Packaging: setting up the environment

Utgiven mar 28, 2020 av GNU Guix. How to set up a development environment for GNU Guix.

Spelar: Packaging: setting up the environment
Utgiven mar 28, 2020 av GNU Guix
Packaging: creating a package
Utgiven mar 28, 2020 av GNU Guix
Packaging: testing and sending a patch
Utgiven mar 28, 2020 av GNU Guix