť. Znova, toto nastavenie nie je dokonalé a časť vašej prevádzky poputuje aj naďalej mimo siete Tor. Použite ho na vlastné riziko.

Vedzte tiež, že opísaný postup sa vzťahuje len na náhrady balíkov. Ak chcete pri aktualizovaní vašej distribúcie pomocou guix pull presmerovať pripojenie ku git repozitáru Guixu cez Tor , budete musieť použiť torsocks.

Server náhrad Guixu je dostupný ako Onion služba. Ak chcete náhrady získavať cez Tor, nastavte váš systém nasledovne:

(use-modules (gnu))
(use-service-module base networking)

(operating-system
 
 (services
  (cons
   (service tor-service-type
       (tor-configuration
        (config-file (plain-file "tor-config"
                     "HTTPTunnelPort 127.0.0.1:9250"))))
   (modify-services %base-services
    (guix-service-type
     config => (guix-configuration
           (inherit config)
           ;; Onion služba na ci.guix.gnu.org
           (substitute-urls "\
https://4zwzi66wwdaalbhgnix55ea3ab4pvvw66ll2ow53kjub6se4q2bclcyd.onion")
           (http-proxy "http://localhost:9250")))))))

Toto udrží spustený proces tor poskytujúci tunel HTTP CONNECT, ktorý použije guix-daemon. Démon môže využívať aj iné protokoly ako HTTP(S) pre získavanie vzdialených zdrojov. Avšak požiadavky spoliehajúce sa na iné protokoly nebudú prechádzať cez Tor, keďže tu nastavujeme len HTTP tunel. Vedzte, že substitutes-urls využíva HTTPS. Kvôli obmedzeniu spojenému s Tor tunelom by to cez HTTP nefungovalo. Takýmto obmedzeniam sa môžete vyhnúť použitím privoxy.

Ak nechcete pre získavanie náhrad prechádzať cez Tor neustále ale iba niekedy, preskočte guix-configuration. Keď budete chcieť získať náhradu cez tunel Tor, spustite:

sudo herd set-http-proxy guix-daemon http://localhost:9250
guix build \
 --substitute-urls=https://4zwzi66wwdaalbhgnix55ea3ab4pvvw66ll2ow53kjub6se4q2bclcyd.onion …

3.12 Nastavenia NGINX a Lua

NGINX možno rozšíriť pomocou Lua skriptov.

Guix poskytuje NGINX službu so schopnosťou načítať Lua moduly a určité Lua balíky ako aj odpovedať na požiadavky vyhodnocovaním Lua skriptov.

Nasledovný príklad znázorňuje zadanie systému s nastavením, ktoré vyhodnotí Lua skript index.lua pri HTTP požiadavke na koncový bod http://localhost/ahoj:

local shell = require "resty.shell"

local stdin = ""
local timeout = 1000 -- ms
local max_size = 4096 -- byte

local ok, stdout, stderr, reason, status =
  shell.run([[/run/current-system/profile/bin/ls /tmp]], stdin, timeout, max_size)

ngx.say(stdout)
(use-modules (gnu))
(use-service-modules #;… web)
(use-package-modules #;… lua)
(operating-system
 ;; …
 (services
  ;; …
  (service nginx-service-type
      (nginx-configuration
       (modules
       (list
        (file-append nginx-lua-module "/etc/nginx/modules/ngx_http_lua_module.so")))
       (lua-package-path (list lua-resty-core
                   lua-resty-lrucache
                   lua-resty-signal
                   lua-tablepool
                   lua-resty-shell))
       (lua-package-cpath (list lua-resty-signal))
       (server-blocks
       (list (nginx-server-configuration
           (server-name '("localhost"))
           (listen '("80"))
           (root "/etc")
           (locations (list
                 (nginx-location-configuration
                 (uri "/ahoj")
                 (body (list #~(format #f "content_by_lua_file ~s;"
                            #$(local-file "index.lua"))))))))))))))

3.13 Hudobný server so zvukom cez Bluetooth

MPD, démon hudobného prehrávača, je pružná serverová aplikácia na prehrávanie hudby. Klientske programy na rôznych strojoch na sieti — mobilný telefón, prenosný počítač, stolný počítač — sa k nej môžu pripojiť a ovládať prehrávanie zvukových súborov z vašej miestnej hudobnej zbierky. MPD číta zvukové súbory a prehráva ich na jednom alebo viacerých výstupoch.

Ak nie je nastavené inak, MPD prehráva na predvolenom zvukovom zariadení. V nižšie uvedenom príklade to spravíme trochu zaujímavejšie a nastavíme si bezobrazovkový hudobný server. Nepoužijeme grafické používateľské rozhranie, démona Pulseaudio ani miestny zvukový výstup. Namiesto toho nastavíme MPD s dvomi výstupmi: s bluetooth reproduktorom a webovým serverom poskytujúcim zvukové toky ľubovoľnému prehrávaču hudby.

Nastavenie Bluetooth býva otravné. Budete musieť spárovať vaše Bluetooth zariadenie a zabezpečiť, aby sa po zapnutí samo pripájalo. Systémová Bluetooth služba vrátená funkciou bluetooth-service poskytuje podklady potrebné pre toto nastavenie.

Znovunastavte váš systém s aspoň týmito službami a balíkmi:

(operating-system
 ;; …
 (packages (cons* bluez bluez-alsa
          %base-packages))
 (services
  ;; …
  (dbus-service #:services (list bluez-alsa))
  (bluetooth-service #:auto-enable? #t)))

Spustite službu bluetooth a zistite Bluetooth zariadenia pomocou bluetoothctl. Pokúste sa stotožniť váš Bluetooth reproduktor a vyberte jeho označenie z výsledného zoznamu zariadení, ktorý je nepochybne plný rôznych hračičiek vašich susedov. Toto je potrebné urobiť iba raz:

$ bluetoothctl 
[NEW] Controller 00:11:22:33:95:7F BlueZ 5.40 [default]

[bluetooth]# power on
[bluetooth]# Changing power on succeeded

[bluetooth]# agent on
[bluetooth]# Agent registered

[bluetooth]# default-agent
[bluetooth]# Default agent request successful

[bluetooth]# scan on
[bluetooth]# Discovery started
[CHG] Controller 00:11:22:33:95:7F Discovering: yes
[NEW] Device AA:BB:CC:A4:AA:CD Môj Bluetooth reproduktor
[NEW] Device 44:44:FF:2A:20:DC TV môjho suseda
…

[bluetooth]# pair AA:BB:CC:A4:AA:CD
Attempting to pair with AA:BB:CC:A4:AA:CD
[CHG] Device AA:BB:CC:A4:AA:CD Connected: yes

[My Bluetooth Speaker]# [CHG] Device AA:BB:CC:A4:AA:CD UUIDs: 0000110b-0000-1000-8000-00xxxxxxxxxx
[CHG] Device AA:BB:CC:A4:AA:CD UUIDs: 0000110c-0000-1000-8000-00xxxxxxxxxx
[CHG] Device AA:BB:CC:A4:AA:CD UUIDs: 0000110e-0000-1000-8000-00xxxxxxxxxx
[CHG] Device AA:BB:CC:A4:AA:CD Paired: yes
Pairing successful

[CHG] Device AA:BB:CC:A4:AA:CD Connected: no

[bluetooth]# 
[bluetooth]# trust AA:BB:CC:A4:AA:CD
[bluetooth]# [CHG] Device AA:BB:CC:A4:AA:CD Trusted: yes
Changing AA:BB:CC:A4:AA:CD trust succeeded

[bluetooth]# 
[bluetooth]# connect AA:BB:CC:A4:AA:CD
Attempting to connect to AA:BB:CC:A4:AA:CD
[bluetooth]# [CHG] Device AA:BB:CC:A4:AA:CD RSSI: -63
[CHG] Device AA:BB:CC:A4:AA:CD Connected: yes
Connection successful

[My Bluetooth Speaker]# scan off
[CHG] Device AA:BB:CC:A4:AA:CD RSSI is nil
Discovery stopped
[CHG] Controller 00:11:22:33:95:7F Discovering: no

Blahoželáme, už sa môžete samočinne pripojiť k vášmu Bluetooth reproduktoru!

Teraz je čas nastaviť ALSA na používanie Bluetooth modulu bluealsa, aby ste mohli určiť ALSA pcm zariadenie zodpovedajúce vášmu Bluetooth reproduktoru. Pre bezobrazovkový server je použitie bluealsa s pevne určeným Bluetooth zariadením pravdepodobne jednoduchšie ako nastavenie Pulseaudia a prepínania tokov. ALSA nastavíme vytvorením vlastného nastavenia alsa-configuration pre druh alsa-service-type. Nastavenie zadá bluealsa pcm druhu z modulu bluealsa poskytovaného balíkom bluez-alsa a potom určí pcm zariadenie daného druhu pre váš Bluetooth reproduktor.

Už zostáva len nastaviť MPD tak, aby odosielal zvukové údaje na toto ALSA zariadenie. Pridáme tiež podvojný MPD výstup, ktorý sprístupní práve prehrávané zvukové súbory ako tok cez webový server na koncovom bode 8080. Ak je zvukový tok dostupný, zariadenia na sieti ho môžu počúvať pripojením ľubovoľného hudobného prehrávača ku koncovému bodu 8080 HTTP servera nezávisle od stavu Bluetooth reproduktora.

Nasleduje náčrt zadania operating-system, ktoré by malo umožniť vyššie uvedené úlohy:

(use-modules (gnu))
(use-service-modules audio dbus sound #;… etc)
(use-package-modules audio linux #;… etc)
(operating-system
 ;; …
 (packages (cons* bluez bluez-alsa
          %base-packages))
 (services
  ;; …
  (service mpd-service-type
      (mpd-configuration
       (user "vase-pouzivatelske-meno")
       (music-dir "/cesta/k/vašej/hudbe")
       (address "192.168.178.20")
       (outputs (list (mpd-output
               (type "alsa")
               (name "MPD")
               (extra-options
               ;; Použite rovnaký názov ako
               ;; v nižšie uvedenom nastavení ALSA.
               '((device . "pcm.btspeaker"))))
              (mpd-output
               (type "httpd")
               (name "streaming")
               (enabled? #false)
               (always-on? #true)
               (tags? #true)
               (mixer-type 'null)
               (extra-options
               '((encoder . "vorbis")
                (port  . "8080")
                (bind-to-address . "192.168.178.20")
                (max-clients . "0") ; bez obmedzení
                (quality . "5.0")
                (format . "44100:16:1"))))))))
  (dbus-service #:services (list bluez-alsa))
  (bluetooth-service #:auto-enable? #t)
  (service alsa-service-type
      (alsa-configuration
       (pulseaudio? #false) ; nepotrebujeme ho!
       (extra-options
       #~(string-append "\
# Zadáva zvukové Bluetooth zariadenie druhu \"bluealsa\" z modulu bluealsa
pcm_type.bluealsa {
  lib \""
#$(file-append bluez-alsa "/lib/alsa-lib/libasound_module_pcm_bluealsa.so") "\"
}

# Zadáva overovacie zariadenie druhu \"bluealsa\" z rovnakého modulu
ctl_type.bluealsa {
  lib \""
#$(file-append bluez-alsa "/lib/alsa-lib/libasound_module_ctl_bluealsa.so") "\"
}

# Určuje zvukové Bluetooth zariadenie.
pcm.btspeaker {
  type bluealsa
  device \"AA:BB:CC:A4:AA:CD\" # jedinečné označenie zariadenia
  profile \"a2dp\"
}

# Určuje súvisiaci overovač.
ctl.btspeaker {
  type bluealsa
}
"))))))

Užite si hudbu s MPD klientom podľa vlastného výberu alebo s hudobným prehrávačom schopným prijímať zvukové toky cez HTTP!


4 Kontajnery

Linuxové jadro poskytuje určitý počet zdieľaných prostriedkov dostupných pre systémové procesy. Tieto prostriedky zahŕňajú zdieľaný pohľad na systém súborov, ostatné procesy, sieťové zariadenia, používateľov, skupinové totožnosti, a niekoľko ďalších. Počínajúc Linuxom 3.19 sa môže používateľ rozhodnúť prestať zdieľať niektoré z týchto zdieľaných prostriedkov pre vybrané procesy poskytujúc im (a ich podprocesom) odlišný pohľad na systém.

Napríklad, proces s nezdieľanou oblasťou mien pripojení (mount) má oddelený pohľad na súborový systém — môže vidieť len priečinky, ktoré boli výslovne pripojené k jeho oblasti mien pripojení. Proces so svojou vlastnou oblasťou mien procesov (proc) vidí seba samého ako jediný proces v systéme, bežiaci pod PID 1.

Guix tieto schopnosti jadra využíva pre poskytovanie úplne oddelených prostredí a tiež kontajnerov s plným systémom Guix, teda odľahčených virtuálnych strojov zdieľajúcich jadro s hostiteľským systémom. Táto vlastnosť je užitočná predovšetkým pri používaní Guixu na cudzích distribúciách pre zabránenie vplyvu cudzích knižníc a súborov nastavení, ktoré sú dostupné celosystémovo.


4.1 Kontajnery Guix

Najľahším spôsobom ako začať je použitie príkazu proc s voľbou --container. See Invoking guix shell in GNU Guix Reference Manual pre popis dostupných volieb.

Nasledovný úryvok kódu spúšťa jednoduchý proces shellu s väčšinou oblastí mien nezdieľaných so systémom. Proces vidí súčasný pracovný priečinok, ale zvyšok súborového systému je mu nedostupný. Toto mimoriadne oddelenie sa môže hodiť keď sa chcete zbaviť všetkých nechcených zásahov premenných prostredia, celosystémovo nainštalovaných knižníc alebo súborov nastavení.

guix shell --container

Je to čisté, holé a vyprahnuté prostredie. Zistíte, že neobsahuje ani GNU coreutils, takže pre prebádanie tejto pustiny musíte použiť vstavané príkazy shellu. Aj z obvykle obrovského priečinka /gnu/store zostal iba tieň.

$ echo /gnu/store/*
/gnu/store/…-gcc-10.3.0-lib
/gnu/store/…-glibc-2.33
/gnu/store/…-bash-static-5.1.8
/gnu/store/…-ncurses-6.2.20210619
/gnu/store/…-bash-5.1.8
/gnu/store/…-profile
/gnu/store/…-readline-8.1.1

V podobnom prostredí sa toho veľa urobiť nedá okrem toho, že ho opustíte. Na to vám poslúži klávesová skratka ^D alebo príkaz exit.

V kontajneri môžete sprístupniť aj iné priečinky. Použite --expose=PRIEČINOK pre podvojné pripojenie daného priečinka ku kontajneru len na čítanie, alebo použite --share=PRIEČINOK, aby sa do daného priečinka dalo aj zapisovať. Pridaním dodatočného parametra za cestou k priečinku môžete ovládať názov priečinka vrámci kontajnera. V nasledovnom príklade mapujeme /etc hostiteľského systému ako /hosť/etc v kontajneri obsahujúcom GNU coreutils.

$ guix shell --container --share=/etc=/hosť/etc coreutils
$ ls /hosť/etc

Tiež je možné zabrániť mapovaniu súčasného pracovného priečinka v kontajneri pomocou voľby --no-cwd. Ďalším dobrým nápadom je vytvorenie vyhradeného priečinka, ktorý kontajneru poslúži ako domovský priečinok, v ktorom sa spustí shell kontajnera.

Na cudzom systéme možno kontajnerové prostredie využiť na preklad programov, ktoré nemožno spojiť so systémovými knižnicami alebo so systémovým vývojovým reťazcom. Obvyklým príkladom je oblasť výskumu, kde používatelia často inštalujú balíky vrámci sedenia R. Mimo kontajnerového prostredia je pravdepodobné, že cudzí vývojový reťazec či nevhodné systémové knižnice budú nájdené ako prvé. Výsledkom sú potom nevyhovujúce binárne súbory, ktoré R nemôže využiť. V kontajneri tento problém zaniká, keďže systémové knižnice a spustiteľné súbory jednoducho nie sú prístupné kvôli nezdieľanej oblasti mien pripojení mount.

Vezmime si zrozumiteľný balíkospis poskytujúci pohodlné vývojové prostredie pre použitie s R:

(specifications->manifest
 (list "r-minimal"

    ;; základné balíky
    "bash-minimal"
    "glibc-locales"
    "nss-certs"

    ;; Všeobecné nástroje príkazového riadka, bez ktorých by bol kontajner pripustý.
    "coreutils"
    "grep"
    "which"
    "wget"
    "sed"

    ;; Nástroje značkovacieho jazyka R
    "pandoc"

    ;; Vývojový reťazec a všeobecné knižnice pre „install.packages“
    "gcc-toolchain@10"
    "gfortran-toolchain"
    "gawk"
    "tar"
    "gzip"
    "unzip"
    "make"
    "cmake"
    "pkg-config"
    "cairo"
    "libxt"
    "openssl"
    "curl"
    "zlib"))

Použime tento balíkospis pre spustenie R v kontajnerovom prostredí. Pre zjednodušenie zdieľame sieťovú oblasť mien net pre prístup k sieťovým rozhraniam hostiteľského systému. Teraz môžeme zostavovať balíky R zo zdrojového kódu obvyklým spôsobom bez obáv o rozpory týkajúce sa ABI alebo o iné ťažkosti.

$ guix shell --container --network --manifest=balikospis.scm -- R

R version 4.2.1 (2022-06-23) -- "Funny-Looking Kid"
Copyright (C) 2022 The R Foundation for Statistical Computing
…
> e <- Sys.getenv("GUIX_ENVIRONMENT")
> Sys.setenv(GIT_SSL_CAINFO=paste0(e, "/etc/ssl/certs/ca-certificates.crt"))
> Sys.setenv(SSL_CERT_FILE=paste0(e, "/etc/ssl/certs/ca-certificates.crt"))
> Sys.setenv(SSL_CERT_DIR=paste0(e, "/etc/ssl/certs"))
> install.packages("Cairo", lib=paste0(getwd()))
…
* installing *source* package 'Cairo' ...
…
* DONE (Cairo)

The downloaded source packages are in
	'/tmp/RtmpCuwdwM/downloaded_packages'
> library("Cairo", lib=getwd())
> # success!

Používanie kontajnerov je zábavné, ale pri viac ako jednom interaktívnom procese sa môžu zdať ťažkopádne. Niektoré úlohy sú oveľa ľahšie zvládnuteľné ak sú založené na skalopevnom základe plného systému Guix a jeho bohatej množine systémových služieb. V ďalšom oddieli si ukážeme ako spustiť plný systém Guix v kontajneri.


Previous: , Up: Kontajnery   [Contents][Index]

4.2 Kontajnery systému Guix

Systém Guix poskytuje široké pole systémových služieb s deklaratívnym nastavením vzájomne prepojených tak, aby vytvárali spoľahlivý a bezstavový základ GNU systému pre akékoľvek úlohy. Aj pri použití Guixu na cudzej distribúcií môžete využiť výhody systému Guix spustením systémovej inštancie v podobe kontajnera. Vďaka vlastnostiam nezdieľaných oblastí mien spomínaných v predošlom oddieli je výsledná inštancia systému Guix oddelená od hostiteľského systému a zdieľa s ním len tie umiestnenia súborového systému, ktoré ste si výslovne zvolili.

Kontajner systému Guix sa od procesu shell vytvoreného pomocou guix shell --container v mnohých ohľadoch líši. Zatiaľčo v kontajnerovom shelle je hlavným oddeleným procesom Bash, v kontajneri so systémom Guix beží pod PID 1 Shepherd. V tomto prípade sú tiež všetky systémové služby (see Services in GNU Guix Reference Manual) nastavené tak, ako by boli v systéme Guix vrámci virtuálneho stroja alebo na skutočnom vybavení. To zahŕňa démonov spravovaných GNU Shepherdom (see Shepherd Services in GNU Guix Reference Manual) ako aj ďalšie druhy rozšírení operačného systému (see Service Composition in GNU Guix Reference Manual).

Pozorovanú zvýšenú zložitosť v používaní kontajnerov so systémom Guix možno jednoducho zdôvodniť keď sa musíte vysporiadať so zložitými aplikáciami, ktoré majú vyššie či len prísnejšie požiadavky na prostredie, v ktorom sú spúšťané, napr. súbory nastavení, vyhradené používateľské účty, priečinky vyrovnávacej pamäte, súbory záznamov a pod. Systém Guix tento druh požiadaviek spĺňa nasadením systémových služieb.


4.2.1 Databázový kontajner

Dobrým príkladom by mohol byť databázový server PostgreSQL. Väčšina zložitosti nastavenia takéhoto databázového servera je zhrnutá do nezvyčajne krátkeho zadania príslušnej služby:

(service postgresql-service-type
     (postgresql-configuration
     (postgresql postgresql-14)))

Úplné zadanie operačného systému pre použitie s kontajnerom systému Guix by vyzeralo asi takto:

(use-modules (gnu))
(use-package-modules databases)
(use-service-modules databases)

(operating-system
 (host-name "container")
 (timezone "Europe/Bratislava")
 (file-systems (cons (file-system
            (device (file-system-label "co-ma-po-tom"))
            (mount-point "/")
            (type "ext4"))
           %base-file-systems))
 (bootloader (bootloader-configuration
        (bootloader grub-bootloader)
        (targets '("/dev/sdX"))))
 (services
  (cons* (service postgresql-service-type
          (postgresql-configuration
          (postgresql postgresql-14)
          (config-file
           (postgresql-config-file
           (log-destination "stderr")
           (hba-file
            (plain-file "pg_hba.conf"
                  "\
local	all	all			trust
host	all	all	10.0.0.1/32 	trust"))
           (extra-config
            '(("listen_addresses" "*")
             ("log_directory"  "/var/log/postgresql")))))))
     (service postgresql-role-service-type
          (postgresql-role-configuration
          (roles
           (list (postgresql-role
              (name "skuska")
              (create-database? #t))))))
     %base-services)))

Pomocou postgresql-role-service-type zadáme úlohu „skuska“ a vytvoríme príslušnú databázu tak, aby sme všetko mohli priamo vyskúšať bez ďalšieho ručného zasahovania. Nastavenia v postgresql-config-file umožňujú klientom pripájať sa z IP adresy 10.0.0.1 bez overenia — zlý nápad pre systémy vo výrobnom nasadení ale vhodný pre tento príklad.

Zostavme skript, ktorý spustí inštanciu systému Guix v podobe kontajnera. Uložte horeuvedené zadanie pre operating-system do súboru os.scm a potom použite guix system container pre zostavenie spúšťača. (see Invoking guix system in GNU Guix Reference Manual).

$ guix system container os.scm
Zostavia sa nasledovné odvodeniny:
 /gnu/store/…-run-container.drv
 …
building /gnu/store/…-run-container.drv...
/gnu/store/…-run-container

Teraz, keď už máme skript spúšťača, môžeme ho použiť pre spustenie nového systému s bežiacou PostgreSQL službou. Vedzte, že kvôli doposiaľ neodstráneným obmedzeniam, musíme spúšťač spustiť ako root, napr. pomocou sudo.

$ sudo /gnu/store/…-run-container
systémový kontajner beží pod PID 5983
…

Presuňte proces do pozadia pomocou Ctrl-z nasledovaným bg. Zaznamenajte si označenie procesu na výstupe; neskôr ho budeme potrebovať pre pripojenie ku kontajneru. Viete čo? Skúsme sa pripojiť ku kontajneru už teraz. Použijeme nsenter, nástroj poskytovaný balíkom util-linux:

$ guix shell util-linux
$ sudo nsenter -a -t 5983
root@container /# pgrep -a postgres
49 /gnu/store/…-postgresql-14.4/bin/postgres -D /var/lib/postgresql/data --config-file=/gnu/store/…-postgresql.conf -p 5432
51 postgres: checkpointer
52 postgres: background writer
53 postgres: walwriter
54 postgres: autovacuum launcher
55 postgres: stats collector
56 postgres: logical replication launcher
root@container /# exit

Služba PostgreSQL beží v kontajneri!


4.2.2 Prístup do siete vrámci kontajnera

Na čo nám je systém Guix, na ktorom v kontajneri beží databázová služba PostgreSQL, ku ktorej môžeme pristupovať len prostredníctvom procesov spustených v kontajneri? Bolo by oveľa lepšie, keby sme k databáze mohli pristupovať cez sieť.

Najjednoduchším spôsobom ako to dosiahnuť, je vytvoriť pár spojených virtuálnych Ethernet zariadení (známych ako veth). Jedno zo zariadení (ceth-skuska) presunieme do oblasti názvov net nášho kontajnera a to druhý koniec (veth-skuska) pripojenia ponecháme na hostiteľskom systéme.

pid=5983
ns="guix-skuska"
host="veth-skuska"
client="ceth-skuska"

# Pripojiť novú oblasť mien „guix-skuska“ k PID kontajnera.
sudo ip netns attach $ns $pid

# Vytvoriť pár zariadení.
sudo ip link add $host type veth peer name $client

# Presunúť klientske zariadenie do oblasti mien kontajnera.
sudo ip link set $client netns $ns

Potom nastavíme hostiteľa:

sudo ip link set $host up
sudo ip addr add 10.0.0.1/24 dev $host

…a klienta:

sudo ip netns exec $ns ip link set lo up
sudo ip netns exec $ns ip link set $client up
sudo ip netns exec $ns ip addr add 10.0.0.2/24 dev $client

V tomto bode má hostiteľ dosah na klienta cez IP adresu 10.0.0.2 a kontajner má dosah na hostiteľa cez IP 10.0.0.1. To je všetko čo potrebujeme pre spojenie sa s databázovým serverom v kontajneri z vonkajšieho prostredia hostiteľského systému.

$ psql -h 10.0.0.2 -U skuska
psql (14.4)
Type "help" for help.

skuska=> CREATE TABLE ahoj (kto TEXT NOT NULL);
CREATE TABLE
skuska=> INSERT INTO ahoj (kto) VALUES ('svet');
INSERT 0 1
skuska=> SELECT * FROM ahoj;
 kto
-------
 svet
(1 row)

Keď už sme skončili s týmto krátkym príkladom, trochu upracme:

sudo kill $pid
sudo ip netns del $ns
sudo ip link del $host

5 Virtual Machines

Guix can produce disk images (see Invoking guix system in GNU Guix Reference Manual) that can be used with virtual machines solutions such as virt-manager, GNOME Boxes or the more bare QEMU, among others.

This chapter aims to provide hands-on, practical examples that relates to the usage and configuration of virtual machines on a Guix System.


5.1 Network bridge for QEMU

By default, QEMU uses a so-called “user mode” host network back-end, which is convenient as it does not require any configuration. Unfortunately, it is also quite limited. In this mode, the guest VM (virtual machine) can access the network the same way the host would, but it cannot be reached from the host. Additionally, since the QEMU user networking mode relies on ICMP, ICMP-based networking tools such as ping do not work in this mode. Thus, it is often desirable to configure a network bridge, which enables the guest to fully participate in the network. This is necessary, for example, when the guest is to be used as a server.

5.1.1 Creating a network bridge interface

There are many ways to create a network bridge. The following command shows how to use NetworkManager and its nmcli command line interface (CLI) tool, which should already be available if your operating system declaration is based on one of the desktop templates:

# nmcli con add type bridge con-name br0 ifname br0

To have this bridge be part of your network, you must associate your network bridge with the Ethernet interface used to connect with the network. Assuming your interface is named ‘enp2s0’, the following command can be used to do so:

# nmcli con add type bridge-slave ifname enp2s0 master br0

Important: Only Ethernet interfaces can be added to a bridge. For wireless interfaces, consider the routed network approach detailed in See Routed network for libvirt.

By default, the network bridge will allow your guests to obtain their IP address via DHCP, if available on your local network. For simplicity, this is what we will use here. To easily find the guests, they can be configured to advertise their host names via mDNS.

5.1.2 Configuring the QEMU bridge helper script

QEMU comes with a helper program to conveniently make use of a network bridge interface as an unprivileged user see Network options in QEMU Documentation. The binary must be made setuid root for proper operation; this can be achieved by adding it to the setuid-programs field of your (host) operating-system definition, as shown below:

(setuid-programs
 (cons (file-append qemu "/libexec/qemu-bridge-helper")
    %setuid-programs))

The file /etc/qemu/bridge.conf must also be made to allow the bridge interface, as the default is to deny all. Add the following to your list of services to do so:

(extra-special-file "/etc/qemu/host.conf" "allow br0\n")

5.1.3 Invoking QEMU with the right command line options

When invoking QEMU, the following options should be provided so that the network bridge is used, after having selected a unique MAC address for the guest.

Important: By default, a single MAC address is used for all guests, unless provided. Failing to provide different MAC addresses to each virtual machine making use of the bridge would cause networking issues.

$ qemu-system-x86_64 [...] \
  -device virtio-net-pci,netdev=user0,mac=XX:XX:XX:XX:XX:XX \
  -netdev bridge,id=user0,br=br0 \
  [...]

To generate MAC addresses that have the QEMU registered prefix, the following snippet can be employed:

mac_address="52:54:00:$(dd if=/dev/urandom bs=512 count=1 2>/dev/null \
              | md5sum \
              | sed -E 's/^(..)(..)(..).*$/\1:\2:\3/')"
echo $mac_address

5.1.4 Networking issues caused by Docker

If you use Docker on your machine, you may experience connectivity issues when attempting to use a network bridge, which are caused by Docker also relying on network bridges and configuring its own routing rules. The solution is add the following iptables snippet to your operating-system declaration:

(service iptables-service-type
       (iptables-configuration
       (ipv4-rules (plain-file "iptables.rules" "\
*filter
:INPUT ACCEPT [0:0]
:FORWARD DROP [0:0]
:OUTPUT ACCEPT [0:0]
-A FORWARD -i br0 -o br0 -j ACCEPT
COMMIT
"))

5.2 Routed network for libvirt

If the machine hosting your virtual machines is connected wirelessly to the network, you won’t be able to use a true network bridge as explained in the preceding section (see Network bridge for QEMU). In this case, the next best option is to use a virtual bridge with static routing and to configure a libvirt-powered virtual machine to use it (via the virt-manager GUI for example). This is similar to the default mode of operation of QEMU/libvirt, except that instead of using NAT (Network Address Translation), it relies on static routes to join the VM (virtual machine) IP address to the LAN (local area network). This provides two-way connectivity to and from the virtual machine, which is needed for exposing services hosted on the virtual machine.

5.2.1 Creating a virtual network bridge

A virtual network bridge consists of a few components/configurations, such as a TUN (network tunnel) interface, DHCP server (dnsmasq) and firewall rules (iptables). The virsh command, provided by the libvirt package, makes it very easy to create a virtual bridge. You first need to choose a network subnet for your virtual bridge; if your home LAN is in the ‘192.168.1.0/24’ network, you could opt to use e.g. ‘192.168.2.0/24’. Define an XML file, e.g. /tmp/virbr0.xml, containing the following:

<network>
 <name>virbr0</name>
 <bridge name="virbr0" />
 <forward mode="route"/>
 <ip address="192.168.2.0" netmask="255.255.255.0">
  <dhcp>
   <range start="192.168.2.1" end="192.168.2.254"/>
  </dhcp>
 </ip>
</network>

Then create and configure the interface using the virsh command, as root:

virsh net-define /tmp/virbr0.xml
virsh net-autostart virbr0
virsh net-start virbr0

The ‘virbr0’ interface should now be visible e.g. via the ‘ip address’ command. It will be automatically started every time your libvirt virtual machine is started.

5.2.2 Configuring the static routes for your virtual bridge

If you configured your virtual machine to use your newly created ‘virbr0’ virtual bridge interface, it should already receive an IP via DHCP such as ‘192.168.2.15’ and be reachable from the server hosting it, e.g. via ‘ping 192.168.2.15’. There’s one last configuration needed so that the VM can reach the external network: adding static routes to the network’s router.

In this example, the LAN network is ‘192.168.1.0/24’ and the router configuration web page may be accessible via e.g. the http://192.168.1.1 page. On a router running the libreCMC firmware, you would navigate to the Network → Static Routes page (https://192.168.1.1/cgi-bin/luci/admin/network/routes), and you would add a new entry to the ‘Static IPv4 Routes’ with the following information:

Interface

lan

Target

192.168.2.0

IPv4-Netmask

255.255.255.0

IPv4-Gateway

server-ip

Route type

unicast

where server-ip is the IP address of the machine hosting the VMs, which should be static.

After saving/applying this new static route, external connectivity should work from within your VM; you can e.g. run ‘ping gnu.org’ to verify that it functions correctly.


6 Pokročilá správa balíkov

Guix je funkcionálny správca balíkov, ktorý ponúka omnoho viac možností než tradiční správcovia balíkov. Tieto možnosti nemusia mať pre nezasvätených zdanlivé využitie. Účelom tohto oddielu je predstaviť niekoľko pokročilých pojmov správy balíkov.

see Package Management in GNU Guix Reference Manual.


6.1 Profily Guix v praxi

Guix má veľmi užitočnú schopnosť, o ktorej noví používatelia málokedy vedia: profily. Sú spôsobom ako zoskupiť inštalácie balíkov a všetci používatelia rovnakého systému môžu používať toľko rôznych profil, koľko len chcú.

Či už ste vývojár alebo nie, profily vám môžu poskytnúť veľa možností. Napriek tomu, že sa od tradičných správcov balíkov myšlienkovo líšia, môžu byť veľmi užitočné, keď sa s nimi naučíte pracovať.

Poznámka: This section is an opinionated guide on the use of multiple profiles. It predates guix shell and its fast profile cache (see Invoking guix shell in GNU Guix Reference Manual).

In many cases, you may find that using guix shell to set up the environment you need, when you need it, is less work that maintaining a dedicated profile. Your call!

Ak ste oboznámení s ‘virtualenv’ v Pythone, môžete si profily predstaviť ako všeobecné ‘virtualenv’, ktoré môžu obsahovať ľubovoľné programové vybavenie, a nie len to založené na Pythone. Okrem toho, profily sú sebestačné: zachytávajú všetky závislosti potrebné pre beh programov, čo zaručuje, že všetky programy v profile budú fungovať vždy a v každom čase.

Viacero profilov má mnoho výhod:

 • Jasné významové oddelenie rozličných balíkov, ktoré využívate v rôznych súvislostiach.
 • Viacero profilov možno v prostredí sprístupniť buď pri prihlásení, alebo vrámci vyhradeného shellu.
 • Profily možno načítať na požiadanie. Napríklad, môžete používať viacero shellov a v každom z nich môže bežať iný profil.
 • Oddelenie: Programy z jedného profilu nebudú používať programy z druhého. Môžete tiež nainštalovať rôzne vydania rovnakých programov do dvoch rôznych profilov bez vzájomných rozporov.
 • Znásobenie: Profily môžu zdieľať rovnaké závislosti, čo umožňuje ušetriť úložné miesto.
 • Opakovateľné: pri použití so zadaným balíkospisom môže byť profil jasne určený úpravou Guixu, ktorá bola použitá pri jeho spustení. To znamená, že ten istý profil možno napodobniť kdekoľvek a kedykoľvek iba na základe údaju o použitej úprave. Viď oddiel Opakovateľné profily.
 • Jednoduchšie aktualizácie a spravovanie: Pri viacerých profiloch je jednoduché udržiavať zoznamy balíkov poruke a zaistiť ich bezstarostné aktualizovanie.

Niekoľko príznačných a často používaných profilov:

 • Závislosti projektu, na ktorom pracujete.
 • Knižnice vášho obľúbeného programovacieho jazyka.
 • Programy príznačné pre prenosný počítač (ako ‘powertop’), ktoré nepotrebujete na stolnom počítači.
 • TeXlive (tento sa môže zvlášť hodiť, keď potrebujete nainštalovať len jeden balík pre dokument, ktorý vám práve prišiel elektronickou poštou).
 • Hry.

Ponorme sa do toho!


6.1.1 Základné použitie balíkospisov

Guixovský profil možno nastaviť pomocou balíkospisu. Balíkospis je kúsok kódu určujúci množinu balíkov, ktorú chcete zahrnúť do vášho profilu; vyzerá takto:

(specifications->manifest
 '("balik-1"
  ;; Vydanie 1.3 balíka balik-2.
  "balik-2@1.3"
  ;; Výstup „lib“ balíka balik-3.
  "balik-3:lib"
  ; ...
  "balik-N"))

See Writing Manifests in GNU Guix Reference Manual pre viac podrobností o skladbe.

Môžeme si vytvoriť balíkospis pre každý profil a nainštalovať ich nasledovne:

GUIX_DOPLNKOVE_PROFILY=$HOME/.guix-extra-profiles
mkdir -p "$GUIX_DOPLNKOVE_PROFILY"/moj-projekt # ak ešte nejestvuje
guix package --manifest=/cesta/ku/guix-balikospis-mojho-projektu.scm \
 --profile="$GUIX_DOPLNKOVE_PROFILY"/moj-projekt/moj-projekt

Tu sme si nastavili premennú s ľubovoľne zvoleným názvom ‘GUIX_DOPLNKOVE_PROFILY’ odkazujúcu na priečinok, do ktorého si uložíme naše profily vrámci tohto článku.

Dáva zmysel uložiť si všetky svoje profily do jedného priečinka, v ktorom má každý z nich pridelený osobitný podpriečinok. Takto bude každý podpriečinok obsahovať symbolické odkazy presne jedného profilu. Okrem toho, bude ľahké získať zoznam profilov v hociktorom programovacom jazyku (napr. skript shellu) pomocou jednoduchej slučky prechádzajúcej podpriečinkami v ‘GUIX_DOPLNKOVE_PROFILY’.

Všimnite si, že slučkou tiež možno prechádzať výstup

guix package --list-profiles

aj keď budete pravdepodobne musieť vynechať ~/.config/guix/current.

Pre nastavenie všetkých profilov po prihlásení, pridajte toto do vášho ~/.bash_profile (alebo podobného súboru):

for i in $GUIX_DOPLNKOVE_PROFILY/*; do
 profile=$i/$(basename "$i")
 if [ -f "$profile"/etc/profile ]; then
  GUIX_PROFILE="$profile"
  . "$GUIX_PROFILE"/etc/profile
 fi
 unset profile
done

Poznámka pre používateľov systému Guix: horeuvedené odráža to, ako sa váš predvolený profil ~/.guix-profile nastavuje z /etc/profile, ktorý je predvolene načítaný vrámci ~/.bashrc.

Môžete sa samozrejme rozhodnúť, že z nich načítate len niektoré:

for i in "$GUIX_DOPLNKOVE_PROFILY"/moj-projekt-1 "$GUIX_DOPLNKOVE_PROFILY"/moj-projekt-2; do
 profile=$i/$(basename "$i")
 if [ -f "$profile"/etc/profile ]; then
  GUIX_PROFILE="$profile"
  . "$GUIX_PROFILE"/etc/profile
 fi
 unset profile
done

Keď je profil vypnutý, je jednoduché ho zapnúť vo vyhradenom shelle bez „znečistenia“ zvyšku sedenia:

GUIX_PROFILE="cesta/k/moj-projekt" ; . "$GUIX_PROFILE"/etc/profile

Kľúčovým krok pri zapnutí profilu je načítanie jeho súboru ‘etc/profile’. Tento súbor obsahuje kód shellu, ktorý nastaví tie správne premenné prostredia potrebné pre spojazdnenie programov v profile. Je vytvoreným samotným Guixom a určený na načítanie pomocou príkazu source. Obsahuje rovnaké premenné ako tie, ktoré by ste získali vykonaním:

guix package --search-paths=prefix --profile=$moj_profil"

Viď voľby príkazu v (see Invoking guix package in GNU Guix Reference Manual).

Profil môžete aktualizovať opätovnou inštaláciou balíkospisu:

guix package -m /cesta/ku/guix-balikospis-mojho-projektu.scm \
 -p "$GUIX_DOPLNKOVE_PROFILY"/moj-projekt/moj-projekt

Ak chcete aktualizovať všetky profily, môžete ich jednoducho prechádzať slučkou. Napríklad, predpokladajúc, že váš balíkospis je uložený v ~/.guix-manifests/guix-$profil-balikospis.scm, kde ‘$profil’ je názov profilu (napr. „projekt1“), pomocou shellu môžete vykonať nasledovné:

for profile in "$GUIX_DOPLNKOVE_PROFILY"/*; do
 guix package --profile="$profil" \
  --manifest="$HOME/.guix-manifests/guix-$profil-balikospis.scm"
done

Každý profil má svoje vlastné pokolenia:

guix package -p "$GUIX_DOPLNKOVE_PROFILY"/moj-projekt/moj-projekt --list-generations

Môžete sa vrátiť ku ktorémukoľvek pokoleniu daného profilu:

guix package -p "$GUIX_DOPLNKOVE_PROFILY"/moj-projekt/moj-projekt --switch-generations=17

Konečne, ak chcete prepnúť na iný profil bez zdedenia súčasné prostredia, môžete ho zapnúť v prázdnom shelle:

env -i $(which bash) --login --noprofile --norc
. moj-projekt/etc/profile

6.1.2 Požadované balíky

Zapnutie profilu znamená hlavne nastavenie množstva premenných prostredia. Toto je úloha pre ‘etc/profile’ vrámci profilu.

Poznámka: Nastavujú sa len premenné prostredia balíkov, ktoré ich používajú.

Napríklad, ‘MANPATH’ nebude nastavená ak profil neobsahuje aplikáciu, ktorá túto premennú priamo využíva. Takže, ak chcete po zapnutí profilu jednoducho pristupovať k stránkam pomocníka, máte dve možnosti:

 • Buď nastavíte túto premennú prostredia ručne, napr.
  export MANPATH=/cesta/ku/profilu${MANPATH:+:}$MANPATH
  
 • Alebo pridajte ‘man-db’ do balíkospisu profilu.

To isté platí aj pre ‘INFOPATH’ (môžete nainštalovať ‘info-reader’), ‘PKG_CONFIG_PATH’ (nainštalujte ‘pkg-config’), atď.


6.1.3 Predvolený profil

A čo s predvoleným profilom, ktorý Guix uchováva v ~/.guix-profile?

Môžete mu prideliť ľubovoľnú úlohu. Mohli by ste doň nainštalovať balíkospis balíkov, ktoré chcete mať stále poruke.

Ďalšia možnosť je, že doň nebudete inštalovať žiaden balíkospis a profil vám poslúži len pre dočasné balíky. V tomto prípade môžete jednoducho vykonať

guix install balik-jablko
guix upgrade balik-hruska

bez nutnosti uvádzať cestu k profilu.


6.1.4 Výhody balíkospisov

Manifests let you declare the set of packages you’d like to have in a profile (see Writing Manifests in GNU Guix Reference Manual). They are a convenient way to keep your package lists around and, say, to synchronize them across multiple machines using a version control system.

Medzi časté sťažnosti používateľov patrí, že inštalácia balíkospisov obsahujúcich veľké množstvo balíkov môže trvať veľmi dlho. Je to otravné hlavne vtedy, keď potrebujete aktualizovať iba jeden balík vrámci dlhého balíkospisu.

Je to ďalší dôvod pre používanie viacerých profilov, čo umožňuje rozdelenie balíkospisov do viacerých množín významovo prepojených balíkov. Používanie viacerých, menších profilov tiež vedie k väčšej prispôsobiteľnosti a pohodlnejšej práci.

Balíkospisy prinášajú mnoho výhod. Predovšetkým, zjednodušujú údržbu:

 • Pri nastavení profilu z balíkospisu, on samotný stačí na uschovanie zoznamu balíkov poruke a na opätovnú inštaláciu profilu niekedy inokedy alebo na inom systéme. V prípade dočasných účelových profilov by sme museli vytvoriť zadanie balíkospisu ručne a udržiavať správne verzie tých balíkov, pri ktorých nebola použitá ich predvolená verzia.
 • guix package --upgrade sa pokúša o aktualizáciu balíkov s rozšírenými vstupmi aj vtedy, keď to nie je potrebné. Guixové balíkospisy touto nevýhodou netrpia.
 • Pri čiastočnej aktualizácii profilu sa môžu vyskytnúť rozpory (kvôli rozličným závislostiam medzi aktualizovanými a neaktualizovanými balíkmi), ktoré je obvykle náročné vyriešiť ručne. Pri balíkospisoch k tomu nedochádza, keďže všetky balíky sa aktualizujú súčasne.
 • Ako už bolo spomenuté, balíkospisy umožňujú napodobniteľné profily, zatiaľčo príkazy guix install, guix upgrade, a pod. nie, pretože zakaždým vytvárajú nové profily, aj keď obsahujú rovnaké balíky. Viď súvisiacu rozpravu.
 • Zadania balíkospisov môžu využiť aj iné príkazy ‘guix’. Napríklad, pomocou guix weather -m balikospis.scm môžete zistiť dostupné množstvo náhrad a lepšie sa rozhodnúť, či chcete vykonať aktualizáciu už dnes, alebo chvíľu počkáte. Ďalší príklad: guix pack -m balikospis.scm vám umožní vytvoriť súpravu obsahujúcu všetky balíky balíkospisu (a ich závislosti).
 • Nakoniec, balíkospisy sú zapísané v jazyku Scheme, ako záznamy druhu ‘<manifest>’. Možno s nimi, teda, v Scheme aj narábať a používať ich s rozličnými API Guixu.

It’s important to understand that while manifests can be used to declare profiles, they are not strictly equivalent: profiles have the side effect that they “pin” packages in the store, which prevents them from being garbage-collected (see Invoking guix gc in GNU Guix Reference Manual) and ensures that they will still be available at any point in the future. The guix shell command also protects recently-used profiles from garbage collection; profiles that have not been used for a while may be garbage-collected though, along with the packages they refer to.

To be 100% sure that a given profile will never be collected, install the manifest to a profile and use GUIX_PROFILE=/the/profile; . "$GUIX_PROFILE"/etc/profile as explained above: this guarantees that our hacking environment will be available at all times.

Bezpečnostné upozornenie: Napriek tomu, že je uchovávanie starých profilov šikovné, zapamätajte si, že zastarané balíky nemusia obsahovať najnovšie bezpečnostné záplaty.


6.1.5 Opakovateľné profily

Napodobnenie profilu bit-po-bite vyžaduje dva údaje:

Vskutku, samotný balíkospis nestačí: rozdielne verzie Guixu (alebo rozdielne kanály) môžu viesť k odlišných výsledkom pre daný balíkospis.

You can output the Guix channel specification with ‘guix describe --format=channels’ (see Invoking guix describe in GNU Guix Reference Manual). Save this to a file, say ‘channel-specs.scm’.

Na inom počítači môžete toto určenie kanálov spolu s balíkospisom použiť na napodobnenie presne toho istého profilu:

GUIX_DOPLNKOVE_PROFILY=$HOME/.guix-doplnkove-profily
GUIX_DOPLNKY=$HOME/.guix-doplnky

mkdir -p "$GUIX_DOPLNKY"/moj-projekt
guix pull --channels=urcenie-kanalov.scm --profile="$GUIX_DOPLNKY/moj-projekt/guix"

mkdir -p "$GUIX_DOPLNKOVE_PROFILY/moj-projekt"
"$GUIX_DOPLNKY"/moj-projekt/guix/bin/guix package \
 --manifest=/cesta/ku/guix-balikospis-mojho-projektu.scm \
 --profile="$GUIX_DOPLNKOVE_PROFILY"/moj-projekt/moj-projekt

Profil kanálu Guix, ktorý ste práve nainštalovali môžete bezpečne odstrániť, profil projektu na ňom nezávisí.


7 Software Development

Guix is a handy tool for developers; guix shell, in particular, gives a standalone development environment for your package, no matter what language(s) it’s written in (see Invoking guix shell in GNU Guix Reference Manual). To benefit from it, you have to initially write a package definition and have it either in Guix proper, or in a channel, or directly in your project’s source tree as a guix.scm file. This last option is appealing: all developers have to do to get set up is clone the project’s repository and run guix shell, with no arguments.

Development needs go beyond development environments though. How can developers perform continuous integration of their code in Guix build environments? How can they deliver their code straight to adventurous users? This chapter describes a set of files developers can add to their repository to set up Guix-based development environments, continuous integration, and continuous delivery—all at once1.


7.1 Getting Started

How do we go about “Guixifying” a repository? The first step, as we’ve seen, will be to add a guix.scm at the root of the repository in question. We’ll take Guile as an example in this chapter: it’s written in Scheme (mostly) and C, and has a number of dependencies—a C compilation tool chain, C libraries, Autoconf and its friends, LaTeX, and so on. The resulting guix.scm looks like the usual package definition (see Defining Packages in GNU Guix Reference Manual), just without the define-public bit:

;; The ‘guix.scm’ file for Guile, for use by ‘guix shell’.

(use-modules (guix)
       (guix build-system gnu)
       ((guix licenses) #:prefix license:)
       (gnu packages autotools)
       (gnu packages base)
       (gnu packages bash)
       (gnu packages bdw-gc)
       (gnu packages compression)
       (gnu packages flex)
       (gnu packages gdb)
       (gnu packages gettext)
       (gnu packages gperf)
       (gnu packages libffi)
       (gnu packages libunistring)
       (gnu packages linux)
       (gnu packages pkg-config)
       (gnu packages readline)
       (gnu packages tex)
       (gnu packages texinfo)
       (gnu packages version-control))

(package
 (name "guile")
 (version "3.0.99-git")             ;funky version number
 (source #f)                   ;no source
 (build-system gnu-build-system)
 (native-inputs
  (append (list autoconf
         automake
         libtool
         gnu-gettext
         flex
         texinfo
         texlive-base         ;for "make pdf"
         texlive-epsf
         gperf
         git
         gdb
         strace
         readline
         lzip
         pkg-config)

      ;; When cross-compiling, a native version of Guile itself is
      ;; needed.
      (if (%current-target-system)
        (list this-package)
        '())))
 (inputs
  (list libffi bash-minimal))
 (propagated-inputs
  (list libunistring libgc))

 (native-search-paths
  (list (search-path-specification
     (variable "GUILE_LOAD_PATH")
     (files '("share/guile/site/3.0")))
     (search-path-specification
     (variable "GUILE_LOAD_COMPILED_PATH")
     (files '("lib/guile/3.0/site-ccache")))))
 (synopsis "Scheme implementation intended especially for extensions")
 (description
  "Guile is the GNU Ubiquitous Intelligent Language for Extensions,
and it's actually a full-blown Scheme implementation!")
 (home-page "https://www.gnu.org/software/guile/")
 (license license:lgpl3+))

Quite a bit of boilerplate, but now someone who’d like to hack on Guile now only needs to run:

guix shell

That gives them a shell containing all the dependencies of Guile: those listed above, but also implicit dependencies such as the GCC tool chain, GNU Make, sed, grep, and so on. See Invoking guix shell in GNU Guix Reference Manual, for more info on guix shell.

The chef’s recommendation: Our suggestion is to create development environments like this:

guix shell --container --link-profile

... or, for short:

guix shell -CP

That gives a shell in an isolated container, and all the dependencies show up in $HOME/.guix-profile, which plays well with caches such as config.cache (see Cache Files in Autoconf) and absolute file names recorded in generated Makefiles and the likes. The fact that the shell runs in a container brings peace of mind: nothing but the current directory and Guile’s dependencies is visible inside the container; nothing from the system can possibly interfere with your development.


7.2 Level 1: Building with Guix

Now that we have a package definition (see Getting Started), why not also take advantage of it so we can build Guile with Guix? We had left the source field empty, because guix shell above only cares about the inputs of our package—so it can set up the development environment—not about the package itself.

To build the package with Guix, we’ll need to fill out the source field, along these lines:

(use-modules (guix)
       (guix git-download) ;for ‘git-predicate’
       )

(define vcs-file?
 ;; Return true if the given file is under version control.
 (or (git-predicate (current-source-directory))
   (const #t)))                ;not in a Git checkout

(package
 (name "guile")
 (version "3.0.99-git")             ;funky version number
 (source (local-file "." "guile-checkout"
           #:recursive? #t
           #:select? vcs-file?))
 )

Here’s what we changed compared to the previous section:

 1. We added (guix git-download) to our set of imported modules, so we can use its git-predicate procedure.
 2. We defined vcs-file? as a procedure that returns true when passed a file that is under version control. For good measure, we add a fallback case for when we’re not in a Git checkout: always return true.
 3. We set source to a local-file—a recursive copy of the current directory ("."), limited to files under version control (the #:select? bit).

From there on, our guix.scm file serves a second purpose: it lets us build the software with Guix. The whole point of building with Guix is that it’s a “clean” build—you can be sure nothing from your working tree or system interferes with the build result—and it lets you test a variety of things. First, you can do a plain native build:

guix build -f guix.scm

But you can also build for another system (possibly after setting up see offloading in GNU Guix Reference Manual or see transparent emulation in GNU Guix Reference Manual):

guix build -f guix.scm -s aarch64-linux -s riscv64-linux

… or cross-compile:

guix build -f guix.scm --target=x86_64-w64-mingw32

You can also use package transformations to test package variants (see Package Transformation Options in GNU Guix Reference Manual):

# What if we built with Clang instead of GCC?
guix build -f guix.scm \
 --with-c-toolchain=guile@3.0.99-git=clang-toolchain

# What about that under-tested configure flag?
guix build -f guix.scm \
 --with-configure-flag=guile@3.0.99-git=--disable-networking

Handy!


7.3 Level 2: The Repository as a Channel

We now have a Git repository containing (among other things) a package definition (see Level 1: Building with Guix). Can’t we turn it into a channel (see Channels in GNU Guix Reference Manual)? After all, channels are designed to ship package definitions to users, and that’s exactly what we’re doing with our guix.scm.

Turns out we can indeed turn it into a channel, but with one caveat: we must create a separate directory for the .scm file(s) of our channel so that guix pull doesn’t load unrelated .scm files when someone pulls the channel—and in Guile, there are lots of them! So we’ll start like this, keeping a top-level guix.scm symlink for the sake of guix shell:

mkdir -p .guix/modules
mv guix.scm .guix/modules/guile-package.scm
ln -s .guix/modules/guile-package.scm guix.scm

To make it usable as part of a channel, we need to turn our guix.scm file into a package module (see Package Modules in GNU Guix Reference Manual): we do that by changing the use-modules form at the top to a define-module form. We also need to actually export a package variable, with define-public, while still returning the package value at the end of the file so we can still use guix shell and guix build -f guix.scm. The end result looks like this (not repeating things that haven’t changed):

(define-module (guile-package)
 #:use-module (guix)
 #:use-module (guix git-download)  ;for ‘git-predicate’
 )

(define vcs-file?
 ;; Return true if the given file is under version control.
 (or (git-predicate (dirname (dirname (current-source-directory))))
   (const #t)))                ;not in a Git checkout

(define-public guile
 (package
  (name "guile")
  (version "3.0.99-git")             ;funky version number
  (source (local-file "../.." "guile-checkout"
            #:recursive? #t
            #:select? vcs-file?))
  ))

;; Return the package object define above at the end of the module.
guile

We need one last thing: a .guix-channel file so Guix knows where to look for package modules in our repository:

;; This file lets us present this repo as a Guix channel.

(channel
 (version 0)
 (directory ".guix/modules")) ;look for package modules under .guix/modules/

To recap, we now have these files:

.
├── .guix-channel
├── guix.scm .guix/modules/guile-package.scm
└── .guix
    └── modules
       └── guile-package.scm

And that’s it: we have a channel! (We could do better and support channel authentication so users know they’re pulling genuine code. We’ll spare you the details here but it’s worth considering!) Users can pull from this channel by adding it to ~/.config/guix/channels.scm, along these lines:

(append (list (channel
        (name 'guile)
        (url "https://git.savannah.gnu.org/git/guile.git")
        (branch "main")))
    %default-channels)

After running guix pull, we can see the new package:

$ guix describe
Generation 264 May 26 2023 16:00:35  (current)
 guile 36fd2b4
  repository URL: https://git.savannah.gnu.org/git/guile.git
  branch: main
  commit: 36fd2b4920ae926c79b936c29e739e71a6dff2bc
 guix c5bc698
  repository URL: https://git.savannah.gnu.org/git/guix.git
  commit: c5bc698e8922d78ed85989985cc2ceb034de2f23
$ guix package -A ^guile$
guile  3.0.99-git   out,debug    guile-package.scm:51:4
guile  3.0.9      out,debug    gnu/packages/guile.scm:317:2
guile  2.2.7      out,debug    gnu/packages/guile.scm:258:2
guile  2.2.4      out,debug    gnu/packages/guile.scm:304:2
guile  2.0.14     out,debug    gnu/packages/guile.scm:148:2
guile  1.8.8      out       gnu/packages/guile.scm:77:2
$ guix build guile@3.0.99-git
[…]
/gnu/store/axnzbl89yz7ld78bmx72vpqp802dwsar-guile-3.0.99-git-debug
/gnu/store/r34gsij7f0glg2fbakcmmk0zn4v62s5w-guile-3.0.99-git

That’s how, as a developer, you get your software delivered directly into the hands of users! No intermediaries, yet no loss of transparency and provenance tracking.

With that in place, it also becomes trivial for anyone to create Docker images, Deb/RPM packages, or a plain tarball with guix pack (see Invoking guix pack in GNU Guix Reference Manual):

# How about a Docker image of our Guile snapshot?
guix pack -f docker -S /bin=bin guile@3.0.99-git

# And a relocatable RPM?
guix pack -f rpm -R -S /bin=bin guile@3.0.99-git

7.4 Bonus: Package Variants

We now have an actual channel, but it contains only one package (see Level 2: The Repository as a Channel). While we’re at it, we can define package variants (see Defining Package Variants in GNU Guix Reference Manual) in our guile-package.scm file, variants that we want to be able to test as Guile developers—similar to what we did above with transformation options. We can add them like so:

;; This is the ‘.guix/modules/guile-package.scm’ file.

(define-module (guile-package)
 )

(define-public guile
 )

(define (package-with-configure-flags p flags)
 "Return P with FLAGS as additional 'configure' flags."
 (package/inherit p
  (arguments
   (substitute-keyword-arguments (package-arguments p)
    ((#:configure-flags original-flags #~(list))
    #~(append #$original-flags #$flags))))))

(define-public guile-without-threads
 (package
  (inherit (package-with-configure-flags guile
                      #~(list "--without-threads")))
  (name "guile-without-threads")))

(define-public guile-without-networking
 (package
  (inherit (package-with-configure-flags guile
                      #~(list "--disable-networking")))
  (name "guile-without-networking")))


;; Return the package object defined above at the end of the module.
guile

We can build these variants as regular packages once we’ve pulled the channel. Alternatively, from a checkout of Guile, we can run a command like this one from the top level:

guix build -L $PWD/.guix/modules guile-without-threads

7.5 Level 3: Setting Up Continuous Integration

The channel we defined above (see Level 2: The Repository as a Channel) becomes even more interesting once we set up continuous integration (CI). There are several ways to do that.

You can use one of the mainstream continuous integration tools, such as GitLab-CI. To do that, you need to make sure you run jobs in a Docker image or virtual machine that has Guix installed. If we were to do that in the case of Guile, we’d have a job that runs a shell command like this one:

guix build -L $PWD/.guix/modules guile@3.0.99-git

Doing this works great and has the advantage of being easy to achieve on your favorite CI platform.

That said, you’ll really get the most of it by using Cuirass, a CI tool designed for and tightly integrated with Guix. Using it is more work than using a hosted CI tool because you first need to set it up, but that setup phase is greatly simplified if you use its Guix System service (see Continuous Integration in GNU Guix Reference Manual). Going back to our example, we give Cuirass a spec file that goes like this:

;; Cuirass spec file to build all the packages of the ‘guile’ channel.
(list (specification
    (name "guile")
    (build '(channels guile))
    (channels
     (append (list (channel
             (name 'guile)
             (url "https://git.savannah.gnu.org/git/guile.git")
             (branch "main")))
         %default-channels))))

It differs from what you’d do with other CI tools in two important ways:

 • Cuirass knows it’s tracking two channels, guile and guix. Indeed, our own guile package depends on many packages provided by the guix channel—GCC, the GNU libc, libffi, and so on. Changes to packages from the guix channel can potentially influence our guile build and this is something we’d like to see as soon as possible as Guile developers.
 • Build results are not thrown away: they can be distributed as substitutes so that users of our guile channel transparently get pre-built binaries! (see Substitutes in GNU Guix Reference Manual, for background info on substitutes.)

From a developer’s viewpoint, the end result is this status page listing evaluations: each evaluation is a combination of commits of the guix and guile channels providing a number of jobs—one job per package defined in guile-package.scm times the number of target architectures.

As for substitutes, they come for free! As an example, since our guile jobset is built on ci.guix.gnu.org, which runs guix publish (see Invoking guix publish in GNU Guix Reference Manual) in addition to Cuirass, one automatically gets substitutes for guile builds from ci.guix.gnu.org; no additional work is needed for that.


7.6 Bonus: Build manifest

The Cuirass spec above is convenient: it builds every package in our channel, which includes a few variants (see Level 3: Setting Up Continuous Integration). However, this might be insufficiently expressive in some cases: one might want specific cross-compilation jobs, transformations, Docker images, RPM/Deb packages, or even system tests.

To achieve that, you can write a manifest (see Writing Manifests in GNU Guix Reference Manual). The one we have for Guile has entries for the package variants we defined above, as well as additional variants and cross builds:

;; This is ‘.guix/manifest.scm’.

(use-modules (guix)
       (guix profiles)
       (guile-package))  ;import our own package module

(define* (package->manifest-entry* package system
                  #:key target)
 "Return a manifest entry for PACKAGE on SYSTEM, optionally cross-compiled to
TARGET."
 (manifest-entry
  (inherit (package->manifest-entry package))
  (name (string-append (package-name package) "." system
             (if target
               (string-append "." target)
               "")))
  (item (with-parameters ((%current-system system)
              (%current-target-system target))
      package))))

(define native-builds
 (manifest
  (append (map (lambda (system)
         (package->manifest-entry* guile system))

        '("x86_64-linux" "i686-linux"
         "aarch64-linux" "armhf-linux"
         "powerpc64le-linux"))
      (map (lambda (guile)
         (package->manifest-entry* guile "x86_64-linux"))
        (cons (package
            (inherit (package-with-c-toolchain
                 guile
                 `(("clang-toolchain"
                   ,(specification->package
                    "clang-toolchain")))))
            (name "guile-clang"))
           (list guile-without-threads
              guile-without-networking
              guile-debug
              guile-strict-typing))))))

(define cross-builds
 (manifest
  (map (lambda (target)
     (package->manifest-entry* guile "x86_64-linux"
                  #:target target))
    '("i586-pc-gnu"
     "aarch64-linux-gnu"
     "riscv64-linux-gnu"
     "i686-w64-mingw32"
     "x86_64-linux-gnu"))))

(concatenate-manifests (list native-builds cross-builds))

We won’t go into the details of this manifest; suffice to say that it provides additional flexibility. We now need to tell Cuirass to build this manifest, which is done with a spec slightly different from the previous one:

;; Cuirass spec file to build all the packages of the ‘guile’ channel.
(list (specification
    (name "guile")
    (build '(manifest ".guix/manifest.scm"))
    (channels
     (append (list (channel
             (name 'guile)
             (url "https://git.savannah.gnu.org/git/guile.git")
             (branch "main")))
         %default-channels))))

We changed the (build …) part of the spec to '(manifest ".guix/manifest.scm") so that it would pick our manifest, and that’s it!


7.7 Wrapping Up

We picked Guile as the running example in this chapter and you can see the result here:

These days, repositories are commonly peppered with dot files for various tools: .envrc, .gitlab-ci.yml, .github/workflows, Dockerfile, .buildpacks, Aptfile, requirements.txt, and whatnot. It may sound like we’re proposing a bunch of additional files, but in fact those files are expressive enough to supersede most or all of those listed above.

With a couple of files, we get support for:

 • development environments (guix shell);
 • pristine test builds, including for package variants and for cross-compilation (guix build);
 • continuous integration (with Cuirass or with some other tool);
 • continuous delivery to users (via the channel and with pre-built binaries);
 • generation of derivative build artifacts such as Docker images or Deb/RPM packages (guix pack).

This a nice (in our view!) unified tool set for reproducible software deployment, and an illustration of how you as a developer can benefit from it!


8 Správa prostredí

Guix poskytuje viacero nástrojov na správu prostredí. Táto kapitola ich predstavuje.


8.1 Guix prostredie cez direnv

Guix poskytuje balík ‘direnv’, ktorým možno rozšíriť prostredie shellu po zmene priečinka. Tento nástroj sa dá využiť na prípravu čistého prostredia Guix.

Nasledovný príklad poskytuje shellovskú funkciu pre súbor ~/.direnvrc, ktorú možno použiť z Git repozitára Guixu v súbore ~/src/guix/.envrc na nastavenie vývojového prostredia podobnému tomu, ktoré je opísané v see Building from Git in GNU Guix Reference Manual.

Vytvorte súbor ~/.direnvrc obsahujúci nasledovný kód Bash:

# Vďaka <https://github.com/direnv/direnv/issues/73#issuecomment-152284914>
export_function()
{
 local name=$1
 local alias_dir=$PWD/.direnv/aliases
 mkdir -p "$alias_dir"
 PATH_add "$alias_dir"
 local target="$alias_dir/$name"
 if declare -f "$name" >/dev/null; then
  echo "#!$SHELL" > "$target"
  declare -f "$name" >> "$target" 2>/dev/null
  # Všimnite si, že pridávame premenné shellu do spúšťača funkcie.
  echo "$name \$*" >> "$target"
  chmod +x "$target"
 fi
}

use_guix()
{
  # Nastaviť žetón pre GitHub.
  export GUIX_GITHUB_TOKEN="xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"

  # Vyčistiť „GUIX_PACKAGE_PATH“.
  export GUIX_PACKAGE_PATH=""

  # Opätovne vytvoriť koreň zberača odpadkov.
  gcroots="$HOME/.config/guix/gcroots"
  mkdir -p "$gcroots"
  gcroot="$gcroots/guix"
  if [ -L "$gcroot" ]
  then
    rm -v "$gcroot"
  fi

  # Doplnkové balíky.
  PACKAGES_MAINTENANCE=(
    direnv
    git
    git:send-email
    git-cal
    gnupg
    guile-colorized
    guile-readline
    less
    ncurses
    openssh
    xdot
  )

  # Balíky prostredia.
  PACKAGES=(help2man guile-sqlite3 guile-gcrypt)

  # Vďaka <https://lists.gnu.org/archive/html/guix-devel/2016-09/msg00859.html>
  eval "$(guix shell --search-paths --root="$gcroot" --pure \
   --development guix ${PACKAGES[@]} ${PACKAGES_MAINTENANCE[@]} "$@")"

  # Vopred zadať voľby nastavenia.
  configure()
  {
    ./configure
  }
  export_function configure

  # Spustiť „make“ a možno niečo zostaviť.
  build()
  {
    make -j 2
    if [ $# -gt 0 ]
    then
      ./pre-inst-env guix build "$@"
    fi
  }
  export_function build

  # Vopred zadať Git príkaz pre odoslanie zmien.
  push()
  {
    git push --set-upstream origin
  }
  export_function push

  clear            # Vyčistiť obrazovku.
  git-cal --author='Vaše meno' # Zobraziť kalendár zmien.

  # Zobraziť pomocníka príkazov.
  echo "
build     zostaviť balík alebo iba projekt ak nebol poskytnutý žiaden parameter
configure   vykonať ./configure s predvolenými voľbami
push      odoslať zmeny do vzdialeného repozitára Git
"
}

Každý projekt obsahujúci .envrc s reťazcom use guix bude mať vopred pripravené premenné prostredia a funkcie.

Vykonajte direnv allow pre prvé nastavenie prostredia.


9 Inštalácia Guixu na zhluk počítačov

Guix môže zaujať vedcov a odborníkov na HPC (vysokovýkonné počítanie): umožňuje jednoduchšie a opakovateľné nasadenie zložitých sústav programov—môžete opätovne nasadiť to isté programové vybavenie na rôzne stroje a v rôznych časových odstupoch.

V tejto kapitole sa pozrieme na to, ako môže systémový správca zhluku počítačov nainštalovať Guix na celosystémovej úrovni tak, aby ho bolo možné využiť na všetkých uzloch zhluku, a povieme si aj rôznych ústupkoch2.

Poznámka: V tomto prípade predpokladáme, že na zhluku počítačov beží distribúcia GNU/Linuxu iná než systém Guix, a že budeme Guix inštalovať na ňu.


9.1 Nastavenie hlavného uzla

Odporúčaný postup je nastaviť jeden hlavný uzol, kde bude bežať guix-daemon, a /gnu/store uzlom sprístupniť cez NFS.

Zapamätajte si, že guix-daemon je zodpovedný za spúšťanie zostavovacích procesov a sťahovaní v mene klientov (see Invoking guix-daemon in GNU Guix Reference Manual), a v širšom ohľade za prístup ku /gnu/store, ktoré obsahuje binárne súbory všetkých balíkov zostavené každým z používateľov. „Klient“ tu odkazuje na všetky Guix príkazy prístupné pre používateľov, ako guix install. Na zhluku počítačov môžu tieto príkazy bežať na výpočtových uzloch a musia byť v spojení s guix-daemon na hlavnom uzle.

Na začiatok, inštaláciu na hlavný uzol možno vykonať podľa obvyklého postupu (see Binary Installation in GNU Guix Reference Manual). Vďaka inštalačnému skriptu by to malo byť rýchle. Po dokončení inštalácie musíme vykonať niekoľko prispôsobení.

Pretože chceme, aby bol guix-daemon dostupný nie len z hlavného uzla, ale aj z výpočtových uzlov, musíme to zariadiť tak, aby zisťoval prichádzajúce pripojenia cez TCP/IP. Upravíme, teda, spúšťací súbor systemd /etc/systemd/system/guix-daemon.service pre guix-daemon a pridáme voľbu --listen na riadok s ExecStart asi takto:

ExecStart=/var/guix/profiles/per-user/root/current-guix/bin/guix-daemon --build-users-group=guixbuild --listen=/var/guix/daemon-socket/socket --listen=0.0.0.0

Pre uplatnenie zmien musíme službu opätovne spustiť:

systemctl daemon-reload
systemctl restart guix-daemon

Poznámka: --listen=0.0.0.0 znamená, že guix-daemon spracuje všetky TCP pripojenia prichádzajúce cez koncový bod 44146 (see Invoking guix-daemon in GNU Guix Reference Manual). V prípade zhluku počítačov, kde je hlavný uzol prístupný výhradne z miestnej, je to vyhovujúce. Nechcete, predsa, aby bol guix-daemon prístupný aj z internetu!

Ďalším krokom je sprístupnenie úložiska cez NFS v /etc/exports asi takto:

/gnu/store  *(ro)
/var/guix   *(rw, async)
/var/log/guix *(ro)

Priečinok /gnu/store môže byť sprístupnený len na čítanie, keďže guix-daemon na hlavnom uzle ho nikdy nebude upravovať. /var/guix obsahuje profily používateľov, ktoré spravuje guix package. Aby mohli používatelia inštalovať s guix package, toto umiestnenie musí zostať prístupné aj na čítanie, aj na zápis.

Používatelia si môžu okrem predvoleného profilu ~/.guix-profile vytvoriť toľko profilov, koľko len chcú. Napríklad, guix package -p ~/dev/python-dev -i python nainštaluje Python do profilu prístupného cez symbolický odkaz ~/dev/python-dev. Aby sme sa uistili, že sa zberač odpadkov tomuto profilu vyhne—t.j., že Python nebude z /gnu/store odstránený pokiaľ sa profil používa—domovské priečinky by tiež mali byť pripojené k rovnakému uzlu. guix-daemon tak bude vedieť o týchto neobvyklých profiloch a zabráni vyčisteniu programového vybavenia, na ktoré odkazujú.

Môže byť užitočné pravidelne odstraňovať nepoužívané súbory z /gnu/store pomocou guix gc (see Invoking guix gc in GNU Guix Reference Manual). Nastavíte to pridaním vstupu contrab na hlavný uzol:

root@master# crontab -e

… s niečím takýmto:

# Každé ráno o 5:00 spustiť zberač odpadkov a zabezpečiť,
# že v /gnu/store je aspoň 10 GB voľného miesta.
0 5 * * 1 /usr/local/bin/guix gc -F10G

S hlavným uzlom sme hotoví! Pozrime sa teraz na výpočtové uzly.


9.2 Nastavenie výpočtových uzlov

Predovšetkým musíme na výpočtových uzloch pripojiť NFS priečinky sprístupnené hlavným uzlom. Môžeme tak urobiť pridaním nasledovných riadkov do /etc/fstab:

hlavny-uzol:/gnu/store  /gnu/store  nfs defaults,_netdev,vers=3 0 0
hlavny-uzol:/var/guix   /var/guix   nfs defaults,_netdev,vers=3 0 0
hlavny-uzol:/var/log/guix /var/log/guix nfs defaults,_netdev,vers=3 0 0

… kde hlavny-uzol je názov alebo IP adresa vášho hlavného uzla. Potom, predpokladajúc, že prípojné body sú prítomné, by ste mali byť schopní pripojiť každý z nich ku výpočtovým uzlom.

Ďalej musíme používateľom poskytnúť predvolený guix príkaz, ktorý môžu spustiť po prvom prihlásení k zhluku počítačov (nakoniec si spustením guix pull vytvoria „vlastný“ guix príkaz). Podobne ako to inštalačný skript zariadil na hlavnom uzle, uložíme ho do /usr/local/bin:

mkdir -p /usr/local/bin
ln -s /var/guix/profiles/per-user/root/current-guix/bin/guix \
   /usr/local/bin/guix

Potom musíme guixu povedať, aby bol v spojení s démonom bežiacim na hlavnom uzle, pridaním týchto riadkov do /etc/profile:

GUIX_DAEMON_SOCKET="guix://hlavny-uzol"
export GUIX_DAEMON_SOCKET

Aby sme predišli varovným správam a uistili sa, že guix používa správne miestne jazykové nastavenie, musíme ho nastaviť na používanie údajov poskytovaných Guixom (see Application Setup in GNU Guix Reference Manual):

GUIX_LOCPATH=/var/guix/profiles/per-user/root/guix-profile/lib/locale
export GUIX_LOCPATH

# Tu musíme použiť platný názov miestneho jazykového nastavenia.
# Dostupné nastavenia môžete zobraziť pomocou „ls $GUIX_LOCPATH/*“.
LC_ALL=sk_SK.utf8
export LC_ALL

For convenience, guix package automatically generates ~/.guix-profile/etc/profile, which defines all the environment variables necessary to use the packages—PATH, C_INCLUDE_PATH, PYTHONPATH, etc. Likewise, guix pull does that under ~/.config/guix/current. Thus it’s a good idea to source both from /etc/profile:

for GUIX_PROFILE in "$HOME/.config/guix/current" "$HOME/.guix-profile"
do
 if [ -f "$GUIX_PROFILE/etc/profile" ]; then
  . "$GUIX_PROFILE/etc/profile"
 fi
done

Konečne, Guix poskytuje dopĺňanie príkazov hlavne pre Bash a zsh. Zvážte pridanie nasledovného riadka do /etc/bashrc:

. /var/guix/profiles/per-user/root/current-guix/etc/bash_completion.d/guix

A je to!

Prihláste sa na jeden z výpočtových uzlov a overte či všetko pracuje správne spustením:

guix install hello

Démon na hlavnom uzle by mal vašim menom stiahnuť pred-zostavené binárne súbory a rozbaliť ich v /gnu/store. guix install by mal vytvoriť ~/.guix-profile obsahujúci príkaz ~/.guix-profile/bin/hello.


9.3 Prístup do siete

Guix vyžaduje prístup do siete pre sťahovanie zdrojových kódov a pred-zostavených binárnych súborov. Dobrá správa je, že táto podmienka platí len pre hlavný uzol, keďže koná aj v mene výpočtových uzlov.

Uzly v zhluku počítačov majú obvykle prístup len k hostiteľom zaradeným na bielej listine. Pre náš hlavný uzol je dôležité na túto bielu listinu zaradiť aspoň ci.guix.gnu.org, odkiaľ predvolene získava pred-zostavené náhrady pre všetky balíky prítomné v samotnom Guixe.

ci.guix.gnu.org naschvál slúži aj ako zrkadlo s asociatívnym prístupom pre získavanie zdrojových kódov balíkov. Preto stačí na bielu listinu pridať len ci.guix.gnu.org.

Balíky spravované vrámci iných repozitárov, napr. v rozličných HPC kanáloch, samozrejme nie sú na ci.guix.gnu.org dostupné. Pre zahrnutie týchto balíkov môžete bielu listinu rozšíriť tak, aby bolo možné sťahovať príslušné zdrojové kódy a pred-zostavené binárne súbory (predpokladajúc, že tieto servery tretej strany pred-zostavené binárne súbory pre dotknuté balíky poskytujú). Ako poslednú možnosť si používatelia môžu zdrojový kód stiahnuť na svojom počítači a potom ho takto pridať do /gnu/store na zhluku počítačov:

GUIX_DAEMON_SOCKET=ssh://vypoctovy-uzol.priklad.sk \
 guix download http://starpu.gforge.inria.fr/files/starpu-1.2.3/starpu-1.2.3.tar.gz

Horeuvedený príkaz stiahne starpu-1.2.3.tar.gz a cez SSH ho odošle démonovi guix-daemon na zhluku počítačov.

Zhluky počítačov odpojené od vonkajšej siete vyžadujú väčšie úsilie. V tejto chvíli vám odporúčame stiahnuť všetok potrebný zdrojový kód na pracovnej stanici s Guixom. V nižšie uvedenom príklade uvádzame ako sa dá stiahnuť všetok zdrojový kód, na ktorom závisí balík openmpi pomocou voľby --sources príkazu guix build (see Invoking guix build in GNU Guix Reference Manual):

$ guix build --sources=transitive openmpi

…

/gnu/store/xc17sm60fb8nxadc4qy0c7rqph499z8s-openmpi-1.10.7.tar.bz2
/gnu/store/s67jx92lpipy2nfj5cz818xv430n4b7w-gcc-5.4.0.tar.xz
/gnu/store/npw9qh8a46lrxiwh9xwk0wpi3jlzmjnh-gmp-6.0.0a.tar.xz
/gnu/store/hcz0f4wkdbsvsdky3c0vdvcawhdkyldb-mpfr-3.1.5.tar.xz
/gnu/store/y9akh452n3p4w2v631nj0injx7y0d68x-mpc-1.0.3.tar.gz
/gnu/store/6g5c35q8avfnzs3v14dzl54cmrvddjm2-glibc-2.25.tar.xz
/gnu/store/p9k48dk3dvvk7gads7fk30xc2pxsd66z-hwloc-1.11.8.tar.bz2
/gnu/store/cry9lqidwfrfmgl0x389cs3syr15p13q-gcc-5.4.0.tar.xz
/gnu/store/7ak0v3rzpqm2c5q1mp3v7cj0rxz0qakf-libfabric-1.4.1.tar.bz2
/gnu/store/vh8syjrsilnbfcf582qhmvpg1v3rampf-rdma-core-14.tar.gz
…

(Pre lepšiu predstavu, jedná sa o približne 320 MiB stlačeného zdrojového kódu.)

Všetko to potom môžme zbaliť do jedného veľkého stlačeného súboru (see Invoking guix archive in GNU Guix Reference Manual):

$ guix archive --export \
  `guix build --sources=transitive openmpi` \
  > openmpi-zdrojovy-kod.nar

… presunúť na zhluk počítačov na vymeniteľnom zariadení a rozbaliť:

$ guix archive --import < openmpi-zdrojovy-kod.nar

Tento postup je potrebné zopakovať zakaždým, keď potrebujeme na zhluk počítačov preniesť ďalší zdrojový kód.

V čase keď bolo toto napísané, nemali vedecké zariadenia zapojené do Guix-HPC zhluky počítačov neprístupné z vonkajšej siete. Ak s takýmto nastavením máte skúsenosti, radi by sme si vypočuli vašu spätnú väzbu a návrhy.


9.4 Využitie úložného priestoru

Spoločnou otázkou systémových správcov je, či to všetko zožerie veľa úložného priestoru. Ak má niečo vyčerpať miesto na disku, tak to budú skôr vedecké údaje ako zostavené programové vybavenie—to je naša viac ako desaťročná skúsenosť s používaním Guixu na vysokovýkonných zhlukoch počítačov. Avšak, stojí za to pozrieť sa na to, ako Guix vplýva na využitie úložného priestoru.

V prvom rade, uchovávanie viacerých verzií daného balíka v /gnu/store nutne nestojí veľa, pretože guix-daemon si dokáže účinne poradiť s ukladaním podvojných súborov a spomínané verzie balíkov pravdepodobne zdieľajú veľké množstvo rovnakých súborov.

Ako sme už spomínali, odporúčame nastaviť si cron úlohu, ktorá by pravidelne spúšťala guix gc, čo odstráni nepotrebné programové vybavenie z /gnu/store. Avšak, používatelia si aj tak môžu vo svojich profiloch uchovávať veľké množstvo programov a predošlých pokolení profilov, ktoré sa z pohľadu guix gc nedajú odstrániť.

Riešením pre používateľov je pravidelne odstraňovať staré pokolenia profilov. Napríklad, nasledovný príkaz odstráni pokolenia, ktoré sú staršie ako dva mesiace:

guix package --delete-generations=2m

Podobne je dobré nabádať používateľov, aby si pravidelne aktualizovali profil, čo zníži počet verzií daných balíkov uložených v /gnu/store:

guix pull
guix upgrade

V krajnom prípade môžu systémoví správcovia niektoré z týchto úkonov vykonať aj v mene používateľov. Napriek tomu, jednou z myšlienok Guixu je slobodné zaobchádzanie a úplný dohľad nad prostrediami s programovým vybavením, takže dôrazne odporúčame nechať používateľom voľnú ruku.


9.5 Úvahy o zabezpečení

Vrámci vysokovýkonného zhluku počítačov sa Guix obvykle využíva na správu vedecky zameraného programového vybavenia. Pre bezpečnosť nevyhnutné vybavenie ako je jadro operačného systému a služby ako sshd a plánovač dávkových úloh zostávajú pod dohľadom systémových správcov.

Projekt Guix má dobré výsledky v oblasti včasného poskytovania aktualizácií zabezpečenia (see Security Updates in GNU Guix Reference Manual). Aktualizácie sa získavajú vykonaním guix pull && guix upgrade.

Vďaka tomu, že Guix osobitne označuje rozličné verzie programov, je jednoduché zistiť, či sa používa nejaký zraniteľný program. Napríklad, pomocou nasledovného príkazu môžeme zistiť, či niektorý z používateľských profilov odkazuje na glibc 2.25 bez zaplátanej zraniteľnosti „Stack Clash“:

guix gc --referrers /gnu/store/…-glibc-2.25

Takto sa dozvieme, či jestvujú profily, ktoré odkazujú na presne túto verziu glibc.


10 Poďakovanie

Guix je založený na správcovi balíkov Nix, ktorý navrhol a vytvoril Eelco Dolstra v spolupráci s ďalšími ľudmi (viď súbor nix/AUTHORS v Guixe). Nix je pionierom vo funkcionálnej správe balíkov a predstavil nebývalé možnosti akými sú nedeliteľne vykonávané aktualizácie a návraty do pôvodného stavu, profily pre každého používateľa zvlášť, jasné a pochopiteľné zostavovacie postupy. Bez tejto práce by Guix nevznikol.

Guix čerpá aj z na Nixe založených riešení, Nixpkgs a NixOS.

Samotný GNU Guix je spoločným úsilím, ku ktorému prispieva množstvo ľudí. Viď súbor AUTHORS v Guixe pre viac podrobností o týchto skvelých ľuďoch. Súbor THANKS obsahuje zoznam ľudí, ktorí pomohli nahlásením chýb, obstaraním technického vybavenia, vytvorením výtvarných prvkov a motívov, zaslaním návrhov, atď. Ďakujeme!

Tento receptár zahŕňa časti prevzaté z článkov zverejnených vrámci blogu Guix na https://guix.gnu.org/blog a blogu Guix-HPC na https://hpc.guix.info/blog.


Appendix A Licencia GNU Free Documentation

Version 1.3, 3 November 2008
Copyright © 2000, 2001, 2002, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.
https://fsf.org/

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies
of this license document, but changing it is not allowed.
 1. PREAMBLE

  The purpose of this License is to make a manual, textbook, or other functional and useful document free in the sense of freedom: to assure everyone the effective freedom to copy and redistribute it, with or without modifying it, either commercially or noncommercially. Secondarily, this License preserves for the author and publisher a way to get credit for their work, while not being considered responsible for modifications made by others.

  This License is a kind of “copyleft”, which means that derivative works of the document must themselves be free in the same sense. It complements the GNU General Public License, which is a copyleft license designed for free software.

  We have designed this License in order to use it for manuals for free software, because free software needs free documentation: a free program should come with manuals providing the same freedoms that the software does. But this License is not limited to software manuals; it can be used for any textual work, regardless of subject matter or whether it is published as a printed book. We recommend this License principally for works whose purpose is instruction or reference.

 2. APPLICABILITY AND DEFINITIONS

  This License applies to any manual or other work, in any medium, that contains a notice placed by the copyright holder saying it can be distributed under the terms of this License. Such a notice grants a world-wide, royalty-free license, unlimited in duration, to use that work under the conditions stated herein. The “Document”, below, refers to any such manual or work. Any member of the public is a licensee, and is addressed as “you”. You accept the license if you copy, modify or distribute the work in a way requiring permission under copyright law.

  A “Modified Version” of the Document means any work containing the Document or a portion of it, either copied verbatim, or with modifications and/or translated into another language.

  A “Secondary Section” is a named appendix or a front-matter section of the Document that deals exclusively with the relationship of the publishers or authors of the Document to the Document’s overall subject (or to related matters) and contains nothing that could fall directly within that overall subject. (Thus, if the Document is in part a textbook of mathematics, a Secondary Section may not explain any mathematics.) The relationship could be a matter of historical connection with the subject or with related matters, or of legal, commercial, philosophical, ethical or political position regarding them.

  The “Invariant Sections” are certain Secondary Sections whose titles are designated, as being those of Invariant Sections, in the notice that says that the Document is released under this License. If a section does not fit the above definition of Secondary then it is not allowed to be designated as Invariant. The Document may contain zero Invariant Sections. If the Document does not identify any Invariant Sections then there are none.

  The “Cover Texts” are certain short passages of text that are listed, as Front-Cover Texts or Back-Cover Texts, in the notice that says that the Document is released under this License. A Front-Cover Text may be at most 5 words, and a Back-Cover Text may be at most 25 words.

  A “Transparent” copy of the Document means a machine-readable copy, represented in a format whose specification is available to the general public, that is suitable for revising the document straightforwardly with generic text editors or (for images composed of pixels) generic paint programs or (for drawings) some widely available drawing editor, and that is suitable for input to text formatters or for automatic translation to a variety of formats suitable for input to text formatters. A copy made in an otherwise Transparent file format whose markup, or absence of markup, has been arranged to thwart or discourage subsequent modification by readers is not Transparent. An image format is not Transparent if used for any substantial amount of text. A copy that is not “Transparent” is called “Opaque”.

  Examples of suitable formats for Transparent copies include plain ASCII without markup, Texinfo input format, LaTeX input format, SGML or XML using a publicly available DTD, and standard-conforming simple HTML, PostScript or PDF designed for human modification. Examples of transparent image formats include PNG, XCF and JPG. Opaque formats include proprietary formats that can be read and edited only by proprietary word processors, SGML or XML for which the DTD and/or processing tools are not generally available, and the machine-generated HTML, PostScript or PDF produced by some word processors for output purposes only.

  The “Title Page” means, for a printed book, the title page itself, plus such following pages as are needed to hold, legibly, the material this License requires to appear in the title page. For works in formats which do not have any title page as such, “Title Page” means the text near the most prominent appearance of the work’s title, preceding the beginning of the body of the text.

  The “publisher” means any person or entity that distributes copies of the Document to the public.

  A section “Entitled XYZ” means a named subunit of the Document whose title either is precisely XYZ or contains XYZ in parentheses following text that translates XYZ in another language. (Here XYZ stands for a specific section name mentioned below, such as “Acknowledgements”, “Dedications”, “Endorsements”, or “History”.) To “Preserve the Title” of such a section when you modify the Document means that it remains a section “Entitled XYZ” according to this definition.

  The Document may include Warranty Disclaimers next to the notice which states that this License applies to the Document. These Warranty Disclaimers are considered to be included by reference in this License, but only as regards disclaiming warranties: any other implication that these Warranty Disclaimers may have is void and has no effect on the meaning of this License.

 3. VERBATIM COPYING

  You may copy and distribute the Document in any medium, either commercially or noncommercially, provided that this License, the copyright notices, and the license notice saying this License applies to the Document are reproduced in all copies, and that you add no other conditions whatsoever to those of this License. You may not use technical measures to obstruct or control the reading or further copying of the copies you make or distribute. However, you may accept compensation in exchange for copies. If you distribute a large enough number of copies you must also follow the conditions in section 3.

  You may also lend copies, under the same conditions stated above, and you may publicly display copies.

 4. COPYING IN QUANTITY

  If you publish printed copies (or copies in media that commonly have printed covers) of the Document, numbering more than 100, and the Document’s license notice requires Cover Texts, you must enclose the copies in covers that carry, clearly and legibly, all these Cover Texts: Front-Cover Texts on the front cover, and Back-Cover Texts on the back cover. Both covers must also clearly and legibly identify you as the publisher of these copies. The front cover must present the full title with all words of the title equally prominent and visible. You may add other material on the covers in addition. Copying with changes limited to the covers, as long as they preserve the title of the Document and satisfy these conditions, can be treated as verbatim copying in other respects.

  If the required texts for either cover are too voluminous to fit legibly, you should put the first ones listed (as many as fit reasonably) on the actual cover, and continue the rest onto adjacent pages.

  If you publish or distribute Opaque copies of the Document numbering more than 100, you must either include a machine-readable Transparent copy along with each Opaque copy, or state in or with each Opaque copy a computer-network location from which the general network-using public has access to download using public-standard network protocols a complete Transparent copy of the Document, free of added material. If you use the latter option, you must take reasonably prudent steps, when you begin distribution of Opaque copies in quantity, to ensure that this Transparent copy will remain thus accessible at the stated location until at least one year after the last time you distribute an Opaque copy (directly or through your agents or retailers) of that edition to the public.

  It is requested, but not required, that you contact the authors of the Document well before redistributing any large number of copies, to give them a chance to provide you with an updated version of the Document.

 5. MODIFICATIONS

  You may copy and distribute a Modified Version of the Document under the conditions of sections 2 and 3 above, provided that you release the Modified Version under precisely this License, with the Modified Version filling the role of the Document, thus licensing distribution and modification of the Modified Version to whoever possesses a copy of it. In addition, you must do these things in the Modified Version:

  1. Use in the Title Page (and on the covers, if any) a title distinct from that of the Document, and from those of previous versions (which should, if there were any, be listed in the History section of the Document). You may use the same title as a previous version if the original publisher of that version gives permission.
  2. List on the Title Page, as authors, one or more persons or entities responsible for authorship of the modifications in the Modified Version, together with at least five of the principal authors of the Document (all of its principal authors, if it has fewer than five), unless they release you from this requirement.
  3. State on the Title page the name of the publisher of the Modified Version, as the publisher.
  4. Preserve all the copyright notices of the Document.
  5. Add an appropriate copyright notice for your modifications adjacent to the other copyright notices.
  6. Include, immediately after the copyright notices, a license notice giving the public permission to use the Modified Version under the terms of this License, in the form shown in the Addendum below.
  7. Preserve in that license notice the full lists of Invariant Sections and required Cover Texts given in the Document’s license notice.
  8. Include an unaltered copy of this License.
  9. Preserve the section Entitled “History”, Preserve its Title, and add to it an item stating at least the title, year, new authors, and publisher of the Modified Version as given on the Title Page. If there is no section Entitled “History” in the Document, create one stating the title, year, authors, and publisher of the Document as given on its Title Page, then add an item describing the Modified Version as stated in the previous sentence.
  10. Preserve the network location, if any, given in the Document for public access to a Transparent copy of the Document, and likewise the network locations given in the Document for previous versions it was based on. These may be placed in the “History” section. You may omit a network location for a work that was published at least four years before the Document itself, or if the original publisher of the version it refers to gives permission.
  11. For any section Entitled “Acknowledgements” or “Dedications”, Preserve the Title of the section, and preserve in the section all the substance and tone of each of the contributor acknowledgements and/or dedications given therein.
  12. Preserve all the Invariant Sections of the Document, unaltered in their text and in their titles. Section numbers or the equivalent are not considered part of the section titles.
  13. Delete any section Entitled “Endorsements”. Such a section may not be included in the Modified Version.
  14. Do not retitle any existing section to be Entitled “Endorsements” or to conflict in title with any Invariant Section.
  15. Preserve any Warranty Disclaimers.

  If the Modified Version includes new front-matter sections or appendices that qualify as Secondary Sections and contain no material copied from the Document, you may at your option designate some or all of these sections as invariant. To do this, add their titles to the list of Invariant Sections in the Modified Version’s license notice. These titles must be distinct from any other section titles.

  You may add a section Entitled “Endorsements”, provided it contains nothing but endorsements of your Modified Version by various parties—for example, statements of peer review or that the text has been approved by an organization as the authoritative definition of a standard.

  You may add a passage of up to five words as a Front-Cover Text, and a passage of up to 25 words as a Back-Cover Text, to the end of the list of Cover Texts in the Modified Version. Only one passage of Front-Cover Text and one of Back-Cover Text may be added by (or through arrangements made by) any one entity. If the Document already includes a cover text for the same cover, previously added by you or by arrangement made by the same entity you are acting on behalf of, you may not add another; but you may replace the old one, on explicit permission from the previous publisher that added the old one.

  The author(s) and publisher(s) of the Document do not by this License give permission to use their names for publicity for or to assert or imply endorsement of any Modified Version.

 6. COMBINING DOCUMENTS

  You may combine the Document with other documents released under this License, under the terms defined in section 4 above for modified versions, provided that you include in the combination all of the Invariant Sections of all of the original documents, unmodified, and list them all as Invariant Sections of your combined work in its license notice, and that you preserve all their Warranty Disclaimers.

  The combined work need only contain one copy of this License, and multiple identical Invariant Sections may be replaced with a single copy. If there are multiple Invariant Sections with the same name but different contents, make the title of each such section unique by adding at the end of it, in parentheses, the name of the original author or publisher of that section if known, or else a unique number. Make the same adjustment to the section titles in the list of Invariant Sections in the license notice of the combined work.

  In the combination, you must combine any sections Entitled “History” in the various original documents, forming one section Entitled “History”; likewise combine any sections Entitled “Acknowledgements”, and any sections Entitled “Dedications”. You must delete all sections Entitled “Endorsements.”

 7. COLLECTIONS OF DOCUMENTS

  You may make a collection consisting of the Document and other documents released under this License, and replace the individual copies of this License in the various documents with a single copy that is included in the collection, provided that you follow the rules of this License for verbatim copying of each of the documents in all other respects.

  You may extract a single document from such a collection, and distribute it individually under this License, provided you insert a copy of this License into the extracted document, and follow this License in all other respects regarding verbatim copying of that document.

 8. AGGREGATION WITH INDEPENDENT WORKS

  A compilation of the Document or its derivatives with other separate and independent documents or works, in or on a volume of a storage or distribution medium, is called an “aggregate” if the copyright resulting from the compilation is not used to limit the legal rights of the compilation’s users beyond what the individual works permit. When the Document is included in an aggregate, this License does not apply to the other works in the aggregate which are not themselves derivative works of the Document.

  If the Cover Text requirement of section 3 is applicable to these copies of the Document, then if the Document is less than one half of the entire aggregate, the Document’s Cover Texts may be placed on covers that bracket the Document within the aggregate, or the electronic equivalent of covers if the Document is in electronic form. Otherwise they must appear on printed covers that bracket the whole aggregate.

 9. TRANSLATION

  Translation is considered a kind of modification, so you may distribute translations of the Document under the terms of section 4. Replacing Invariant Sections with translations requires special permission from their copyright holders, but you may include translations of some or all Invariant Sections in addition to the original versions of these Invariant Sections. You may include a translation of this License, and all the license notices in the Document, and any Warranty Disclaimers, provided that you also include the original English version of this License and the original versions of those notices and disclaimers. In case of a disagreement between the translation and the original version of this License or a notice or disclaimer, the original version will prevail.

  If a section in the Document is Entitled “Acknowledgements”, “Dedications”, or “History”, the requirement (section 4) to Preserve its Title (section 1) will typically require changing the actual title.

 10. TERMINATION

  You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Document except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense, or distribute it is void, and will automatically terminate your rights under this License.

  However, if you cease all violation of this License, then your license from a particular copyright holder is reinstated (a) provisionally, unless and until the copyright holder explicitly and finally terminates your license, and (b) permanently, if the copyright holder fails to notify you of the violation by some reasonable means prior to 60 days after the cessation.

  Moreover, your license from a particular copyright holder is reinstated permanently if the copyright holder notifies you of the violation by some reasonable means, this is the first time you have received notice of violation of this License (for any work) from that copyright holder, and you cure the violation prior to 30 days after your receipt of the notice.

  Termination of your rights under this section does not terminate the licenses of parties who have received copies or rights from you under this License. If your rights have been terminated and not permanently reinstated, receipt of a copy of some or all of the same material does not give you any rights to use it.

 11. FUTURE REVISIONS OF THIS LICENSE

  The Free Software Foundation may publish new, revised versions of the GNU Free Documentation License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns. See https://www.gnu.org/copyleft/.

  Each version of the License is given a distinguishing version number. If the Document specifies that a particular numbered version of this License “or any later version” applies to it, you have the option of following the terms and conditions either of that specified version or of any later version that has been published (not as a draft) by the Free Software Foundation. If the Document does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published (not as a draft) by the Free Software Foundation. If the Document specifies that a proxy can decide which future versions of this License can be used, that proxy’s public statement of acceptance of a version permanently authorizes you to choose that version for the Document.

 12. RELICENSING

  “Massive Multiauthor Collaboration Site” (or “MMC Site”) means any World Wide Web server that publishes copyrightable works and also provides prominent facilities for anybody to edit those works. A public wiki that anybody can edit is an example of such a server. A “Massive Multiauthor Collaboration” (or “MMC”) contained in the site means any set of copyrightable works thus published on the MMC site.

  “CC-BY-SA” means the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 license published by Creative Commons Corporation, a not-for-profit corporation with a principal place of business in San Francisco, California, as well as future copyleft versions of that license published by that same organization.

  “Incorporate” means to publish or republish a Document, in whole or in part, as part of another Document.

  An MMC is “eligible for relicensing” if it is licensed under this License, and if all works that were first published under this License somewhere other than this MMC, and subsequently incorporated in whole or in part into the MMC, (1) had no cover texts or invariant sections, and (2) were thus incorporated prior to November 1, 2008.

  The operator of an MMC Site may republish an MMC contained in the site under CC-BY-SA on the same site at any time before August 1, 2009, provided the MMC is eligible for relicensing.

ADDENDUM: How to use this License for your documents

To use this License in a document you have written, include a copy of the License in the document and put the following copyright and license notices just after the title page:

 Copyright (C) year your name.
 Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document
 under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.3
 or any later version published by the Free Software Foundation;
 with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover
 Texts. A copy of the license is included in the section entitled ``GNU
 Free Documentation License''.

If you have Invariant Sections, Front-Cover Texts and Back-Cover Texts, replace the “with…Texts.” line with this:

  with the Invariant Sections being list their titles, with
  the Front-Cover Texts being list, and with the Back-Cover Texts
  being list.

If you have Invariant Sections without Cover Texts, or some other combination of the three, merge those two alternatives to suit the situation.

If your document contains nontrivial examples of program code, we recommend releasing these examples in parallel under your choice of free software license, such as the GNU General Public License, to permit their use in free software.


Zoznam pojmov

Jump to:   2  
B   C   D   G   H   I   K   L   M   N   O   P   Q   S   U   V   W   Y   Z  
Index Entry  Section

2
2FA, dvojstupňové overenie: Používanie bezpečnostných kľúčov

B
bezpečnostný kľúč, nastavenie: Používanie bezpečnostných kľúčov
bezpečnosť, na zhluku počítačov: Úvahy o zabezpečení zhluku
bluetooth, nastavenie ALSA: Hudobný server so zvukom cez Bluetooth

C
channel: Channels
continuous integration (CI): Setting Up Continuous Integration

D
development, with Guix: Software Development
disabling yubikey OTP: Používanie bezpečnostných kľúčov
dynamic DNS, DDNS: Dynamic DNS mcron job

G
G-výrazy, skladba: Zrýchlené školenie jazyka Scheme
gvýrazy, skladba: Zrýchlené školenie jazyka Scheme

H
HPC, vysokovýkonné počítanie: Inštalácia Guixu na zhluk počítačov
hudobný server, bezobrazovkový: Hudobný server so zvukom cez Bluetooth

I
inštalácia na zhluk počítačov: Inštalácia Guixu na zhluk počítačov

K
kimsufi, Kimsufi, OVH: Running Guix on a Kimsufi Server

L
libvirt, virtual network bridge: Routed network for libvirt
licencia, GNU Free Documentation License: Licencia GNU Free Documentation
linode, Linode: Spúšťanie Guixu na serveri Linode

M
mapovanie umiestnení, kontajner: Kontajnery Guix
mpd: Hudobný server so zvukom cez Bluetooth

N
nastavenie siete v kontajneri: Prístup do siete vrámci kontajnera
Network bridge interface: Network bridge for QEMU
networking, bridge: Network bridge for QEMU
networking, virtual bridge: Routed network for libvirt
nginx, lua, openresty, resty: Nastavenia NGINX a Lua

O
opúšťanie kontajnera: Kontajnery Guix

P
písma stumpwm: StumpWM

Q
qemu, network bridge: Network bridge for QEMU

S
S-výraz: Zrýchlené školenie jazyka Scheme
Scheme, rýchlokurz: Zrýchlené školenie jazyka Scheme
skryť systémové knižnice, kontajner: Kontajnery Guix
software development, with Guix: Software Development
sprístupnenie priečinkov, kontajner: Kontajnery Guix
stumpwm: StumpWM

U
U2F, všeobecný druhý stupeň: Používanie bezpečnostných kľúčov
uzamykanie sedenia: Uzamykanie sedenia

V
Virtual network bridge interface: Routed network for libvirt
vyhnúť sa rozporom v ABI, kontajner: Kontajnery Guix
vysokovýkonné počítanie, HPC: Inštalácia Guixu na zhluk počítačov
využitie úložného priestoru, na zhluku počítačov: Využitie diskového priestoru zhluku

W
wm: Prispôsobenie správcu okien

Y
yubikey, keepassxc integration: Používanie bezpečnostných kľúčov

Z
zadávanie balíkov: Zadávanie balíkov
zdieľanie priečinkov, kontajner: Kontajnery Guix

Jump to:   2  
B   C   D   G   H   I   K   L   M   N   O   P   Q   S   U   V   W   Y   Z  

Footnotes

(1)

This chapter is adapted from a blog post published in June 2023 on the Guix web site.

(2)

Táto kapitola je založená na príspevku zverejnenom na stránke Guix-HPC v roku 2017.