Next: , Previous: , Up: Inštalácia Guixu na zhluk počítačov   [Contents][Index]


8.2 Nastavenie výpočtových uzlov

Predovšetkým musíme na výpočtových uzloch pripojiť NFS priečinky sprístupnené hlavným uzlom. Môžeme tak urobiť pridaním nasledovných riadkov do /etc/fstab:

hlavny-uzol:/gnu/store  /gnu/store  nfs defaults,_netdev,vers=3 0 0
hlavny-uzol:/var/guix   /var/guix   nfs defaults,_netdev,vers=3 0 0
hlavny-uzol:/var/log/guix /var/log/guix nfs defaults,_netdev,vers=3 0 0

… kde hlavny-uzol je názov alebo IP adresa vášho hlavného uzla. Potom, predpokladajúc, že prípojné body sú prítomné, by ste mali byť schopní pripojiť každý z nich ku výpočtovým uzlom.

Ďalej musíme používateľom poskytnúť predvolený guix príkaz, ktorý môžu spustiť po prvom prihlásení k zhluku počítačov (nakoniec si spustením guix pull vytvoria „vlastný“ guix príkaz). Podobne ako to inštalačný skript zariadil na hlavnom uzle, uložíme ho do /usr/local/bin:

mkdir -p /usr/local/bin
ln -s /var/guix/profiles/per-user/root/current-guix/bin/guix \
   /usr/local/bin/guix

Potom musíme guixu povedať, aby bol v spojení s démonom bežiacim na hlavnom uzle, pridaním týchto riadkov do /etc/profile:

GUIX_DAEMON_SOCKET="guix://hlavny-uzol"
export GUIX_DAEMON_SOCKET

Aby sme predišli varovným správam a uistili sa, že guix používa správne miestne jazykové nastavenie, musíme ho nastaviť na používanie údajov poskytovaných Guixom (see Application Setup in GNU Guix Reference Manual):

GUIX_LOCPATH=/var/guix/profiles/per-user/root/guix-profile/lib/locale
export GUIX_LOCPATH

# Tu musíme použiť platný názov miestneho jazykového nastavenia.
# Dostupné nastavenia môžete zobraziť pomocou „ls $GUIX_LOCPATH/*“.
LC_ALL=sk_SK.utf8
export LC_ALL

guix package sám od seba vytvorí ~/.guix-profile/etc/profile, ktorý zadáva všetky premenné prostredia potrebné pre používanie balíkov—PATH, C_INCLUDE_PATH, PYTHONPATH, atď. Bolo by teda dobré tento súbor načítať vrámci /etc/profile:

GUIX_PROFILE="$HOME/.guix-profile"
if [ -f "$GUIX_PROFILE/etc/profile" ]; then
 . "$GUIX_PROFILE/etc/profile"
fi

Konečne, Guix poskytuje dopĺňanie príkazov hlavne pre Bash a zsh. Zvážte pridanie nasledovného riadka do /etc/bashrc:

. /var/guix/profiles/per-user/root/current-guix/etc/bash_completion.d/guix

A je to!

Prihláste sa na jeden z výpočtových uzlov a overte či všetko pracuje správne spustením:

guix install hello

Démon na hlavnom uzle by mal vašim menom stiahnuť pred-zostavené binárne súbory a rozbaliť ich v /gnu/store. guix install by mal vytvoriť ~/.guix-profile obsahujúci príkaz ~/.guix-profile/bin/hello.


Next: Prístup do siete, Previous: Nastavenie hlavného uzla, Up: Inštalácia Guixu na zhluk počítačov   [Contents][Index]