python-pytest-flakes 4.0.1 Py.test plugin to check source code with pyflakes

Pytest plugin for checking Python source code with pyflakes.