python2-hiredis 0.2.0 Python extension that wraps protocol parsing code in hiredis

Python-hiredis is a python extension that wraps protocol parsing code in hiredis. It primarily speeds up parsing of multi bulk replies.