adwaita-icon-theme 3.34.3 GNOME icon theme

這是一個 GNU 軟體包。

Icons for the GNOME desktop.