python-mastodon-py 1.5.1 Python wrapper for the Mastodon API

This package provides a python wrapper for the Mastodon API.