Next: , Up: Prispôsobenie správcu okien   [Contents][Index]


3.7.1 StumpWM

StumpWM so systémom Guix môžete nainštalovať pridaním stumpwm a nepovinne aj `(,stumpwm "lib") balíkov do súboru nastavení systému, napr. /etc/config.scm.

Príklad nastavenia:

(use-modules (gnu))
(use-package-modules wm)

(operating-system
 ;; …
 (packages (append (list sbcl stumpwm `(,stumpwm "lib"))
          %base-packages)))

StumpWM predvolene používa písma X11, ktoré môžu byť primalé alebo nedostatočne ostré. Lepšie zobrazenie môžete docieliť nainštalovaním Lisp modulu sbcl-ttf-fonts pre StumpWM, teda jeho pridaním k balíkom systému Guix:

(use-modules (gnu))
(use-package-modules fonts wm)

(operating-system
 ;; …
 (packages (append (list sbcl stumpwm `(,stumpwm "lib"))
          sbcl-ttf-fonts font-dejavu %base-packages)))

Potom musíte pridať nasledovný kód do súboru nastavení StumpWM ~/.stumpwm.d/init.lisp:

(require :ttf-fonts)
(setf xft:*font-dirs* '("/run/current-system/profile/share/fonts/"))
(setf clx-truetype:+font-cache-filename+ (concat (getenv "HOME")
                         "/.fonts/font-cache.sexp"))
(xft:cache-fonts)
(set-font (make-instance 'xft:font :family "DejaVu Sans Mono"
                  :subfamily "Book" :size 11))