Next: , Up: Nastavenie systému   [Contents][Index]


3.1 Automatické pripojenie k určitému TTY

Zatiaľ čo príručka pre Guix popisuje automatické prihlásenie jedného používateľa ku všetkým TTY (see auto-login to TTY in GNU Guix Reference Manual), mohol by vám viac vyhovovať stav, keď je jeden používateľ pripojený k jednému TTY a ostatné TTY sú nastavené na prihlasovanie ďalších používateľov alebo nikoho. Všimnite si, že jedného používateľa je možné automaticky prihlásiť k akémukoľvek TTY. Avšak, je lepšie vynechať tty1, ktorý je predvolene využívaný na zobrazovanie varovaných a chybových hlásení.

Takto je možné nastaviť automatické prihlásenie jedného používateľa k jednému TTY:

(define (auto-login-to-tty config tty user)
 (if (string=? tty (mingetty-configuration-tty config))
    (mingetty-configuration
     (inherit config)
     (auto-login user))
    config))

(define %my-services
 (modify-services %base-services
  ;; …
  (mingetty-service-type config =>
              (auto-login-to-tty
              config "tty3" "alice"))))

(operating-system
 ;; …
 (services %my-services))

Tiež je možné použiť compose (see Higher-Order Functions in The Guile Reference Manual) s auto-login-to-tty pre prihlásenie viacerých používateľov k viacerým TTY.

Varovanie na koniec. Nastavenie automatického prihlásenia k TTY znamená, že ktokoľvek môže zapnúť váš počítač a spúšťať príkazy ako zvyčajný používateľ. Hoci, ak používate zašifrovaný koreňový systém a pri spustení systému je nutné zadať heslo, automatické prihlásenie predstavuje praktickú možnosť.