Next: , Previous: , Up: Receptár GNU Guix   [Contents][Index]


3 Nastavenie systému

Guix ponúka všestranný jazyk na deklaratívne nastavenie vášho systému Guix. Táto všestrannosť sa môže niekedy zdať nadmerná. Účelom tohto oddielu je predstaviť niektoré pokročilé spôsoby nastavenia.

Viď úplnú odvolávku v see System Configuration in GNU Guix Reference Manual.