Next: , Previous: , Up: Nastavenie systému   [Contents][Index]


3.10 Nastavenie podvojného pripojenia

Pre vytvorenie podvojného pripojenia systému súborov je najskôr nutné pridať niekoľko zadaní do oddielu operating-system v zadaní systému. Aby sme nevyčerpávali hlavný SSD disk, v tomto príklade vytvoríme podvojné pripojenie pre priečinok z pevného disku k /tmp bez nutnosti vyhradenia celého jedného oddielu pre /tmp.

Po prvé, zdrojové zariadenie s priečinkom, pre ktorý chceme vytvoriť podvojné pripojenie, musí byť dané, aby na ňom mohlo podvojné pripojenie závisieť.

(define zdrojove-zariadenie ;; „zdrojove-zariadenie“ môžete ľubovoľne nahradiť
  (file-system
  (device (uuid "sem príde UUID"))
  (mount-point "/sem-príde-cesta-k-pevnému-disku")
  (type "ext4"))) ;; Uistite sa, že druh systému súborov zodpovedá tomu, čo je na disku.

Zdrojový priečinok musí byť taktiež určený, aby Guix vedel, že sa jedná o priečinok, a nie o diskovú jednotku.

(define (%zdrojovy-priecinok) "/sem-príde-cesta-k-pevnému-disku/tmp") ;; „zdrojovy-priecinok“ môžete nahradiť ľubovoľným platným názvom premennej.

Nakoniec musíme samotné pripojenie pridať do zadania file-systems.

(file-systems (cons*

        ...<ostatné pripojenia sme vynechali>...

        zdrojove-zariadenie ;; Musí sa zhodovať s názvom, ktorý ste pridelili zdrojovému zariadeniu vyššie.

        (file-system
         (device (%zdrojovy-priecinok)) ;; „zdrojovy-priecinok“ sa musí zhodovať s predošlým zadaním.
         (mount-point "/tmp")
         (type "none") ;; Pripájame priečinok, nie zväzok, takže tento druh musí byť „none“ (žiadny)
         (flags '(bind-mount))
         (dependencies (list zdrojove-zariadenie)) ;; „zdrojove-zariadenie“ sa musí zhodovať s predošlým zadaním.
         )

         ...<ostatné pripojenia sme vynechali>...

        ))