zathura-djvu 0.2.9 DjVu support for zathura (DjVuLibre backend)

The zathura-djvu plugin adds DjVu support to zathura using the DjVuLibre library.