fcitx5-chinese-addons 5.0.6 Chinese related addons for Fcitx 5

Fcitx5-chinese-addons provides Chinese related addons, including input methods previous bundled inside Fcitx 4:

  • Bingchan

  • Cangjie

  • Erbi

  • Pinyin

  • Shuangpin

  • Wanfeng

  • Wubi

  • Wubi Pinyin

  • Ziranma