python-pytest-randomly 3.11.0 Pytest plugin to randomly order tests

This is a Pytest plugin to randomly order tests and control Python's random.seed.