hicolor-icon-theme 0.17 Freedesktop icon theme

Freedesktop icon theme.