Next: , Previous: , Up: Nastavenie systému   [Contents][Index]


3.11 Získavanie náhrad prostredníctvom Tor

Démon Guixu môže na získavanie náhrad využívať HTTP proxy server. V tomto prípade ho nastavíme tak, aby ich získaval cez Tor.

Upozornenie: Nie všetka sieťová prevádzka démona Guixu bude prechádzať cez Tor! Presmerované bude len HTTP/HTTPS; protokol Git, SSH, atď. pôjdu aj naďalej cez otvorenú sieť. Znova, toto nastavenie nie je dokonalé a časť vašej prevádzky poputuje aj naďalej mimo siete Tor. Použite ho na vlastné riziko.

Vedzte tiež, že opísaný postup sa vzťahuje len na náhrady balíkov. Ak chcete pri aktualizovaní vašej distribúcie pomocou guix pull presmerovať pripojenie ku git repozitáru Guixu cez Tor , budete musieť použiť torsocks.

Server náhrad Guixu je dostupný ako Onion služba. Ak chcete náhrady získavať cez Tor, nastavte váš systém nasledovne:

(use-modules (gnu))
(use-service-module base networking)

(operating-system
 
 (services
  (cons
   (service tor-service-type
       (tor-configuration
        (config-file (plain-file "tor-config"
                     "HTTPTunnelPort 127.0.0.1:9250"))))
   (modify-services %base-services
    (guix-service-type
     config => (guix-configuration
           (inherit config)
           ;; Onion služba na ci.guix.gnu.org
           (substitute-urls "\
https://4zwzi66wwdaalbhgnix55ea3ab4pvvw66ll2ow53kjub6se4q2bclcyd.onion")
           (http-proxy "http://localhost:9250")))))))

Toto udrží spustený proces tor poskytujúci tunel HTTP CONNECT, ktorý použije guix-daemon. Démon môže využívať aj iné protokoly ako HTTP(S) pre získavanie vzdialených zdrojov. Avšak požiadavky spoliehajúce sa na iné protokoly nebudú prechádzať cez Tor, keďže tu nastavujeme len HTTP tunel. Vedzte, že substitutes-urls využíva HTTPS. Kvôli obmedzeniu spojenému s Tor tunelom by to cez HTTP nefungovalo. Takýmto obmedzeniam sa môžete vyhnúť použitím privoxy.

Ak nechcete pre získavanie náhrad prechádzať cez Tor neustále ale iba niekedy, preskočte guix-configuration. Keď budete chcieť získať náhradu cez tunel Tor, spustite:

sudo herd set-http-proxy guix-daemon http://localhost:9250
guix build \
 --substitute-urls=https://4zwzi66wwdaalbhgnix55ea3ab4pvvw66ll2ow53kjub6se4q2bclcyd.onion …

Next: Nastavenia NGINX a Lua, Previous: Nastavenie podvojného pripojenia, Up: Nastavenie systému   [Contents][Index]