Next: , Up: Inštalácia Guixu na zhluk počítačov   [Contents][Index]


8.1 Nastavenie hlavného uzla

Odporúčaný postup je nastaviť jeden hlavný uzol, kde bude bežať guix-daemon, a /gnu/store uzlom sprístupniť cez NFS.

Zapamätajte si, že guix-daemon je zodpovedný za spúšťanie zostavovacích procesov a sťahovaní v mene klientov (see Invoking guix-daemon in GNU Guix Reference Manual), a v širšom ohľade za prístup ku /gnu/store, ktoré obsahuje binárne súbory všetkých balíkov zostavené každým z používateľov. „Klient“ tu odkazuje na všetky Guix príkazy prístupné pre používateľov, ako guix install. Na zhluku počítačov môžu tieto príkazy bežať na výpočtových uzloch a musia byť v spojení s guix-daemon na hlavnom uzle.

Na začiatok, inštaláciu na hlavný uzol možno vykonať podľa obvyklého postupu (see Binary Installation in GNU Guix Reference Manual). Vďaka inštalačnému skriptu by to malo byť rýchle. Po dokončení inštalácie musíme vykonať niekoľko prispôsobení.

Pretože chceme, aby bol guix-daemon dostupný nie len z hlavného uzla, ale aj z výpočtových uzlov, musíme to zariadiť tak, aby zisťoval prichádzajúce pripojenia cez TCP/IP. Upravíme, teda, spúšťací súbor systemd /etc/systemd/system/guix-daemon.service pre guix-daemon a pridáme voľbu --listen na riadok s ExecStart asi takto:

ExecStart=/var/guix/profiles/per-user/root/current-guix/bin/guix-daemon --build-users-group=guixbuild --listen=/var/guix/daemon-socket/socket --listen=0.0.0.0

Pre uplatnenie zmien musíme službu opätovne spustiť:

systemctl daemon-reload
systemctl restart guix-daemon

Poznámka: --listen=0.0.0.0 znamená, že guix-daemon spracuje všetky TCP pripojenia prichádzajúce cez koncový bod 44146 (see Invoking guix-daemon in GNU Guix Reference Manual). V prípade zhluku počítačov, kde je hlavný uzol prístupný výhradne z miestnej, je to vyhovujúce. Nechcete, predsa, aby bol guix-daemon prístupný aj z internetu!

Ďalším krokom je sprístupnenie úložiska cez NFS v /etc/exports asi takto:

/gnu/store    *(ro)
/var/guix     *(rw, async)
/var/log/guix *(ro)

Priečinok /gnu/store môže byť sprístupnený len na čítanie, keďže guix-daemon na hlavnom uzle ho nikdy nebude upravovať. /var/guix obsahuje profily používateľov, ktoré spravuje guix package. Aby mohli používatelia inštalovať s guix package, toto umiestnenie musí zostať prístupné aj na čítanie, aj na zápis.

Používatelia si môžu okrem predvoleného profilu ~/.guix-profile vytvoriť toľko profilov, koľko len chcú. Napríklad, guix package -p ~/dev/python-dev -i python nainštaluje Python do profilu prístupného cez symbolický odkaz ~/dev/python-dev. Aby sme sa uistili, že sa zberač odpadkov tomuto profilu vyhne—t.j., že Python nebude z /gnu/store odstránený pokiaľ sa profil používa—domovské priečinky by tiež mali byť pripojené k rovnakému uzlu. guix-daemon tak bude vedieť o týchto neobvyklých profiloch a zabráni vyčisteniu programového vybavenia, na ktoré odkazujú.

Môže byť užitočné pravidelne odstraňovať nepoužívané súbory z /gnu/store pomocou guix gc (see Invoking guix gc in GNU Guix Reference Manual). Nastavíte to pridaním vstupu contrab na hlavný uzol:

root@master# crontab -e

… s niečím takýmto:

# Každé ráno o 5:00 spustiť zberač odpadkov a zabezpečiť,
# že v /gnu/store je aspoň 10 GB voľného miesta.
0 5 * * 1  /usr/local/bin/guix gc -F10G

S hlavným uzlom sme hotoví! Pozrime sa teraz na výpočtové uzly.


Next: Nastavenie výpočtových uzlov, Up: Inštalácia Guixu na zhluk počítačov   [Contents][Index]