trezord 2.0.31 Trezor Communication Daemon aka Trezor Bridge (written in Go)

This allows a Trezor hardware wallet to communicate to the Trezor wallet.