wofi 1.2.4 Launcher/menu program for wayland

Wofi is a launcher/menu program for wlroots based wayland compositors such as sway, similar to rofi.